الزامات نهادینه‌ سازی فرهنگ از منظر قرآن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار موسسه آمرزشی و پژوهشی امام خمینی

2 دانشگاه شهید بهشتی دکتری مدیریت رفتار

3 استادیار دانشگاه قم

چکیده

یکی از مسائل پیشروی کارگزاران اداره جامعه در سطح خرد و کلان، نهادینه‌سازی باورها، ارزش‌ها و رفتارهای مطلوب و موردپسند آن‌ها می‌باشد، بدین منظور در ادبیات رایج برای نهادینه‌سازی فرهنگ موردنظر، پیشنهادهای متفاوتی ارائه شده است، که غالباً برگرفته از رویکردهای معرفتی حاکم بر جوامع غربی است. یکی از وظایف اصلی پژوهشگران فعال در حوزه علوم انسانی اسلامی، تبیین نظری و بیان الزامات نهادینه‌سازی متناسب با مبانی و پیش‌فرض‌های اسلامی است، ازاین‌رو هدف اصلی این تحقیق بررسی الزامات نهادینه‌سازی فرهنگ متناظر و مرتبط با فرد به‌عنوان مخاطب نهادینه‌سازی از منظر قرآن می‌باشد، در این تحقیق از روش اجتهاد جامع با توجه به راهبرد ظاهر شونده داده بنیاد استفاده شده است. یافته‌های این تحقیق نشانگر آن است که می‌توان الزامات اصلی نهادینه‌سازی در سطح تحلیل فرد را در سه گروه،تقسیم کرد که عبارت‌اند از، «بینشی» شامل ایمان به محتوی، پایبندی بر اصول و عدم سازش‌کاری ،و ایمان به همه متعلقات دین، «گرایشی» شامل عدم پذیرش ولایت کافران و دوراندیشی و گذشت از منافع زودگذر و «رفتاری عملی» شامل، اسلام آوردن و عمل به آن، و تعیین خطوط قرمز و شناسایی اهداف.

کلیدواژه‌ها

موضوعات