ارائه مدل ارتباطی مدیران بازرگانی با افراد زیر مجموعه در فرهنگ اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه ایلام و مشاور مرز بین المللی مهران

2 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه ایلام

3 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه ایلام

چکیده

این پژوهش با هدف ارائه مدل ارتباطی مدیران بازرگانی با افراد زیر مجموعه در گزاره‌های اسلامی انجام شده است. روش تحقیق مورد استفاده اکتشافی است که به صورت کیفی و از روش تحلیل مضمون به منظور استخراج مضامین مورد نیاز از منابع دینی مرتبط با ارتباطات استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کتب و مقالات معتبر در حوزه اسلامی و سیره معصومین(ع) بوده و نمونه آماری نیز تمامی کتب و مقالات علمی معتبر در دسترس در حوزه مذکور بوده‌اند. به منظور استخراج در مرحله نخست کدگذاری توصیفی صورت گرفته است که این کدها به عنوان مضامین پایه‌ای شناخته شدند. سپس در مرحله کدگذاری تفسیری، مضامین پایه‌ای طبقه بندی شد که آنها را مضامین سازمان دهنده گویند. آخرین مرحله، تعیین مضمون فراگیر است که تمامی مضامین پیش گفته را در بر میگیرد. درنهایت این پژوهش منجر به شناسایی 56 مضمون توصیفی و 18 مضمون سازمان‌دهنده و6مضمون فراگیر (مؤلفه‌های اصلی) شد. و در نهایت با استفاده از نظرخواهی از پنج نفر از خبرگان، روایی پژوهش مورد تایید قرار گرفت. مؤلفه‌های اصلی عبارتند از: ویژگی‌های اخلاقی، تقویت سعه‌ی صدر، شایسته سالاری، دوری از تکبر و حمایت و همدلی.

کلیدواژه‌ها

موضوعات