شناسایی علل و پیامدهای کندذهنی سازمانی در ادارة امور مالیاتی استان اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران

2 دانشکدة مدیریت، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

کندذهنی سازمانی اصطلاحی نوظهور است که سهم بسیار کمی از تحقیقات را به خود اختصاص داده است. از این رو این پژوهش در پی بررسی این مفهوم و شناسایی علل و پیامدهای آن با رویکردی کمّی و طراحی مدلی برای کندذهنی سازمانی است. کندذهنی سازمانی بیان‌کنندة انجام دادن کار بدون فکر کردن در سازمان است که منجر به کاهش تفکر انتقادی و عدم انعطاف‌پذیری سازمان می‌‌شود و می‌‌تواند سازمان را به سمت نابودی بکشاند. از این رو بررسی این مفهوم و شناسایی ابعاد آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. هدف این پژوهش طراحی الگویی برای کندذهنی سازمانی با رویکرد کیفی تحلیل داده‌بنیاد است. روش تحقیق از لحاظ هدف جزء تحقیقات توسعه‌ای، از جنبة جمع‌آوری داده‌ها جزء تحقیقات اکتشافی، و از حیث روش‌شناسی کیفی است. بر اساس روش‌شناسی کیفی، پس از جمع‌آوری داده‌ها از طریق تحلیل داده‌بنیـاد و مصاحبه، مؤلفه‌ها به صورت باز و انتخابی و محوری کدگذاری شدند و مدل پژوهش بر اساس چارچوب تئوریک طراحی شد. در نهایت مدل مفهومی پژوهش با کمک تکنیک دلفی مورد تأیید خبرگان قرار گرفت و یافته‌های پژوهش منجر به شناسایی شرایط علّی، شرایط زمینه‌ای، شرایط مداخله‌گر، راهبرها، و پیامدهای کندذهنی سازمانی شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


استراوس، انسلم؛ جولیت کوربین (1393). مبانی پژوهش کیفی: فنون و مراحل تولید نظریة زمینه‌ای، مترجم: ابراهیم افشار، نی.
الوانی، سید مهدی؛ عادل آذر؛ حسن دانایی‌فرد (1390). روش‌شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردی جامع، اشراقی.
اوماسکاران (1395). روش‌های تحقیق در مدیریت، مترجم: م. صائبی و م. شیرازی، مرکز آموزش‏ مدیریت ‏دولتی.
توسلی، غلام‌عباس؛ مهدی قدیمی (1380). «پدیدة بیگانگی از کار در ساختار نظام اداری ایران»، پژوهشنامة علوم انسانی، ش 30، صص 87 ـ 115.
دعایی، مهسا (1391). «ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ و ارزی‍اب‍ی‌ م‍ی‍زان‌ ع‍وام‍ل‌ ای‍ج‍ادک‍ن‍ن‍دة‌ ک‍ن‍دذه‍ن‍ی‌ گ‍روه‍ی‌ در ش‍رک‍ت‌ خ‍دم‍ات‌ ه‍وای‍ی‌ پ‍ارس»، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان.
رنجبر، هادی؛ علی‌اکبر حق‌دوست؛ مهوش صلصالی؛ علی‌رضا خوش‌دل؛ محمدعلی سلیمانی (1391). «نمونه‌گیری در پژوهش‌های کیفی: راهنمایی برای شروع»، مجلة علمی‌ـ پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران، 238، صص 3 ـ 50.
زکی، محمدعلی (1388). «بیگانگی اجتماعی جوانان (مطالعة موردی: دانشجویان دختر و پسر دانشگاه اصفهان)»، پژوهش جوانان، فرهنگ و جامعه، ش 3، صص 25 ـ 53.
فرهادی‌نژاد، محسن؛ محمد لگزیان؛ یزدان منصوریان؛ آذر کفاش‌پور (2014). «مدیریت دولتی اثربخش در سازمان‌های ایرانی؛ نظریه‌پردازی داده‌بنیاد»، مدیریت سازمان‌های دولتی، 3 (0)، صص 55 ـ 70.
References
Adee, S. )2013(. “Stupidity: What Makes People Do Dumb Things”, New Scientist, 217 (2910), pp. 30–33.
Albrecht, K. )2008(. The Power of Minds at Work: Organizational Intelligence in Action: Karl Albrecht: 9780913351215: Amazon.Com: Books.
Alvesson, M. & Spicer, A. )2012(. “A Stupidity-Based Theory of Organizations”, Journal of Management Studies, 49 (7), pp. 1194–1220.
Alvani, S. M., Azar, A., & Danai-Fard, H. (2001). Qualitative Research Method in Management: A Comprehensive Approach, Ishraqi Publishing. (in Persian)
Bakken, T. & Lawrence Wiik, E. )2017(. “Ignorance and Organization Studies”, Organization Studies, 017084061770931.
Tavassoli, Gh. & Ghadimi, M. (2001). “The phenomenon of alienation from work in the structure of the Iranian administrative system”, Journal of Humanities, Vol. 30, pp. 87-115. (in Persian)
Ten Bos, R. )2007(. “The Vitality of Stupidity”, Social Epistemology, 21 (2), pp. 50-139.
Butler, N. )2016(. “Functional Stupidity: A Critique”, Ephemera, 16 (2), pp. 23-115.
Doaei, M. )2012(. “Identify and Assess the Causes of Group Stupidity in Pars Aviation Services Company”, Islamic Azad University of Khorasgan.
Erçetin, Ş. Ş., Cetin, B., & Nihan, P. )2007(. “Multi-Dimensional Organizational Intelligence Scale (Muldimorins)”, World Appl. Sci. J, 2 (3), pp. 57–151.
Esfahani, A. N., Ghorbani, O., Amiri, Z., & Farokhi, M. (2013). “Identifying and Ranking the Effective Factors on the Organizational Indifference through Fuzzy Analytical Hierarchy Process (FAHP) (Damavand Municipality as a Case Study)”, International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 3 (6), pp. 64-77.
Farhadinejad, M., Legzian, M., Mansoorian, Y., & Kafashpour, A. )2014(. “Effective public administration in Iranian organizations; based on Grounded Theory”, Journal of Governmental Organizations Management, 3 (0), pp. 55–70. (in Persian)
Forester, J. )2003(. “On Fieldwork in a Habermasian Way: Critical Ethnography and the Extra-Ordinary Character of Ordinary Professional Work”, pp. 46–65, in: edited by M. Alvesson & H. Willmott, London, Sage: Studying Management Critically.
Gustavsson, B. )2007(. The Principles of Knowledge Creation: Research Methods in the Social Sciences, Edward Elgar.
Jones, M. & Irit, A. )2011(. “Guiding the Use of Grounded Theory in Doctoral Studies – An Example from the Australian Film Industry”, International Journal of Doctoral Studies, 6, pp. 95–114.
Karimi-Ghartemani, S., Khani, N., & Nasr-Esfahani, A. )2020(. “Stupidity for Organizational Developing a Framework”, Journal of High Technology Management Research, 31 (2), 100392.
Omaskaran )2016(. Research methods in management, Mohammad Saebi and Mahmoud Shirazi, Public Management Training Center. (in Persian)
Van Manen, M. )1979(. “The Phenomenology of Pedagogic Observation”, Canadian Journal of Education / Revue Canadienne de l’éducation, 4 (1), 5.
Paulsen, R. )2017(. “Slipping into Functional Stupidity: The Bifocality of Organizational Compliance”, Human Relations, 70 (2), pp. 185–210.
Paulsen, R. )2018(. “In the Mood for Obedience: Despair, Cynicism, and Seduction among Employment Service Employees”, Culture and Organization, 24 (5), pp. 365–82.
Ranjbar, H., Haghdust, A. A., Salsali, M., Khoshdel, A. A., Soleimani, M. A.  )2012(. “Sampling in Qualitative Research: A Guide to Getting Started”, Journal of Army University of Medical Sciences of the Islamic Republic of Iran, 3, pp. 238–50. (in Persian)
Roberts, J. (2013). “Organizational Ignorance: Towards a Managerial Perspective on the Unknown”, Management Learning, 44 (3), pp. 215–36.
Sartre, J. P. & Hazel, E. B.  (1992). Being and Nothingness: A Phenomenological Essay on Ontology, Washington Square Press.
Scherer, A. & Palazzo, G. (2011). “The New Political Role of Business in a Globalized World: A Review of a New Perspective on CSR and Its Implications for the Firm, Governance, and Democracy”, Journal of Management Studies, 48, pp. 899–931.
Sennett, R. (2008). The Craftsman, London, Penguin.
Strauss, A. & Carbin, J. (2014). Basics of qualitative research: Techniques and stages of production of grounding theory, Afshar, Ebrahim, Ney publishing. (in Persian)
Tavassoli Gh. & Ghadimi, M. (2001). “The phenomenon of alienation from work in the structure of the Iranian administrative system”, Journal of Humanities, Vol. 30, pp. 87-115. (in Persian)
Zaki, M.A. (2009). “Youth Social Alienation (Case Study: Male and Female Students of Isfahan University)”, Youth, Culture and Society Research, No. 3, pp. 25-53. (in Persian)