ارائه مدل ارتباطی مدیران بازرگانی با افراد زیر مجموعه در فرهنگ اسلامی

نوع مقاله : روش شناسی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

2 کارشناس‌ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف تبیین و تحلیل مؤلفه‏های ارتباطی مدیران با زیردستان در رویکرد دینی انجام شد. روش تحقیق کیفی بود که از رویکرد تحلیل مضمون به منظور استخراج مضامین مورد نیاز از منابع دینی مرتبط با ارتباطات استفاده شده است. جامعة آماری این تحقیق شامل کتب (قرآن کریم و نهج‌البلاغه) و مقالات در حوزة اسلام و سیرة معصومین(ع) بود. نمونة آماری نیز کتب و مقالات علمی در حوزة یادشده بودند. در مرحلة نخست کدگذاری توصیفی به عنوان مضامین پایه‏ای صورت گرفت و در مرحلة کدگذاری تفسیری مضامین پایه طبقه‌بندی شد که آن‌ها را مضامین سازمان‌دهنده گویند. آخرین مرحله، تعیین مضمون فراگیر بود که همة مضامین پیش‌گفته را در بر می‌گیرد. در نهایت این پژوهش منجر به شناسایی 56 مضمون توصیفی و 18 مضمون سازمان‏دهنده و 6 مضمون فراگیر شد. از مؤلفه‏های اصلی به تقویت سعة صدر، شایسته‌سالاری، و دوری از تکبر می‏توان اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


قرآن کریم.
نهج البلاغه.
حسینی‌نسب، سید داوود؛ کبری مصطفوی‌پور (1391). «بررسی رابطة بین مهارت‌های ارتباطی مدیران با سلامت سازمانی مدارس شهرستان پارس‌آباد در سال تحصیلی 89 ـ 90»، علوم تربیتی، 5(19)، صص 27 ـ 40.
داورزنی، مریم؛ علی‌محمد ناعمی (1396). «تأثیر آموزش مهارت‌های ارتباطی با رویکرد دینی بر اخلاق حرفه‏ای و اهمال‌کاری شغلی کارکنان علوم پزشکی سبزوار»، مجلة علمی‌ـ پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، 25(2)، صص 143 ـ 150.
روزبان، فرناز؛ حسین دامغانیان؛ علی‏اکبر فرهنگی؛ عباس‏علی رستگار (1398). «استخراج مدل مدیریت‏ ارتباطات سازمانی در بستر شبکه‏های اجتماعی مجازی»، فصلنامة انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، 15(54)، صص 126 ـ 104.
سلیمانی‌نژاد، عادل؛ مینا ولی‌نژاد؛ زهرا اسدالهی (1396). «بررسی همبستگی مدیریت ارتباط با کارکنان بر عملکرد سازمانی کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در سال 1395»، مجلة دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، 17، صص 157 ـ 168.
شهبازی سلطانی، محمد؛ صلواتیان، سیاوش  (1396). «شناسایی ویژگی‌های معرف مدیر جهادی به روش فراترکیب» مجله مدیریت اسلامی، سال 25 بهار 96  شماره 1.
شفیعی، عباس (1386). رفتار سازمانی با رویکرد اسلامی در سطح گروه، تهران، پژوهشکدة حوزه و دانشگاه.
شیخ‌زاده، محمد؛ حسن عابدی جعفری؛ محمدسعید تسلیمی؛ ابوالحسن فقیهی (1390). «تحلیل مضمون و شبکة مضامین: روشی ساده و کارآمد برای تبیین الگوهای موجود در داده‌های کیفی. اندیشة مدیریت راهبردی»، اندیشة مدیریت، 2(5)، صص 151 ـ 198.
صدرایی، سحر؛ عطاءالله ذوالفقاری زعفرانی؛ احمد ودادی (1398). «مدل شایستگی‏های ارتباطی مدیران منابع انسانی در صنعت بانکداری»، فرایند مدیریت و توسعه، 32(4)، صص 59 ـ 91.
غضنفری، احمد؛ حسین مزروعی (1394). «بررسی عوامل مؤثر بر اثربخشی ارتباطات سازمانی در یک سازمان دولتی»، مدیریت فرهنگ سازمانی، 13(2)، ص 582.
فاطمی‏نسب، عزت‏الله؛ ابراهیم محمودزاده (1396). «بررسی تأثیر ارتباطات سازمانی بر تسهیم دانش در شرکت راه‏آهن جمهوری اسلامی ایران»، مطالعات راهبردی دفاع ملی، 1(1)، صص 72 ـ 109.
کوثری، سحر (1388). «استخراج و اولویت‌های ارتباطی از دیدگاه قرآن»، پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد، MBA دانشگاه پیام نور.
مصطفی، جمال‌الدین؛ فرانک قدسی (1393). «بررسی معیارهای اخلاقی مدیران اسلامی از منظر قرآن مجید»، کنفرانس بین‌المللی مدیریت و مهندسی صنایع.
معتمدی، عبدالله (1394). «دیدگاه ارتباطی شخصیت با تکیه بر منابع اسلامی»، انسان‏پژوهی دینی، 12(34)، صص 51 ـ 69.
مهاجرانی، مهدی؛ فریبا کریمی؛ محمدعلی نادی (1398). «شناسایی مؤلفه‌‌های نوآوری باز و ارائة مدل برای پیاده‌سازی نوآوری باز در دانشگاه»، ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 9(2)، صص 199 ـ 226.
مهدی‌زاده، سجاد (1394). «الگوی ارتباطات انسانی مطلوب در فرهنگ اسلامی»، دین و سیاست فرهنگی، ش 5، صص 100 ـ 120.
نظری، رسول؛ محمد احسانی؛ فریده اشرف گنجویی؛ حمید قاسمی (1390). «اثرات مهارت‌های ارتباطی و ارتباطات بین‌فردی بر اثربخشی سازمانی مدیران ورزشی ایران و ارائة الگو»، مطالعات مدیریت ورزشی، 16، صص 157 ـ 174.
References
Ehsani, M,. Ashraf Ganjavi, F,. & Ghasemi, H. (2011). Effects of communication skills and interpersonal communication on organizational effectiveness of Iranian sports managers and model presentation. Sports Management Studies, 16, 174-157. (in Persian)
Davarzani, M,. Naemi, A.(2017). The effect of communication skills training with religious approach on professional ethics and job negligence of Sabzevar medical staff. Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 25 (2), 143-150. (in Persian)
Ezzatullah, F,. & Mahmoudzadeh, I. (2017). Investigating the effect of organizational communication on knowledge sharing in the Railway Company of the Islamic Republic of Iran. National Defense Strategic Studies, 1 (1), 109-72. (in Persian)
Ghazanfari, A,. & Mazrouei, H. (2015). Investigating the effective factors on the effectiveness of organizational communication in a government organization. Organizational Culture Management, 13 (2), p.582.  (in Persian)
Hosseini Nasab,  D,. & Mostafavipour, K. (2012). Investigating the relationship between principals' communication skills and organizational health of Parsabad schools in the 90-89 academic year. Journal of Educational Sciences, 5 (19), 27-40. (in Persian)
 Jamaluddin, M,. & Ghodsi, F. (2014). A study of the moral standards of Islamic managers from the perspective of the Holy Quran. International Conference on Industrial Management and Engineering.  (in Persian)
Kowsari, S. (2009). Extraction and communication priorities from the perspective of the Qur'an. Master Thesis, MBA Payame Noor University. (in Persian)
Mehdizadeh, S,. (2015). The model of desirable human communication in Islamic culture. Quarterly Journal of Religion and Cultural Policy, Vol. 5, 100-120. (in Persian)    
Mohajerani, M,. Karimi, F,. & Nadi, M. (2019). Identify the components of open innovation and provide a model for implementing open innovation in the university. Scientific Journal of Innovation and Creativity in the Humanities, 9 (2), 199-226. (in Persian)
Motamedi, A. (2015). Personality communication perspective based on Islamic sources. Bi-Quarterly Journal of Human-Religious Research, 12 (34), 69-51. (in Persian)
Motamedi, A. (2015). Personality communication perspective based on Islamic sources. Bi-Quarterly Journal of Human-Religious Research, 12 (34), 69-51. (in Persian)
Roozban, F,. Damghanian, H,. Farhangi, A,. & Rastegar, A.(2019). Extraction of organizational communication management model in the context of virtual social networks. Quarterly Journal of the Iranian Association for Cultural Studies and Communication, 15 (54). 104-126. (in Persian)
Sadraei, S,. Zolfaghari Zafarani, A,. & Vedadi, A.(2019). Model of communication competencies of human resource managers in the banking industry. Management and Development Process, 32 (4), 91-59.  (in Persian)
Shafi'i, A. (2007). Organizational Behavior with an Islamic Approach at the Group Level, Tehran: Research Institute and University. (in Persian)
Shahbazi Soltani, M. Salavatian, S. (2017). "Identifying the characteristics of a jihadi leader by meta-combination method" Journal of Islamic Management, Spring 25, 1996, No. 1. (in Persian)
Sheikhzadeh, M,. Abedi Jafari, H,. Taslimi, M,. & Faqihi, A. (2011). Content analysis and theme network: A simple and efficient way to explain patterns in qualitative data. Strategic Management Thought) Management Thought, 2 (5), 151-198. (in Persian)
Soleimani Nejad, A,. Vali Nejad, M,. & Asadollahi, Z. (2016). Investigating the correlation between employee relationship management and staff organizational performance in Rafsanjan University of Medical Sciences in 2016. Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences, 17, 157-168. (in Persian)