شناسایی علل و پیامدهای کندذهنی سازمانی در اداره امور مالیاتی استان اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

2 دانشکده مدیریت، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

کند ذهنی سازمانی اصطلاحی نوظهور است که سهم بسیار کمی از تحقیقات را به خود اختصاص داده است. از این رو این پژوهش در پی بررسی این مفهوم و شناسایی علل و پیامدهای آن با رویکردی کمی و طراحی مدلی برای کند ذهنی سازمانی است. کند ذهنی سازمانی بیان کننده انجام کار بدون فکر کردن در سازمان است که منجر به کاهش تفکر انتقادی و عدم انعطاف پذیری سازمان می گردد و می تواند سازمان را به سمت نابودی بکشاند. از این رو بررسی این مفهوم و شناسایی ابعاد آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف این پژوهش طراحی الگویی برای کند ذهنی سازمانی با رویکرد کیفی تحلیل داده بنیاد است. روش تحقیق از لحاظ هدف جزء تحقیقات توسعه ای، از جنبه جمع آوری داده ها جزء تحقیقات اکتشافی و از حیث روش شناسی کیفی می باشد. بر اساس روش شناسی کیفی، پس از جمع آوری داده ها از طریق تحلیل داده بنیـاد و مصاحبه، مؤلفه ها به صورت باز، انتخابی و محوری کدگذاری شدند و مدل پژوهش بر اساس چارچوب تئوریک طراحی شد. در نهایت مدل مفهومی پژوهش با کمک تکنیک دلفی مورد تایید خبرگان قرار گرفت و یافته های پژوهش منجر به شناسایی شرایط علی، شرایط زمینه ای، شرایط مداخله گر، راهبرها و پیامدهای کند ذهنی سازمانی شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات