طراحی چارچوب استقرار پرداخت همراه در ایران: رویکردی رفتاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

2 استاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 استادیار، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

4 دانشجوی دکتری، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

چکیده

با وجود اهمیت پرداخت همراه، تحقیقات در این حوزه هنوز در ابتدای راه خود می‌باشند. هدف از مطالعه حاضر ارائۀ چارچوبی جهت استقرار سیستم پرداخت همراه در ایران با رویکرد رفتاری است. این پژوهش با اتخاذ روش پژوهش کیفی نظریه داده بنیاد (رویکرد نظام مند) تلاش نموده است تا به طراحی چنین چارچوبی دست یابد. جهت گردآوری داده ها، با 19 نفر از خبرگان فعال در شرکت همراه اول در سطح شهر تهران، مصاحبه صورت گرفت. تحلیل داده ها مطابق با رویه نظریه داده بنیاد طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام یافته است. نتایج این مطالعه، علاوه بر شناسایی ذینفعان سیستم پرداخت، مفهوم روشن تری از آن ارائه نموده و جنبه‌های مختلف راهبردی برای استقرار آن را توصیف می نماید. این مطالعه همچنین کارکردها و به تبع آن پیامدهای استقرار سیستم پرداخت همراه را در زمینه محیطی کلان آن مشخص نموده و بسترسازی فرهنگی، ارتقاء تجربه کاربری، بهبود مدل‌های درآمدی(کارمزدها) و شخصی سازی سرویس‌ها را برای تقویت چارچوب استقرار، پیشنهاد می‌کند. این یافته‌ها به طور کلّی، ابزاری به دست پژوهشگران می دهد که بتوانند بر اساس آن مدل های جزئی‌تر و مشخص تر را در یک چارچوب کلان و کل‌نگر بررسی نمایند. علاوه بر این، فعالان در بازار کسب و کار را قادر می سازد تا بتوانند گام های متنوع برای استقرار چنین سیستم هایی را در زمینه خاص خود بررسی و پیامدهای محتمل از آن را مورد تخمین قرار دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات