مطالعة قوم‌نگارانة مشارکت کارکنان در سازمان تأمین اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

هدف تحقیق حاضر بررسی قوم‌نگارانة مشارکت کارکنان و ارائة الگوی مناسب برای آن در سازمان تأمین اجتماعی است. این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر روش‌شناختی تحقیق کیفی است که با راهبرد قوم‌نگاری انجام شده است. در این پژوهش از تکنیک مصاحبة عمیق و مسئله‌محور با کارکنان سازمان استفاده شده است. جامعة آماری مورد مطالعه سازمان تأمین اجتماعی شهر تبریز است. نمونه‌های این پژوهش در حین مطالعه و از طریق روش نمونه‌گیری نظری انتخاب شده است. بر اساس یافته‏های تحقیق، شرایط علّی تحقیق شامل فضای محیط کار، اعتماد سازمانی، تعهد کاری، منابع و امکانات، وقت‌شناسی، تعاملات اجتماعی، سازگاری، یادگیری سازمانی، تخصص‌گرایی، انضباط کاری، اعمال نفوذ، منزلت اجتماعی، عدالت سازمانی، مسئولیت‌پذیری، رقابت سالم، و امنیت شغلی هستند. این شرایط به انواع مشارکت منجر می‌شود: مشارکت رسمی، مشارکت‌ اجباری، مشارکت‌ منفعلانه، مشارکت‌ منفعت‌طلبانه، مشارکت غیر رسمی، مشارکت‌ خیرخواهانه، مشارکت ‏درگیرانه، مشارکت‌ داوطلبانه. در نهایت پیامدهای تحقیق به رضایت شغلی، تعالی منابع انسانی، مسئولیت جمعی، و افزایش اعتماد و همدلی بین کارکنان می‏انجامد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


پوردیگویی بهرامجردی، سمیه و شرفی، شهین (1401). بررسی همبستگی بین مهارت‌های مدیران با مشارکت سازمانی و ماندگاری شغلی کارکنان (مطالعة موردی: مدیریت درمان سازمان تأمین اجتماعی کرمان). آمـــــوزش و بهبود منابع انسانی، 7(3)، 63 ـ 86.
حاجی‌وند، علی؛ شریف‌زاده، فتاح و فرهادی، امین (1401). شناسایی و اولویت‌بندی مؤلفه‌های مؤثر بر مشارکت کارکنان در اجرای خط‌مشی‌های عمومی حوزة مدیریت شهری (مورد مطالعه: شهرداری ارومیه). حکمرانی و توسعه، 2(2)، 119 ـ 152.
خانی، علی‌رضا (1384). چالش‌های اقتصادی دولت. اطلاعات سیاسی اقتصادی، ش 213 ـ 214، 132 ـ 149.
رابینز، استیفن پی.دی.دی و سنزو، دیویدای (1394). مبانی مدیریت. مترجم: سید محمد اعرابی و محمدعلی حمیدرفیعی و بهروز اسراری ارشاد. همدان: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
رجبی، فرزین (1395). مبانی و روش‌های سازمان مشارکت کارکنان در ادارة سازمان‌ها. فناوری سیمان، ش 96، 21 ـ 27.
رمضانی، یوسف؛ رحیم‌نیا، فریبرز؛ مرتضوی، سعید و ملک‌زاده، غلام‌رضا (1394). قوم‌نگاری: استراتژی برای فهم فرهنگ سازمانی. پژوهش‌های مدیریت عمومی، 8(29)، 5 ـ 25.
سلیمانی، نادر؛ عباس‌زاده، نادر و نیازی‌آذر، بهروز (1391). رابطة اخلاق کار با رضایت شغلی و استرس شغلی کارکنان در سازمان آموزش فنی و حرفه‏ای شهر تهران. رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، ش 7، 21 ـ 38.
کریمی، مهدی؛ رجایی‌پور، سعید و هویدا، رضا (1389). بررسی رابطة بین ابعاد جوّ سازمانی و رفتار اخلاقی در بین کارکنان دانشگاه‌های اصفهان و علوم پزشکی اصفهان. رهبری و مدیریت آموزشی، د 4، ش 1، 82 ـ 102.
مدنی، امیر (1385). فرهنگ کار ژاپنی. پیام بانک، ش 459، 12 ـ 18.
محمدزاده، شهرام و کرمی دهکردی، اسماعیل (1401). عوامل مؤثر بر مشارکت اعضای هیئت‌علمی دانشکده‌های کشاورزی و منابع طبیعی در برنامه‌های آموزش کارکنان سازمان جهاد کشاورزی. علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، 18(2)، 55 ـ 69.
Abernethy, M. A. & Bouwens, J. (2005). Determinants of accounting innovation implementation. Abacus, 41(3), 217-240.
Au-Yong, C. P., Azmi, N. F., & Myeda, N. E. (2022). Promoting employee participation in operation and maintenance of green office building by adopting the total productive maintenance (TPM) concept. Journal of Cleaner Production, 352, 131608.
De Haas, M. & Algera, J. A. (2002). Demonstrating the effect of the strategic dialogue: participation in designing the management control system. Management Accounting Research, 13(1), 41-69.
Derfuss, K. (2009). The relationship of budgetary participation and reliance on accounting performance measures with individual-level consequent variables: a meta-analysis. European Accounting Review, 18(2), 203-239.
Farooq, O., Farooq, M., & Reynaud, E. (2020). Does Employees’ Participation in Decision Making Increase the level of Corporate Social and Environmental Sustainability? An Investigation in South Asia. Sustainability, 11(2).
Gollan, J. P., Poutsma, E., & Veersma, U. (2006). New Roads in Organizational Participation?. University of California, 45(4).
Groen, B. A., Wouters, M. J., & Wilderom, C. P. (2012). Why do employees take more initiatives to improve their performance after co-developing performance measures? A field study. Management Accounting Research, 23(2), 120-141.
---------------------------------------------------------------. (2017). Employee participation, performance metrics, and job performance: A survey study based on self-determination theory. Management Accounting Research, 36, 51-66.
García-Arca, J., González-Portela Garrido, A. T., & Prado-Prado, J. C. (2023). Deploying Sustainability through Employee Participation. An Action Research Proposal. Systemic Practice and Action Research, 1-22.
Gualano, M. R., Santoro, P. E., Borrelli, I., Rossi, M. F., Amantea, C., Tumminello, A., & Moscato, U. (2022). Employee Participation in Workplace Vaccination Campaigns: A Systematic Review and Meta-Analysis. Vaccines, 10(11), 1898.
HajiVand, A., Sharifzadeh, F., & Farhadi, A. (2022). Identifying and prioritizing the factors affecting employee participation in the implementation of general policies in the field of urban management (case study: Urmia Municipality). Governance and Development, 2(2), 119-152. (in Persian)
Huang, X., Shi, K., Zhang, Z, & Cheung, Y. L. (2006). The impact of participative leadership behavior on psychological empowerment and organizational commitment in Chinese state-owned enterprises: the moderating role of organizational tenure. Asia Pacific Journal of Management, 23(3), 345-367.
Hunton, J. E. & Gibson, D. (1999). Soliciting user-input during the development of an accounting information system: investigating the efficacy of group discussion. Accounting, Organizations and Society, 24(7), 597-618.
Jansen, E. P. (2015). Participation, accounting and learning how to implement a new vision. Management Accounting Research, 29, 45-60.
Karimi, M., Rajaipour, S., & Howida, R. (2009). Investigating the relationship between dimensions of organizational climate and ethical behavior among employees of Isfahan universities and Isfahan medical sciences. Educational Leadership and Management, 4(1), 82-102.
Khani, A.R. (2005). Economic Challenges of Government. Political-Economic Information, No. 214-213, 149-132. (in Persian)
Kleingeld, A. D., Van Tuijl, H., & Algera, J. A. (2004). Participation in the design of performance management systems: a quasi‐experimental field study. Journal of Organizational Behavior: The International Journal of Industrial, Occupational and Organizational Psychology and Behavior, 25(7), 831-851.
Kruis, A. M. & Widener, S. K. (2014). Managerial influence in performance measurement system design: a recipe for failure?. Behavioral Research in Accounting, 26(2), 1-34.
Li, P. & Tang, G. (2009). Performance measurement design within its organisational context—Evidence from China. Management Accounting Research, 20(3), 193-207.
Lincoln, Y. S. & Guba, E. G. (1982). Epistemological and methodological bases of naturalistic inquiry, ECTJ, 30(4), 233-252.
------------------------------------. (1985). Naturalistic Inquiry. Beverly Hills. CA: Sage Publications, Inc.
Madani, A. (1385). Japanese Work Culture. Payam Bank, No. 459, 12-18. (in Persian)
Mohammadzadeh, Sh. & Karmi Dehkordi, I. (2022). Factors affecting the participation of faculty members of the faculties of agriculture and natural resources in the training programs for the employees of the Agricultural Jihad Organization. Agricultural Education and Extension Sciences of Iran, 18(2), 55-69. (in Persian)
Nazir, O., Islam, J. U., & Rahman, Z. (2021) . Effect of CSR participation on employee sense of purpose and experienced meaningfulness: A self-determination theory perspective. Journal of Hospitality and Tourism Management, 46, 123-133.
Purdigoui-Bahramjardi, S. & Sharfi, Sh. (2022). investigating the correlation between managers' skills with organizational participation and employees' job retention (case study: treatment management of Kerman Social Security Organization). Human Resources Education and Improvement Quarterly, 7(3), 63-86. (in Persian)
Rajabi, F. (2016). Principles and methods of employee participation organization in the management of organizations. Cement Technology, No. 96, 21-27. (in Persian)
Ramezani, Y., Rahim-Nia, F., Mortazavi, S., & Malekzadeh, Gh.R. (2015). Ethnography: A strategy for understanding organizational culture. Public Management Research, 8(29), 5-25. (in Persian)
Robbins, S. P., & Senzo, D. (1394). Fundamentals of Management. translated by Seyed Mohammad Aarabi, Mohammad-Ali Hamid Rafiei, & Behrooz Asrari Ershad. Hamedan: Cultural Research Office. (in Persian)
Scott, l. B., Travaglione, A., & Marshall, V. (2006). Causal inferences between participation in decision making, task attributes, work effort, rewards, job satisfaction and commitment. Leadership & organization development journal, 27(5), 399-414.
Smit, D. J., Proper, K. I., Engels, J. A., Campmans, J. M., & van Oostrom, S. H. (2023). Barriers and facilitators for participation in workplace health promotion programs: results from peer-to-peer interviews among employees. International Archives of Occupational and Environmental Health, 96(3), 389-400.
Soleimani, Nader., Abbaszadeh, N., & Niazia Azar, B. (2012). The Relationship between Work Ethics and Job Satisfaction and Job Stress of Employees in Tehran Technical and Vocational Education Organization. A New Approach in Educational Management, No. 7, No. 21-28. (in Persian)
Sypniewska, B. (2020). The Impact of Management Methods on Employee Engagement. Sustainability, 12(1).
Tizazu, E. (2014). Employee's participation in decision making at Yeka sub city construction and house development office, Adis Ababa, BBA in management. Admass University College Faculty of business Department of management.
Veleva, V., Parker, S., Lee, A., & Pinney, C. (2012). Measuring the Business Impacts of Community Involvement: The Case of Employee Volunteering at UL. Business and Society Review, 117(1), 123-142.
Wang, C., Zuo, M., & An, X. (2017). Differential influences of perceived organizational factors on younger employees’ participation in offline and online intergenerational knowledge transfer. International Journal of Information Management, 37(6), 650-663.
Webb, A., Jeffrey, S. A., & Schulz, A. (2010). Factors affecting goal difficulty and performance when employees select their own performance goals: Evidence from the field. Journal of Management Accounting Research, 22(1), 209-232.
West, M.A. & Patterson, M. (1998). Innovation and Change in Manufacturing, Institute of Work Psychology. University of Sheffield, Sheffield, UK, S10 2TN.
Wikhamn, W., Wikhamn, B. R., & Fasth, J. (2022). Employee participation and job satisfaction in SMEs: investigating strategic exploitation and exploration as moderators. The International Journal of Human Resource Management, 33(16), 3197-3223.
Wohlgemuth, V., Wenzel, M., Berger, E. S., & Eisend, M. (2019). Dynamic capabilities and employee participation: The role of trust and informal control. European Management Journal, 37(6), 760-771.
Wouters, M. & Wilderom, C. (2008). Developing performance-measurement systems as enabling formalization: A longitudinal field study of a logistics department. Accounting, Organizations and Society, 33(4-5), 488-516.