ارائة راهکارهای کارآفرینی سازمانی در شرکت گاز استانی و اولویت‌بندی آن‌ها با روش دلفی برخط

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت صنعتی و فناوری اطلاعات، دانشکدة مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 گروه حسابداری، دانشکدة علوم اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

3 گروه مدیریت، دانشکدة مدیریت و حسابداری، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

چکیده

امروزه کارآفرینی در بخش دولتی معنا و اهمیتی ویژه پیدا کرده است و علاوه بر شرکت‌های خصوصی سازمان‌های دولتی نیز بر ضرورت کارآفرینی سازمانی تأکید دارند. این پژوهش، با هدف شناسایی و اولویت‌بندی راهکارهای کارآفرینی سازمانی در یکی از شرکت‌های گاز استانی غرب کشور، به دنبال پاسخگویی به دو سؤال است: اول، راهکارهای کارآفرینی سازمانی در شرکت گاز استانی مورد پژوهش کدام‌اند؟ دوم، وزن و اهمیت راهکارهای شناسایی‌شده نسبت به یک‌دیگر چگونه است؟ به‌منظور گردآوری داده‌های پژوهش برای پاسخ به سوال نخست، از مطالعات کتابخانه‌ای و مرور مقالات و پژوهش‌های پیشین، ترازیابی نمونه‌های موفق، و 14 مصاحبه نیمه‌ساختاریافته با مدیران شرکت گاز استانی استفاده شده و داده‌های به‌دست‌آمده با روش تحلیل مضمون مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند. در این مرحله 28 تم فرعی به‌عنوان راهکار کارآفرینی سازمانی در شرکت مذکور به دست آمد که در شش تم اصلی دسته‌بندی شد؛ شامل خدمات گازرسانی و امور مشترکین، اداری و پشتیبانی، خدمات فنی و مهندسی، دستگاه‌ها و تجهیزات، دارایی‌ها و مستغلات و سایر ابتکارات. سپس برای پاسخ به سوال دوم و اولویت‌بندی راهکارهای پیشنهادی، با استفاده از هم‌اندیشی به روش دلفی آنلاین اقدام به گردآوری نظرات خبرگان شد. در ادامه بر اساس شاخص P-value بر روی توزیع t با n-1 درجه‌ی آزادی، راهکارها اولویت‌بندی شدند. از جمله راهکارهای دارای اولویت می‌توان به بسترسازی پرداخت الکترونیکی قبوض، اجرای نظام نگهداری و تعمیرات، برگزاری کلاس و دوره‌های آموزشی تخصصی، استفاده از ظرفیت‌های آموزشی و رفاهی موجود، تغییر کاربری منازل سازمانی، بازیافت ضایعات آهن‌آلات و مصالح شرکت و .. اشاره نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


احمدی، پرویز؛ نائیجی، محمدجواد و باباشاهی، جبار (1391). زیرسامانه‌های منابع انسانی و کارآفرینی سازمانی: تبیین الگویی در صنعت نفت ایران. پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی، ۲(۱)، 1 ـ ۲۱.
الوانی، س.؛ محمدی الیاسی، ق.؛ خنیفر، ح.؛ جندقی، غ. و وکیلی، ی. (1390). کارآفرینی در بخش عمومی: رویکرد هم‌افزایی. پژوهش‌های مدیریت عمومی، 4(12)، 5 ـ 28.
بحرینی، جعفر (1383). بررسی تأثیر وصول مطالبات مشترکین در پیشبرد سرمایه‌گذاری شرکت توزیع برق استان اصفهان. نهمین کنفرانس سراسری شبکه‌های توزیع نیروی برق. زنجان. انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران. دانشگاه زنجان.
پورکیانی، مسعود؛ حسینس نوه، مهدی؛ بیگ‌زادة عباسی، فرزانه و کمالی، محمدجلال (1399). نقش عوامل درون و برون‌سازمانی در توسعة کارآفرینی دولتی (مطالعة موردی: بانک ملی ایران). خط‌مشی‌گذاری عمومی در مدیریت، 11(2 (پیاپی 38))، 37 ـ 58.
پیکارجو، کامبیز و علی‌اصغری، فرزانه (1387). کارآفرینی سازمانی و سازمان‌های کارآفرین. تهران: پژوهشکدة تحقیقات استراتژیک.
پیرپیران، حمیدرضا و رفیعی سامانی، عباس (1396). مدیریت خلق منابع در شرکت‌های توزیع برق. ششمین کنفرانس منطقه‌ای سیرد. تهران.
تاج‌پور، مهدی و حسینی، الهه (1399). تأثیر هوش و فرهنگ سازمانی بر کارآفرینی سازمانی در شرکت گاز شیراز. مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی، 12(45)، 335 ـ 354.
رسولی نصرآبادی، مصطفی و طایفی نصرآبادی، حمید (1391). نقش عوامل مؤثر بر کاهش زمان و هزینه‌ها از لحظة فروش انرژی تا وصول مطالبات و تأثیر آن در گردش نقدینگی شرکت‌های توزیع. هفدهمین کنفرانس سراسری شبکه‌های توزیع نیروی برق. تهران: انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران.
زیویار، فرزاد؛ فراهانی، ابوالفضل و کشاورز، لقمان (1396). شناسایی موانع ساختاری کارآفرینی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان. مدیریت فرهنگ سازمانی، 15(1)، 187 ـ 205.
شرافتی‌نژاد، ع.؛ سجادی، س.؛ قاسمی، ح.؛ شهیدی، ش.؛ علی‌میری، م. و موسوی شوشتری، س. (1398). طراحی مدل کارآفرینی سازمانی در صنایع نساجی ایران. نوآوری و ارزش‌آفرینی، 8(15)، 93 ـ 108.
صداقتی، علی‌رضا (1397). روش نوین قیمت‌گذاری هزینۀ نهایی بلندمدت برای جبران کمبود درآمد شبکۀ انتقال در سیستم قدرت تجدیدساختارشده. مهندسی و مدیریت انرژی، س 8، ش 3، 2 ـ 13.
طالقانی، محمد و طالقانی‌نژاد، سارا (1395). بررسی نقش مدیریت راهبردی در کارآفرینی سازمانی. مطالعات مدیریت راهبردی، 7(27)، 271 ـ 293.
عربشاهی، سمانه (1399). طراحی مدل کارآفرینی سازمانی در سازمان‌های دولتی ایران. رسالة منتشرنشدة دکترا. دانشکدة مدیریت و حسابداری دانشگاه تهران.
کرباسی، علی؛ ولدخانی، محمد؛ شرافت، مهرداد و عظیم‌زادگان، حمید (1381). مروری بر ادبیات کارآفرینی. صنایع، ش 33.  27 _ 31.
کوشکی جهرمی، ع.؛ بودلایی، ح. و نریمانی، م. (1389). ویژگی‌های سازمانی و تأثیر آن‌ها بر کارآفرینی سازمان (مطالعة موردی: شرکت نفت و گاز پارس). مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت، 4(13)، 113 ـ 129.
موصلی، م.؛ سلاجقه، س. و صیادی، س. (1399). طراحی مدل مفهومی کارآفرینی سازمانی در کمیتة امداد امام خمینی(ره). مطالعات مدیریت دولتی ایران، 3(3)، 79 ـ 102.
نائیج، اسدالله کرد؛ اکبری، حسن و رضائیان، علی (1400). بررسی موانع کارآفرینی سازمانی (مورد مطالعه: شرکت صنعت چوب شمال). پژوهش‌های مدیریت در ایران، 11(20)، 141 ـ 159.
یگانگی دستگردی، وحید (1390). راهکارهای عملی درآمدزایی پایدار برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری شهرداری‌ها (بخش اول: مشارکت در کشاورزی و صنعت). اقتصاد شهر، س 3، ش 9.  54 _ 68.
Ahmadi, P., Naeiji, M., & Babashahi, J. (2012). HR Subsystems and Organizational Entrepreneurship: Explaining a Pattern in Oil Industry of Iran. Organizational Resources Management Research, 2(1), 1-20. (in Persian)
Aktan, B. & Bulut, C. (2008). Financial performance impacts of corporate entrepreneurship in emerging markets: A case of Turkey. European journal of economics, finance and administrative sciences, 12(8), 1530-2275.
Alvani, M., Mohammadi Elyasi, G., Khanifar, H., Jandaghi, G., & Vakili, Y. (2011). Entrepreneurship in Public Sector a: Synergistic Approach. Public Management Researches, 4(12), 5-28. (in Persian)
Arabshahi, S. (2020). Designing an Organizational Entrepreneurship Model in Iranian Government Organizations. Unpublished PhD thesis. Faculty of Management and Accounting. University of Tehran. (in Persian)
Burgess, C. (2013). Factors Influencing Middle Managers’ Ability to Contribute to Corporate Entrepreneurship. International Journal of Hospitality Management, 32, 193-201.
Coker, K. K., Flight, R. L., & Valle, K. N. (2017). Social entrepreneurship: the role of national leadership culture. Journal of Research in Marketing and Entrepreneurship.  19(2), 125-139.
Dehghan, H., Charkhtab Moghaddam, J., & Dehghan Najmabadi, A. (2016). The Organization's Intellectual Capital Influence on the Process of Technological Entrepreneurship Scientific and Industrial Research Organization of Iran. Entrepreneurship Development, 9(2), 276-257. (in Persian)
Eyal, O. & Inbar, D. E. (2003). Developing a Public School Entrepreneurship Inventory: Theoretical Conceptualization and Empirical Examination. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research.  9(6), 221-244.
Flick, U. (2018). Triangulation in Data Collection. The SAGE handbook of qualitative data collection 527-544.
Fox, J. M. (2005). Organizational Entrepreneurship and the Organizational Performance Linkage in University Extension. The Ohio State University.
Fredrickson, J. W. (1986). The Strategic Decision Process and Organizational Structure. Academy of Management Review, 11(2), 280-297.
Gordon, T., Sharan, Y., & Florescu, E. (2015). Prospects for Lone Wolf and SIMAD Terrorism. Technological Forecasting and Social Change, 95, 234-251.
Haghshenas, A., Jamshidian, M., Shaemi, A., Shahin, A., & Yazdanshenas, M. (2007). Model of Entrepreneurship in the Public Sector in Iran. Journal of Management Sciences in Iran, 2(8), 73-31. (in Persian)
Harrison, C., Burnard, K., & Paul, S. (2017). Entrepreneurial leadership in a developing economy: a skill-based analysis. Journal of Small Business and Enterprise Development.  25(3), 521-548.
Hartsfield, S., Johansen, D., & Knight, G. (2008). Entrepreneurial Orientation, Strategy, and Marketing Capabilities in the Performance of Born Global Firms. International Business: Research, Teaching and Practice, 2(1), 12-38.
Hornsby, J. S., Kuratko, D. F., & Zahra, S. A. (2002). Middle Managers' Perception of the Internal Environment for Corporate Entrepreneurship: Assessing a Measurement Scale. Journal of business Venturing, 17(3), 253-273.
Hough, J. & Scheepers, R. (2008). Creating Corporate Entrepreneurship Through Strategic Leadership.  Journal of Global Strategic Management. 1(2), 17-25
Kearney, C. & Meynhardt, T. (2016). Directing Corporate Entrepreneurship Strategy in the Public Sector to Public Value: Antecedents, Components, and Outcomes. International Public Management Journal, 19(4), 543-572.
Kearney, C., Hisrich, R., & Roche, F. (2007). Facilitating Public Sector Corporate Entrepreneurship Process: A Conceptual Model. Journal of Enterprising Culture, 15(03), 275-299.
Kordnaie, A., Akbari, H., & Rezaeian, A. (2021). Investigation of Corporate Entrepreneurship Obstacles; An Empirical Evidence from North Wood Industry Company. Management Research in Iran, 11(20), 141-159. (in Persian)
Koushki Jahromi, A., Boudlaei, H., & Narimani, M. (2011). Organizational Characteristics and its Influence on Organizational Entrepreneurship (Case Study: Pogc). Human Resource Management in the Oil Industry, 4(13), 113-129. (in Persian)
Kuratko, D. F., Hornsby, J. S., & Covin, J. G. (2014). Diagnosing a Firm's Internal Environment for Corporate Entrepreneurship. Business Horizons, 57(1), 37-47.
Miles, M. P. & Covin, J. G. (2002). Exploring the Practice of Corporate Venturing: Some Common forms and their Organizational Implications. Entrepreneurship Theory and Practice, 26(3), 21-40.
Mouseli, M., Salajegheh, S., & Sayadi, S. (2020). Designing a Conceptual Model for Organizational Entrepreneurship in Imam Khomeini Relief Foundation. Journal of Iranian Public Administration Studies, 3(3), 79-102. (in Persian)
Pirpiran, H. & Rafiei Samani, A. (2017). Resource Creation Management in Electricity Distribution Companies. 6th Sird Regional Conference. Tehran. (in Persian)
Rasooli Nasrabadi, M. & Tayefi Nasrabadi, H. (2012). The Role of Factors Affecting the Reduction of Time and Costs, from the Moment of Energy Sales to Receipt of Receivables and its Impact on the Cash Flow of Distribution Companies. 17th National Conference on Power Distribution Networks. Tehran: Iranian Association of Electrical and Electronics Engineers. (in Persian)
Scheepers, M. J., Hough, J., & Bloom, J. Z. (2008). Nurturing the Corporate Entrepreneurship Capability. Southern African Business Review, 12(3), 50-75.
Sherafatinejad, A., Sajadi, S., Ghasemi, H., Shahidi, S., Alimiri, M., & Mousavi Shooshtari, S. (2019). Designing an Organizational Entrepreneurship Model In Iran's Textile Industry. Journal of Innovation and Enterpreneurship, 7(15), 93-108. (in Persian)
Shi, H. X., Shepherd, D. M., & Schmidts, T. (2015). Social Capital in Entrepreneurial Family Businesses: the Role of Trust. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research.  21(6), 814-841
Stoner, J., Freeman, E., & Gilbert, D. (1998). Management. New Jersey: Prentice Hall.
Sundin, E. M. (2008). A Nurse and a Civil Servant Changing Institutions: Entrepreneurial Processes in Different Public Sector Organizations. Scandinavian Journal of Management, 24(2), 113-124.
Stevenson, H. H., Roberts, M. J., & Grousbeck, H. I. (1989). New Business Ventures and the Entrepreneur. (No Title)
Tajpour, M. & Hosseini, E. (2020). The Effect of Intelligence and Organizational Culture on Corporate Entrepreneurship in Shiraz Gas Compa. Human Resource Management In The Oil Industry, 12(45), 335-354. (in Persian)
Taleghani, M. & Taleghani Nejad, S. (2016). The Investigation of Role of Strategic Management in Organizational Entreprenurship. Journal of Strategic Management Studies, 7(27), 271-293. (in Persian)
Yadolahi pharsi, J., Azizi zeyarat, O., & khastar, H. (2009). To Examine the Relationship Between Structure and Organizational Entrepreneurship (Case Study: Private Banks in Tehran). Entrepreneurship development, 2(5), 80-55. (in Persian)
Zahra, S. A. (2016). Portrait of a research pioneer: Andrew Van de Ven. Strategic Entrepreneurship Journal, 10(4), 413-429.
Zampetakis, L. A. & Moustakis, V. (2007). Entrepreneurial Behaviour in the Greek Public Sector. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research.  13(1), 19-38.
Zare Ahmadabadi, H., Zamzam, F., Zare Banadkouki, M., & Habibi, M. (2018). The Analysis Of Organizational Entrepreneurship Factors with the Combined Approach of Grounded Theory and Fuzzy Cognitive Map (Case of: Electricity Distribution Company of Yazd). Transformation Management Journal, 10(2), 95-122. (in Persian)
Zipfinger, S. (2007). Computer Aided-Delphi—An Experimental Study of Comparing Round-based with Real-time Implementation of the Method. Trauner Verlag, Linz.
Ziviar, F., Farahani, A., & Keshavarz, L. (2017). Identification of structural Obstacles to Organizational Entrepreneurship in the Ministry of Sport and Youth. Organizational Culture Management, 15(1), 187-205. (in Persian)