ارائة چارچوب ارزیابی تأثیرات تنظیم‌گری با رویکرد فراترکیب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تصمیم‏ گیری و خط‏ مشی ‏گذاری عمومی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 گروه مدیریت دولتی، دانشکدة مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف اصلی در این پژوهش پرداختن به این پرسش اساسی است که چارچوب مناسب و جامع ارزیابی تأثیرات تنظیم‏گری در تدوین خط‌مشی باید دارای چه عناصر و اجزا و مراحلی باشد. پژوهش با بهره‏گیری از روش فراترکیب انجام شده است. جامعة پژوهش شامل مقالات منتشرشده به زبان انگلیسی هستند که پس از غربالگری تعداد 39 مقاله برای تجزیه‌وتحلیل نهایی انتخاب ‌شدند. تجزیه‌وتحلیل داده‏ها با استفاده از تحلیل تم و از طریق نرم‏افزار مکس‏کیودا انجام ‌گرفته است. از تجزیه‌وتحلیل مقاله‏ها 204 کد اولیة نهایی استخراج و در 26 تم فرعی و 7 تم اصلی طبقه‌بندی ‌شده است. تم‏های اصلی شناسایی‌شده دربرگیرندة مراحل به‌کارگیری ارزیابی تأثیرات تنظیم‏گری هستند. همچنین تم اصلی ملاحظات قبل از به‌کارگیری ارزیابی تأثیرات تنظیم‏گری شناسایی شده است. نتایج پژوهش نشان می‏دهد مرحلة اول ارزیابی تأثیرات تنظیم‏گری بررسی وضعیت موجود دربرگیرندة انگیزه و هدف تنظیم‏گری، مرحلة دوم مشاوره و همفکری شامل مشاوره و همفکری، جمع‏آوری داده‏ها و اطلاعات، پردازش و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها و اطلاعات جمع‌آوری‌شده، گزینة پیشنهادی و انطباق و ارزیابی، مرحلة سوم نتیجه‏گیری و انتخاب گزینة‏ نهایی برای اجرا، مرحلة چهارم توصیه‏های قبل از اجرای برنامه، مرحلة پنجم اجرا و در نهایت نظارت بر نحوة اجرا است. از آنجا که مطالعات ثانویه یک تصویر جامع از مطالعات قبلی ارائه می‏دهد، با در نظر گرفتن این موضوع، چارچوب ارائه‌شده در پژوهش حاضر می‏تواند مبنایی برای مطالعات اولیة ضروری در حوزة ارزیابی تأثیرات تنظیم‏گری باشد. در ضمن می‏توان با بومی‌سازی چارچوب ارائه‌شده و نیز با لحاظ کردن فرهنگ و ارزش‏های هر سازمانی از آن بهره‏برداری کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


امامی میبدی، راضیه و آزادانی، محمد (1399). پیشنهادهایی برای تعبیة ارزیابی سیاست‌ها، قوانین، و مقررات در فرایند تصمیم‌گیری. سیاست‌گذاری عمومی، 6(1)، 323 ـ 346.
پورعزت، علی‌اصغر (1400). طراحی آزمایشگاه خط‌مشی و آرایش بخردانه صحنة تصمیم برای اجتناب از داستان آزمون‌وخطا در عرصة حکمرانی قوة مجریه. مدیریت سازمان‌های دولتی، 9(3)، 161 ـ 170.
پوراحمدی، معین؛ مختاریان‌پور، مجید و حسن‌قلی‌پور یاسوری، طهمورث (1397). آسیب‌شناسی اجرای خط‌مشی‌های خصوصی‌سازی در ایران. مدیریت دولتی، 10(3)، 333 ـ 356.
دانایی‌فرد، حسن؛ ثقفی، عمادالدین و مشبکی اصفهانی، اصغر (1389). اجرای خط‌مشی عمومی: بررسی نقش عقلانیت در مرحلة تدوین خط‌مشی. پژوهش‌های مدیریت در ایران، 14(4)، 79 ـ 106.
زرشکن عابد، لیلا (1387). ارزیابی تأثیرات قانون: ابزاری برای قانون‌گذاری بهتر. تهران: مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهش‌ها.
سعید، پدرام (1382). راهنمای سیاست‌گذاری در قانون‌گذاری: بررسی الگوی ارزیابی تأثیرات قانون. مجلس و پژوهش، 10(40)، 217 ـ 240.
صابری، علی و طحان‌نظیف، هادی (1400). مجلس شورای اسلامی و لزوم ارزیابی تأثیرات قانون در مرحله تقنین. دانش حقوق عمومی، 10(34)، 113 ـ 132.
مرکزمالمیری، احمد (1392). نسبت ارزیابی تأثیرات و ارزیابی اجرای قانون؛ بررسی موردی گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در دورة هشتم. دومین همایش ملی نقش پژوهش در قانون‌گذاری. تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی. 219 ـ 256.
Abdullah, Z., Yusoff, W. F. W., Anumudu, C.E., & Zainol, F. A. (2020). Regulatory impact analysis roles for agricultural products’ qualities: Customers’ perspectives for sustainability entrepreneurship. Asian Journal of Agriculture and Rural Development, 10(2), 563-577.
Adelle, C., Macrae, D., Marusic, A., & Naru, F. (2015). New development: Regulatory impact assessment in developing countries—tales from the road to good governance. Public Money & Management, 35(3), 233-238.
Aquila, G., de Oliveira Pamplona, E., Ferreira Filho, J. A., da Silva, A. S., de Azevedo Mataveli, J. V., Correa, J. E., ... & Garcia, G. C. (2019). Quantitative regulatory impact analysis: Experience of regulatory agencies in Brazil. Utilities Policy, 59, 100931
Anderson, J. E. (1998). The struggle to reform regulatory procedures, 1978-1998. political Studies Journal, 26(3), 482-498.
Ballantine, B. & Devonald, B. (2006). Modern regulatory impact analysis: The experience of the European Union. Regulatory Toxicology and Pharmacology, 44(1), 57-68.
Bull, R. & Ellig, J. (2017). Judicial Review of Regulatory Impact Analysis: Why Not the Best?. Administrative Law Review, 69(4), 725-840
Carroll, P. (2010). Does regulatory impact assessment lead to better policy?. Policy and Society, 29(2), 113-122.
Carvalho, B., Marques, R. C., & Netto, O. C. (2017a). Regulatory Impact Assessment (RIA): from the State of Art until Conceptual and Framework Proposal Model. Contemporary Management, 6(1), 111-126.
Carvalho, B., Marques, R. C., & Netto, O. C. (2017b). Delphi technique as a consultation method in regulatory impact assessment (RIA)–the Portuguese water sector. Water Policy, 19(3), 423-439.
Carvalho, B., Rondon, R., & Marques, R. C. (2020). Better utility regulation through RIA? Merits and implications based on the Brazilian case. Utilities Policy, 64, 1-9.
Castro, C. M. D. (2014). Some aspects of implementing regulatory impact analysis in Brazil. Revista de Administração Pública, 48, 323-342.
Daskal, S., Ayalon, O., & Shechter, M. (2019). Closing the loop: The challenges of regulation in municipal solid waste management. Detritus, 5, 3-10.
Dudley, S., Belzer, R., Blomquist, G., Brennan, T., Carrigan, C., Cordes, J., ... & Zerbe, R. (2017). Consumer’s guide to regulatory impact analysis: Ten tips for being an informed policymaker. Journal of Benefit-Cost Analysis, 8(2), 187-204.
Dunlop, C. A., Maggetti, M., Radaelli, C. M., & Russel, D. (2012). The many uses of regulatory impact assessment: A meta‐analysis of EU and UK cases. Regulation & Governance, 6(1), 23-45.
De Francesco, F. & Pattyn, V. (2021). Policy evaluation styles. In M. Howlett & J. Tosun (Eds.). The Routledge Handbook of Policy Styles. 408-421.
Ellig, J. & Fike, R. (2016). Regulatory Process, Regulatory Reform, and the Quality of Regulatory Impact Analysis1. Journal of Benefit-Cost Analysis, 7(3), 523-559.
Emami Maybodi, R. & Azadani, M. (2020). Suggestions for Incorporating Evaluation of Policies, Acts and Regulations into the Decision-Making Process. Iranian Journal of Public Policy, 6(1), 325-349. (in Persian)
Hansson, L. & Nerhagen, L. (2019). Regulatory measurements in policy coordinated practices: The case of promoting renewable energy and cleaner transport in Sweden. Sustainability, 11(6), 1687.
Hertin, J., Jacob, K., Pesch, U., & Pacchi, C. (2009). The production and use of knowledge in regulatory impact assessment–An empirical analysis. Forest Policy and Economics, 11(5-6), 413-421.
Hugé, J. & Waas, T. (2011). Converging impact assessment discourses for sustainable development: The case of Flanders, Belgium. Environment, Development and Sustainability, 13(3), 607-626.
Jacobs, S. (2009). Regulatory Impact Analysis: Integrating Pro-growth Decisions into Public Policy in Developing Countries. In Business Regulation and Public Policy (pp. 1-11). Springer, New York, NY.
Jacobs, S. (2004). Regulatory impact assessment and the economic transition to markets. Public Money & Management, 24(5), 283-290.
Kamkhaji, J. C., Ladegaard, P., & Lundkvist, P. (2019). Risks when reforming: challenges and sustainability of RIA systems: results of the first systematic study on RIA reforms in developing countries. European Journal of Risk Regulation, 10(1), 187-200.
Kai, P. & Feindt, P. H. (2015). Better Regulatory Impact Assessment: Making Behavioural Insights Work for the Commission's New Better Regulation Strategy. European Journal of Risk Regulation, 6(3), 361-368.
Kirkpatrick, C. & Parker, D. (2004). Regulatory impact assessment—an overview. Public Money & Management, 24(5), 267-270.
Kovac, P., Ðulabic, V., & Cicin-Šain, N. (2017). Removal of administrative barriers through the recent procedural simplifications in Slovenia and Croatia. DANUBE: Law, Economics and Social Issues Review, 8(4), 207-228.
Kurowski, L. & Szymaniec, P. (2020). Legal Regulations Impact on Social Capital. The Case of Poland. Slovak Journal of Political Sciences, 20(2), 227-254.
Kurniawan, T., Muslim, M. A., & Sakapurnama, E. (2018). Regulatory impact assessment and its challenges: An empirical analysis from Indonesia. Kasetsart Journal of Social Sciences, 39(1), 105-108.
Lachal, J., Revah-Levy, A., Orri, M., & Moro, M. R. (2017). Meta synthesis: an original method to synthesize qualitative literature in psychiatry. Frontiers in psychiatry, 8, 269
Manimozhi, G. & Srinivasan, P. (2018). A meta synthesis of content analysis approaches. American Journal of Educational Research, 6(6), 632-637.
Markazmalmiri, A. (2012). ratio of impact assessment and law enforcement assessment; A case study of Majlis Research Center reports in the 8th period. Second National Conference on the Role of Research in Legislation. Tehran: Majlis Research Center. 219-256. (in Persian)
Mota, D. M., Saab, F., Vazzoler, R. Z., Schunig, K., Donagema, E. A., Cavalcanti, G. C. B., & Troncoso, C. (2020). Regulatory Impact Assessment in pandemic times: a practical exercise in the COVID-19 context. Revista do Serviço Público, 71, 165-188.
Musshoff, O. & Hirschauer, N. (2014). Using business simulation games in regulatory impact analysis–the case of policies aimed at reducing nitrogen leaching. Applied Economics, 46(25), 3049-3060.
OECD. (2020). Ex Ante Regulatory Impact Assessment: Netherlands. Paris: OECD. http://www.oecd.org/termsandconditions.
Parker, D. (2012). Regulatory Impact Assessment and Better Regulation. In: Wright D. & De Hert P. (Eds). Privacy Impact Assessment. Law, Governance and Technology series, 6, Springer, Dordrecht.
Pankovski, M. (2021). Governance versus Authoritarian Influence in the Western Balkans. Policy Paper. German Marshall Fund of the United States, 2-19.
Penev, S. & Marušić, A. (2009). Regulatory reform in five Western Balkan countries: Evidence and perspectives. Economic Annals, 54(182), 40-65.
Poorahmadi, M., Mokhtarianpour, M., & Hasangholipor Yasory, T. (2018). Pathology of the Implementation of Privatization Policies in Iran. Journal of Public Administration, 10(3), 333-356. (in Persian)
Pourezzat, A. A. (2021). Designing Policy Laboratory and Rational Decision-Making Situation to Avoid Trial and Error in Governance of Executive Branch. Public Organizations Management, 9(3), 161-170. (in Persian)
Purssell, E. & Gould, D. (2021). Undertaking Qualitative Reviews In Nursing And Education-A Method Of Thematic Analysis For Students And Clinicians. International Journal of Nursing Studies Advances. 100036.
Radaelli, C. M. (2009). Measuring policy learning: regulatory impact assessment in Europe. European Public Policy, 16(8), 1145–1164.
Radaelli, C. M. (2005). Diffusion without convergence: how political context shapes the adoption of regulatory impact assessment. Journal of european public policy, 12(5), 924-943.
Rautalin, M., Syvatera, J., & Vento, E. (2020). International organizations establishing their scientific authority: Periodizing the legitimation of policy advice by the OECD. International Sociology, 1–22.
Reyes, R., Romano, A., & Sottilotta, C. E. (2015). Regulatory impact assessment in Mexico: A story of interest groups pressure. Law and Development Review, 8(1), 99-121.
Saab, F. & Silva, S. D. A. M. (2022). What is the quality of the regulatory impact analysis prepared by Brazilian regulatory agencies?. Revista de Administração Pública, 56, 529-549.
Saberi, A. & Tahan nazif, H. (2021). Islamic Consultative Assembly & the Necessity of Regulatory Impact Assessment in the Legislative Stage. Public Law Knowledge Quarterly, 10(34), 113-132. (in Persian)
Saeed, P. (2003). A policy guide in Regulation: Examining the Regulatory Impact Assessment model. Majlis and Research, 10(40), 217-240. (in Persian)
Salvesen, D., Evenson, K. R., Rodriguez, D. A, & Brown, A. (2008). Factors Influencing Implementation of Local Policies to Promote Physical Activity: A Case Study of Montgomery County, Maryland. Public Health Management Practice,14(3), 280–288.
Samsonova-Taddei, A. & Turley, W. S. (2019). Accountability in an independent regulatory setting: The use of impact assessment in the regulation of financial reporting in the UK. Journal of business ethics, 155(4), 1053-1076.
Saunders, M. N. K., Lewis, P., & Thornhill, A. (2019). Research methods for business students (8 Ed). Pearson education limited. (First published under the Pitman Publishing imprint in 1997).
Shafiee, M., Gheidi, S., & Khorrami, M. S. (2020). Proposing a new framework for personal brand positioning. European Research on Management and Business Economics, 26(1), 45-54.
Shah, K. U. (2018). Regulatory impact assessment for implementing energy efficient lighting standards in the small island developing state of Antigua & Barbuda. Energy strategy reviews, 22, 216-229.
Staronova, K., Hejzlarova, E., & Hondlíková, K. (2017). Making regulatory impact assessment gender sensitive: The case of the Czech Republic and Slovakia. Transylvanian Review of Administrative Sciences, Issue, 51, 89-105.
Vilnius (2000). Methodological guide on regulatory impact assessment. European Committee under the Government of the Republic of Lithuania.
Welch, D. & Waddington, R. (2005). Introducing Regulatory Impact Assessment in Developing Countries: The Case of Uganda. International Conference on Reforming the Business Environment. Cairo, Egypt.
Zarshekan-Abed, L. (2008). Regulatory Impact Assessment A Method For Better Regulation. Tehran: Majlis, Research Center. (in Persian)