طراحی مدل سیستماتیک طفره روی سازمانی: پیشایندها و پیامدها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی

2 مدیریت دولتی، بخش مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 پیام نور،تهران،ایران

چکیده

ریشه اغلب مشکلاتی که سازمان‌ها در زمینه کاهش بهره‌وری منابع انسانی با آن مواجه‌اند و نیز افزایش شکایت ارباب‌رجوعان از اتلاف زیاد وقت در دریافت خدمات از سازمان‌های دولتی را می‌توان در رفتارهای ضدتولید به ویژه طفره‌روی سازمانی جستجو نمود. پس پی بردن به عواملی که باعث شکل گیری طفره‌روی در سازمان می‌شود و تلاش در جهت رفع آنها دارای اهمیت فراوانی است. این مقاله، مبتنی بر پژوهشی کیفی، با استفاده از راهبرد مفهوم سازی داده بنیاد به مطالعه عوامل مؤثر برشکل گیری طفره‌روی و پیامدهای آن در سازمان‌های دولتی می‌پردازد. در این راستا با 17 تن از متخصصان که شامل مدیران سازمان‌های دولتی شهر سیرجان و اعضاء هیات علمی دانشگاه‌ها بودند به عنوان نمونه آماری به شیوه هدفمند و به روش نیمه ساختار یافته مصاحبه شد و متون مصاحبه در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی مورد تحلیل قرار گرفت.بر اساس مدل طراحی شده مخرب های ساختاری و رفتاری کار، فرهنگ طفره روی را ایجاد می کند و در کنار این فرهنگ ، فضای طفره روی که شامل فضای مجازی،فضای نامناسب فیزیکی کار، روابط غیر دوستانه وبحث‌های سیاسی می باشد به همراه شرایط تقویت کننده ای مانند عدم شایستگی مدیران و مشکلات جسمی و روحی کارکنان منجر به طفره روی سازمانی می گردد و در نهایت طفره روی سازمانی پیامدهای منفی فراوانی برای فرد،گروه و سازمان در پی خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات