دوره و شماره: دوره 21، شماره 4، دی 1402، صفحه 307-400 
واکاوی پدیدة غرغر سازمانی

صفحه 351-369

10.22059/jomc.2023.357629.1008532

مصطفی رشیدی طغرالجردی؛ سیده بهاره امامی