طراحی الگوی عوامل مؤثر بر نشاط سازمانی کارکنان: پژوهشی به روش فراترکیب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه علوم اجتماعی،علوم اجتماعی، دکتری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کاشان

2 استادیار، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

10.22059/jomc.2023.350898.1008498

چکیده

هدف از اجرای این تحقیق طراحی الگوی عوامل مؤثر بر نشاط سازمانی کارکنان با روش فراترکیب است. در پژوهش حاضر با بکارگیری رویکرد مرور سیستماتیک و فراترکیب کیفی، به تحلیل نتایج و یافته های محققین قبلی پرداخته و با اجرای گام های هفتگانه روش ساندلوسکی و باروسو، مدل مفهومی عوامل مؤثر بر نشاط سازمانی کارکنان دست بندی شده است. اعتبار مقالات با برنامة مهارت های ارزیـابی حیـاتی ( CASP) مشـخص شـد. از این منظر این پژوهش از نظر هدف کاربردی بوده؛ که، محقق پس از بازبینی مقالات مرتبط آنها را با یکدیگر ترکیب کرده است. در این راستا پس از بررسی های اولیه و نظر اساتید این حوزه، 16 مقاله از میان ده ها مقاله رصد شده در پایگاهای اطلاعاتی به عنوان جامعه آماری انتخاب و مورد بررسی و ارزیابی دقیق صورت گرفته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد تاکنون در 3 بعد و 10 مؤلفه و 79 شاخص پیرامون عوامل مؤثر بر نشاط سازمانی کارکنان تحقیق صورت پذیرفته که پس از طی مراحل متعدد مدل مفهومی مرتبط با این موضوع ارائه شده است. ابعاد اصلی نشاط سازمانی کارکنان شامل بعد فردی، سازمانی و اجتماعی می باشد، که پس از طی مراحل مختلف مدل مفهومی مرتبط با این موضوع ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات