دوره و شماره: دوره 21، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 1-105 
طراحی و اعتباریابی الگوی فرهنگ مدرسة موفق

صفحه 41-60

10.22059/jomc.2022.346909.1008482

فضایل کیانی؛ عادل زاهد بابلان؛ علی خالق خواه؛ تقی اکبری