طراحی و اعتبار سنجی مدل عدم حساسیت سازمانی در سرمایه‌های انسانی ‏‏(مطالعه موردی؛ شرکت ملی گاز استان کرمانشاه)‏

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، دانشکده علوم‎ ‎اقتصادی‎ ‎و‎ ‎اداری، دانشگاه لرستان؛ خرم‌آباد، ایران

2 دانشیار ، دانشکده علوم‎ ‎اقتصادی‎ ‎و‎ ‎اداری، دانشگاه لرستان؛ خرم‌آباد، ایران

3 ‏ استاد ، دانشکده علوم‎ ‎اقتصادی‎ ‎و‎ ‎اداری، دانشگاه لرستان؛ خرم‌آباد، ایران

4 استادیار ، دانشکده علوم‎ ‎اقتصادی‎ ‎و‎ ‎اداری، دانشگاه لرستان؛ خرم‌آباد، ایران

چکیده

عدم حساسیت سازمانی (بی‌حسی سازمانی) نوعی میل به بی‌میلی و درک نکردن آگاهانه امور توسط ‏کارکنان است که به دلیل انتظارات برآورده نشده در تفکر و رفتار آنان پدید می‌آید. هدف از پژوهش ‏حاضر طراحی و اعتبار سنجی مدل بی‌حسی سازمانی در سرمایه‌های انسانی است. این پژوهش ازلحاظ ‏هدف کاربردی و از نظر روش تحقیق اکتشافی مبتنی بر نظریه داده بنیاد است. جامعه آماری شامل ‏خبرگان شرکت گاز استان کرمانشاه بودند که به روش نمونه‌گیری هدفمند تعداد ۱3 مصاحبه تا ‏رسیدن به اشباع نظری داده‌ها انجام گرفت. ابزار جمع‌آوری داده‌ها شامل مصاحبه‌های نیمه ‏ساختاریافته و پرسشنامه بوده است. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از رویکرد داده بنیاد و نرم‌افزار ‏مکس‌کیو‌دی‌ای، همچنین، اعتبار سنجی مدل با استفاده از آزمون تی تک‌نمونه‌ای صورت گرفته است. ‏یافته‌ها شامل؛ 367 کد، 77 مفهوم‏، 24 مقوله فرعی‏‏ و 6 مقوله اصلی‏ بودند که در قالب مدل ارائه و ‏اعتبار مدل نیز مورد تأیید قرارگرفت. نتایج حاکی از شناسایی مهم‌ترین عوامل علی (بی‌عدالتی، عدم ‏شایسته‌سالاری، مسائل اقتصادی و اهمیت ندادن مدیر به رشد)، مداخله‌گر (الگو گیری، عدم توجه به ‏علاقه و نظرات، عوامل کاهنده موفقیت و مسائل فرا سازمانی)، زمینه‌ای (ویژگی‌های شخصی، نظام ‏نامناسب تشویق و تنبیه، فرهنگ‌سازمانی و اهداف متناقض)، پدیده محوری (کم‌کاری خاموش، بی-‏تفاوتی، کرختی و بی‌رغبتی سازمانی)، راهبردها (کاهش تعهد و مشارکت، مسائل روحی روانی منفی، ‏اعتراض و کاهش کمیت و کیفیت کار) و پیامدهای بی‌حسی سازمانی در سرمایه‌های انسانی شرکت ‏ملی گاز استان کرمانشاه (افزایش تخلف، کاهش بهره‌وری، بیزاری نسبت به کار و سازمان و نارضایتی ‏فراگیر) بودند. ‏

کلیدواژه‌ها

موضوعات