دوره و شماره: دوره 21، شماره 2، تیر 1402، صفحه 107-204 
طراحی چارچوب استقرار پرداخت همراه در ایران: رویکردی رفتاری

صفحه 139-154

10.22059/jomc.2021.318199.1008223

سید محمدباقر جعفری؛ اسداله کردنائیج؛ مرتضی سلطانی؛ مریم صفایی