طراحی مدل پیشران های نشاط کارکنان سازمان ها با تکنیک فراترکیب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران

2 استادیار گروه مدیریت دولتی، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران

3 استاد گروه مدیریت دولتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

4 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر؛ شناسایی پیشران های موثر بر نشاط سازمانی کارکنان است که به روش فراترکیب و با رویکرد ساندلوسکی و باروسو انجام گرفت. جامعه ی آماری شامل کلیه مقالات و پایان نامه های علمی و پژوهشی در حوزه ی نشاط بود که با مرور سیستماتیک، تعداد 36 نمونه انتخاب و اعتبار آنها با برنامه ی مهارت های ارزیابی حیاتی CASP)) مشخص گردید. یافته های پژوهش با تحلیل محتوا و استفاده از نرم افزار MAXQDAنسخه 2018 در قالب مدل پیشران های نشاط کارکنان؛ مشتمل بر 46 شاخص و 10 مولفه (شغلی، مدیریت و رهبری، رفاهی، زمینه ای، فیزیولوژیکی، شخصیتی، اعتقادی، مهارتی، ارتباطات، رفتارهای شهروندی سازمانی) و 3 بعد (فردی، سازمانی، اجتماعی) بدست آمد. بر اساس نتایج حاصله؛ مولفه ی زمینه ای با 58/10 درصد، مولفه ی شخصیتی با 73/6 درصد و شاخص معنا دار بودن کار با 85/3 درصد دارای بیشترین فراوانی می باشند. برای سنجش اعتبار مطالعه از ضریب کاپای کوهن استفاده شد. امید است که مدیران با بکارگیری نتایج پژوهش حاضر سهمی در ایجاد نشاط و سلامت روح و جسم کارکنان سازمان ها در راستای تحقق وظیفه مسوولیت اجتماعی خود داشته باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات