دوره و شماره: دوره 21، شماره 3، مهر 1402، صفحه 205-306 
شناسایی شایستگی‌های موردنیاز مدیران برای مربیگری در صنعت نیروگاهی

صفحه 267-290

10.22059/jomc.2022.331730.1008357

مجتبی جشنی آرانی؛ قنبر محمدی الیاسی؛ سید رضا سیدجوادین؛ مرتضی رضایی زاده