آینده‌نگاری راهبردی کارآفرینی در صنعت ورزش ایران

نوع مقاله : مقاله کاربردی

نویسندگان

گروه مدیریت ورزشی، دانشکدة تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر آینده‌نگاری راهبردی کارآفرینی در صنعت ورزش ایران بود. این تحقیق بر اساس هدف از نوع کاربردی و از نظر شیوة گردآوری اطلاعات از نوع آمیختة کیفی‌ـ کمی است. تحقیق حاضر دارای پارادایم تفسیری و اکتشافی با رویکرد آمیخته (کیفی‌ـ کمّی) است. مشارکت‌کنندگان پژوهش متخصصان کارآفرینی، کارآفرینی در ورزش، و استادان مدیریت بودند که به صورت هدفمند تا رسیدن محقق به اشباع نظری 20 نفر از آنان به عنوان نمونة تحقیق انتخاب شدند. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها در قسمت کیفی به صورت کدگذاری مبانی نظری و مصاحبه‌های خبرگان انجام شد. بعد از مشخص کردن عناصر سیستم، شبکة روابط بین متغیرها تعیین شد و در ادامه شناسایی ساختار سیستم انجام گرفت. در مرحلة بعد، ماتریس تحلیل ساختاری تشکیل شد و عناصر سیستم در آن جایگزین شدند و با توجه به قوانین تکنیک تحلیل اثرات متقابل به رابطة دودویی عناصر امتیاز داده شد. در قسمت کمّی عوامل مؤثر شناسایی و وارد ماتریس اثرات متقاطع در نرم‌افزار میک‌مک شدند و پس از استخراج عوامل کلیدی سناریوی آیندة مطلوب کارآفرینی صنعت ورزش ایران تدوین شد. نتایج تحقیق نشان داد 10 عامل مشترک بین عوامل کلیدی تأثیرگذار و تأثیرپذیر وجود دارند و 30 وضعیت محتمل برای 10 عامل تعریف شد. در بخش سناریونویسی نیز 12 سناریو احتمال وقوع دارند که در این میان سناریوی اول مهم‌ترین و محتمل‌ترین سناریوی پیش روی توسعة کارآفرینی در صنعت ورزش ایران است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


آقابابایی، ناصر و افشاری، مصطفی (1397). آینده‌پژوهی در اقتصاد ورزشی ایران (مطالعة موردی: رویدادهای ورزشی). پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد. دانشگاه دانش البرز.
ایجابی، ابراهیم؛ عیوضی، محمدرحیم؛ شیروانی ناغانی، مسلم و رضایی، ایمان (1396). مطالعة تطبیقی تعاریف متکثر از مفهوم میان‌رشته‌ای آینده‌نگاری راهبردی. مطالعات بین‌رشته‌ای دانش راهبردی، 7 (29)، 171-194.
پاداش، دنیا؛ کاشف، محمد؛ ثقفی، فاطمه و حمیدی، مهرزاد (1398). تبیین سناریوهای آیندة تربیت بدنی و ورزش دانش‌آموزی ایران در افق 1404. پایان‌نامة دکتری دانشکدة علوم ورزشی. دانشگاه ارومیه.
حسن‌زاده، نیما و سهرابی، زهرا (1401). تبیین عوامل مؤثر بر توسعة کارآفرینی ورزشی؛ رویکرد جامعه‌شناختی و بوم‌شناسی. مطالعات راهبردی جامعه‌شناختی در ورزش، 2 (1)، 43-55.
خیاط، بهناز؛ محمدیان، فریبا و ماجدی، نیما (1399). ارائة الگوی توسعة کارآفرینی ورزش زنان ایران. مطالعات مدیریت ورزشی، 12 (62)، 135-164.
سلیمی، مهدی (1396). اثر فرهنگ سازمانی در مسئولیت اجتماعی و تعهد سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان: نقش میانجیگر اخلاق حرفه‌ای. مدیریت فرهنگ سازمانی، 15 (4)، 925-946.
سلیمی، مهدی و خداپرست، محبوبه (1396). اثر فرهنگ سازمانی بر اخلاق حرفه‌ای و عملکرد شغلی اعضای هیئت‌علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی. پژوهش در ورزش تربیتی، 5 (13)، 39-58.
شهریاری، ناصر؛ تابش، سعید؛ نظری، رسول و ذوالفقارزاده، محمدمهدی (1398). آینده‌نگاری استراتژیک ورزش همگانی ایران. رسالة دکتری دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان.
مندعلی‌زاده، زینب و هنری، حبیب (1390). بررسی عوامل اثرگذار بر کارآفرینی در ورزش، به عنوان حوزه‌‌ای میان‌‌رشته‌ای. مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی، 2 (2 (پیاپی 6))، 113-135.
نصیرزاده، عبدالمهدی؛ فراهانی، ابوالفضل؛ رضایی، شمس‌الدین و وطن‌دوست، مریم (1392). ارزیابی کارآفرینی مدیران کل تربیت بدنی جمهوری اسلامی. پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی، 2 (7)، 129-144.
نگهداری، فاطمه؛ قهرمان تبریزی، کوروش؛ شریفیان، اسماعیل و بیابانی، حسن (1398). شناسایی و رتبه‌بندی ابعاد اکوسیستم کارآفرینی ورزشی در ایران. مطالعات مدیریت ورزشی، 11 (57)، 79-104.
References
Aghababai, N., & Afshari, M. (2017). Future research in Iran's sports economy (case study: sports events). Master's thesis, Alborz University of Science. (in Persian)
Atsız, O., & Cifci, I. (2022). Exploring the motives for entrepreneurship in the meal-sharing economy. Current Issues in Tourism. 25 (6), 864-873.
Audretsch, D. B., Cunningham, J. A., Kuratko, D. F., Lehmann, E. E., & Menter, M. (2019). Entrepreneurial ecosystems: Economic, technological, and societal impacts. Journal of Technology Transfer. 44 (2), 313–325.
Chalip. L., & Fairley, S. (2019). Thinking strategically about sport events. Journal of Sport & Tourism. 23 (4), 155-158.
Dheer, R. J. S. (2017). Cross-national differences in entrepreneurial activity: Role of culture and institutional factors. Small Business Economics, 48, 813–842.
Farahani, A., Safarinejad, M., & Farahani, Z. (2018). Analysis of behavioral and human inhibiting factors in the employment and entrepreneurship of sports in Iran. Organizational behavior management studies in sports. Vol. 6, No. 21, 11-21.
Gaspar, T. (2015). Strategia Sapiens–strategic foresight in a new perspective. Foresight. 17 (5), 405-426. doi:10.1108/FS-03-2015-0017.
Hassanzadeh, N., & Sohrabi, Z. (2022). Explanation of factors affecting the development of sports entrepreneurship. Sociological and ecological approach. Sociological strategic studies in sports, 2 (1). (in Persian)
Ijabi, I., Ayouzi, M.R., Shirvani Naghani, M., & Rezaei, I. (2016). A comparative study of multiple definitions of the interdisciplinary concept of strategic foresight. Interdisciplinary Studies of Strategic Knowledge. 7 (29), 171-194. (in Persian)
Khaiat, B., Mohammadian, F., & Majdi, N. (2019). Providing a model for the development of Iranian women's sports entrepreneurship. Sports Management Studies. 12 (62), 135-164. (in Persian)
Kuosa, T. (2012). The Evolution of Strategic Foresight: Navigating Public Policy Making. Oxfordshire: Routledge.
Lara-Bocanegra, A., Bohórquez, M. R., Grimaldi-Puyana, M., Gálvez-Ruiz, P., & García-Fernández, J. (2020). Effects of an entrepreneurship sport workshop on perceived feasibility, perceived desirability and entrepreneurial intentions: a pilot study in sports science students. Sport in Society, 1-17.
Lundén, R. (2019). A Foresight and Strategic Development Proposals for Sport Business in Finland by 2025. Bachelor’s thesis, Sports Business/ Futures Research, Degree Programme in International Business. 1-79.
Mandalizadeh, Z., & Honary, H. (2010). Investigation of factors affecting entrepreneurship in sports; as an interdisciplinary field. Interdisciplinary Studies in the Humanities, 2 (2 (seq. 6)), 113-135. (in Persian)
María Huertas Gonzalez-Serrano, Rómulo Jacobo González-García, Carlos Pérez-Campos, Entrepreneurial and intrapreneurial intentions of sports science students: what are their determinant variables? Journal of Physical Education and Sport ® (JPES). 18 (Supplement isuue 3), Art 202, 1363-1372. 2018 online ISSN: 2247 - 806X; p-ISSN: 2247 – 8051. ISSN - L = 2247 - 8051 © JPES.
Matos, S., & Hall, J. (2020). An exploratory study of entrepreneurs in impoverished communities: When institutional factors and individual characteristics result in non-productive entrepreneurship. Entrepreneurship & Regional Development. 32 (1-2), 134-155.
Miles, I., & Keenan, M. (2003). Organizing a Technology Foresight Exercise. Technology Foresight for Organizers, 8-12.
Mirakzadehand, As., & Ghiasy, F. (2011). Effective factors on the employment status of agricultural graduates in Iran. African Journal of Agricultural Research. 6 (2), 432-439.
Mondalizadeh, Z. (2018). Entrepreneurship challenges in sport colleges. Journal of Entrepreneurship, Business and Economics. 6 (2), 12-28. (in Persian)
Nasirzadeh, A.M., Farahani, A., Rezaei, Sh., Watandoost, M. (2012). Evaluation of entrepreneurship of general managers of physical education of the Islamic Republic. Applied research in sports management. Vol. 2, No. 7, 129-144. (in Persian)
Negahdari, F., Gahreman Tabrizi, C., Sharifian, I., & Biabani, H. (2018). Identification and ranking of dimensions of sports entrepreneurship ecosystem in Iran. Sports Management Studies. Vol. 11, No. 57, 79-104. (in Persian)
Padash, D., Kashif, M., Thaghafi, F., & Hamidi, M. (2018). Explaining the future scenarios of physical education and student sports in Iran. On the horizon of 2024. PhD thesis, Faculty of Sports Sciences. Urmia University. (in Persian)
Pantić, N., & Milojević, I. (2019). Investments and employment in tourism in the Republic of Serbia. Hotel and Tourism Management. 7 (1), 95-104.
Pellegrini, M.M., Rialti, R., Marzi, G., et al. (2020). Sport entrepreneurship: A synthesis of existing literature and future perspectives. Int Entrep Manag J. 2 (4), 624 -640.
Podesta, G.P., Natenzon, C.E., Hidalgo, C., & Toranzo, F.R. (2013). Interdisciplinary production of knowledge with participation of stakeholders: A case study of a collaborative project on climate variability, human decisions and agricultural ecosystems in the Argentine Pampas. Environmental Science & Policy. 26, 40–48. doi:10.1016/j.envsci.2012.07.008.
Pratt, S., & Tolkach, D. (2018). The politics of tourism statistics. International Journal of Tourism Research. 20 (3), 299-307.
Ratten, V. (2010). Sport-based entrepreneurship: Towards a new theory of entrepreneurship and sport management. International Entrepreneurship and Management Journal. 7 (1), 57-69.
Ratten, V. (2018). The future for sport entrepreneurship. Sport Entrepreneurship, 12 (5), 139-149.
Ratten, V., & Ferreira, J. (2016). Sport entrepreneurship and the emergence of opportunities. Sport Entrepreneurship and Innovation, Routledge, 21-32.
Ratten, V., & Ferreira, J. (2017). Entrepreneurship, innovation and sport policy: Implications for future research. Journal International Journal of Sport Policy and Politics. Journal International Journal of Sport Policy and Politics. 9 (4), 575-577.
Reier Forradellas, R.F., Garay Gallastegui, L.M., Digital Transformation and Artificial Intelligence Applied to Business: Legal Regulations, Economic Impact and Perspective. Laws 2021, 10, 70. [CrossRef]
Salimi, M., & Khodaparast, M. (2018). The Effect of Organizational Culture on Professional Ethics and Job Performance in Physical Education and Sport Sciences Faculty Members. Research on Educational Sport. 5 (13), 39-58. (in Persian)
Shahriari, N., Tabesh, S., Nazari, R., & Zulfiqarzadeh, M.M. (2018). Strategic Foresight of Iran's Public Sports. Doctoral Thesis, Faculty of Physical Education and Sports Sciences. Isfahan Islamic Azad University. (in Persian)
Stambaugh, J., Mitchell, R. (2018).  International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research. Bradford. Vol. 24, Iss. 5, 994-1015. DOI:10.1108/IJEBR-09-2016-0287
Urbano, D., Audretsch, D., Aparicio, S., & Noguera, M. (2020). Does entrepreneurial activity matter for economic growth in developing countries? The role of the institutional environment. International Entrepreneurship and Management Journal. 16, 1065–1099.
Valta, A. (2015). Scenarios 2020 for the Finnish Sports Institutes. Thesis, Centria University of Applied Sciences, International business management.
Vecchiato, R. (2012). Environmental uncertainty, foresight and strategic decision making: An integrated study. Technological Forecasting & Social Change. 79 (4), 436–447.
Vincett, P. S., & Farlow, S. (2008). Start-a-Business: An experiment in education through entrepreneurship. Journal of Small Business and Enterprise Development. 15 (2), 274-88.
Wang, G. (2019). An Analysis of the Employment of Sports Rehabilitation Majors Based on Supply and Demand in the Talent Market and the Countermeasures. Announcement of ceasing publication. 52 (4).
WTTC, W. (2018). Travel and Tourism. Global Economic Impact & Issues. 6 (4), 24-27.