شناسایی کاربردها و الزامات هوش مصنوعی در فرایند جذب و استخدام

نوع مقاله : مقاله کاربردی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه تهران (پردیس فارابی)

2 استادیار، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

چکیده

امروزه، استخدام از دوره سنتی و منفعل عبور کرده و دوران فن‌آوری‌های مدرن ما را در آغوش گرفته‌است و استراتژی‌های جدید مانند تأکید بر ارزیابی مهارت‌ها و بکارگیری شیوه‌های آنلاین در حال افزایش است. از طرفی دیگر استقرار هوش‌مصنوعی با اهداف عمومی هنوز هم در حوزه منابع-انسانی، هدفی بلندمدت است. سرعت پیشرفت سیستم‌های هوش‌مصنوعی تخصصی در صنعت خودرو، رسانه‌های اجتماعی، تبلیغات و بازاریابی قابل‌توجه بوده‌، اما پیشرفت بسیار کمتری در مسایل مربوط به مدیریت کارمندان در اولین گام از مسیر هوش‌مصنوعی در مدیریت‌منابع‌انسانی، صورت گرفته‌است. پژوهش حاضر سعی دارد تا با شناسایی کاربردها و الزامات بکارگیری هوش-مصنوعی به عنوان دانشی نو در جذب و استخدام، علاوه بر ایجاد یک پل بین این دو حوزه بتواند با به کارگیری هوش‌مصنوعی در مباحث مدیریت‌منابع‌انسانی گامی موثر در جذب افراد شایسته و موثر در سازمان‌ها بردارد. پژوهش حاضر به صورت کیفی و با استراتژی مطالعه‌موردی انجام گرفته-است. برای جمع‌آوری اطلاعات، از مصاحبه و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش تحلیل تم استفاده گردیده‌است. بر اساس یافته‌ها، کاربردها و الزامات شناسایی شده به منظور به‌کارگیری هوش-مصنوعی در جذب و استخدام شامل 7 مضمون اصلی است: کاربردها، الزامات فنی و تکنیکال، الزامات هوشمندی، الزامات عملکردی، الزامات اخلاقی، کژکارکردها و عوامل غیرساختاری.

کلیدواژه‌ها

موضوعات