ارائه چارچوبی برای مدیریت ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎى مناطق آزاد اﻳﺮان با رویکردﻓﺮاﺗﺮﻛﻴﺐ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی، پردیس بین المللی ارس، دانشگاه تهران، تبریز، ایران

چکیده

ﭼﻜﻴﺪه

در کنار سایر علل ناکامی سازمان‌های مناطق آزاد در تحقق برخی اهداف تعیین‌شده، سیاست‌های منابع انسانی که به نوعی الگوبرداری از سیاست‌ها و رویه‌های جاری در سازمان‌های سنتی است، عامل مغفول-مانده این حوزه محسوب می‌شود. بنابراین، هدف پژوهش حاضر ارائه چارچوب مدیریت منابع انسانی سازمان‌های مناطق آزاد است. روش ﭘﮋوﻫﺶ، از ﻧﻈﺮ ﭘﺎراداﻳﻢ، ﺗﻔﺴﻴﺮی و از ﻟﺤﺎظ ﮔﺮدآوری دادهﻫﺎ آمیخته بوده و با تکنیک فراترکیب اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ده هزار و پانصد عنوان پژوهش مرتبط، ﺑﻪروش ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪای و ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺑﺮرﺳﻲ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک، ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎ، ﻛﺘﺎبﻫﺎ، ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲﻫﺎ و ﭘﺎﻳﮕﺎهﻫـﺎی ﻣﻌﺘﺒـﺮ ﻋﻠﻤـﻲ در ﺑـﺎزه زﻣﺎﻧﻲ 1970 ﺗﺎ ٢٠٢٠ ﺟﻤﻊآوری و با بررسی ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ، 10372 مورد حذف و 128 مورد وارد تحلیل شد. به منظور اعتبارسنجی الگوی حاصل، با استفاده از دو پرسشنامه از نظرات 40 ﻧﻔـﺮ از خبرگان دانشگاهی و سازمانی مناطق آزاد استفاده شد. در نهایت، 5 بعد برنامه‌ریزی نیازهای منابع انسانی، جذب و انتخاب، بکارگیری، توسعه و بهسازی و حفظ و نگهداشت به عنوان چارچوبی برای مدیریت منابع انسانی در سازمانهای مناطق آزاد شناسایی شد. استفاده از این چارچوب به سازمان‌های مناطق آزاد کمک می‌کند تا منابع انسانی خود را به صورت علمی و تخصصی راهبری و مدیریت کنند و از مزایای آن بهره‌مند شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات