شناسایی شایستگی‌های مورد نیاز مدیران برای مربی گری در صنعت نیروگاهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 هیات علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

3 هیأت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

4 دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی و عضو هیات علمی وابسته دانشگاه لینریک ایرلند

چکیده

امروزه مربیگری یکی از موثرترین ابزارها برای تغییر سازمانی و بهبود عملکرد مدیران است. جاری سازی این فرایند در سازمان، مستلزم شناسایی مدیرانی است که شایستگی‌های لازم برای ایفای این نقش را داشته ‌باشند. این پژوهش که با روش نظریه داده بنیاد و بر مبنای فلسفی تفسیرگرایی-برساختی، در راستای شناسایی شایستگی‌های مدیران جهت ایفای نقش مربیگری ساماندهی شده است. ابزار گردآوری اطلاعات، مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته واقعه‌محور و مشارکت‌کنندگان در تحقیق، پانزده نفر از مدیران میانی منتخب دو شرکت از شرکت‌های گروه مپنا بوده‌اند. داده‌های کیفی با استفاده از رویکرد نظریه‌ای چارمز و در بستر نرم‌افزار Max QDA تحلیل شده‌است. یافته‌های پژوهش شش شایستگی را ارائه داده است: شاخص‌های عملکرد موفق مدیر برای مربیگری (از منظر شاگرد)؛ باورهای مدیر برای مربیگری در قالب باورهای تسهیل کننده مانند باور به توانایی افراد و آزادی عمل دادن و باورهای بازدارنده مانند ترس از دست دادن جایگاه؛ دانش مورد نیاز شامل، دانش‌های تخصصی مربیگری، پیش نیاز مربیگری و کسب و کار؛ مهارت‌های مورد نیاز مدیران برای مربیگری عبارتند از: مربیگری، بازخورد، تشخیص روحیه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی شاگردی، بین فردی، ارتباطی و فردی؛ ویژگیهای شخصیتی مورد نیاز مدیران در دو دسته‌ی ویژگیهای شخصیتی مثبت و ویژگیهای شخصیتی سمی تقسیم‌بندی شد. در بخش آخر، به انگیزه‌های شخصی مدیر و مرتبط با شاگرد و عوامل ضدانگیزشی مدیران در فعالیت مربیگری اشاره شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات