شناسایی و اولویت‏بندی پیشران‏های توسعة فرهنگ سازمانی در شرکت ملی گاز ایران با استفاده از روش دلفی فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت بازرگانی- مدیریت بازاریابی، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکدة مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکدة مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکدة مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

شناخت پیشران‏های توسعة فرهنگی باعث می‏شود ایده‏ها و نگرش‏های تازه جریان یابد و روحیة سازمان تغییر پیدا کند و همین امر سازمان را در دستیابی به اهداف ازپیش‌تعیین‌شده مصمم سازد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت‏بندی پیشران‏های توسعة فرهنگ سازمانی در شرکت ملی گاز ایران با استفاده از روش دلفی فازی انجام پذیرفت. این پژوهش کاربردی و از نوع پژوهش‏های اکتشافی است که از نظر ماهیت در زمرة پژوهش‏های آمیخته قرار می‌گیرد و از نظر فلسفة پژوهش قیاسی استقرایی است. جامعة آماری پژوهش خبرگان، متشکل از مدیران شرکت ملی گاز ایران، بودند که با استفاده از روش نمونه‏گیری گلولة برفی و بر اساس اصل کفایت نظری 30 نفر از آنان به عنوان اعضای نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات در بخش کیفی مصاحبه و در بخش کمّی پرسشنامه بود که روایی و پایایی آن‌ها به ترتیب با استفاده از شاخص روایی محتوا و آزمون کاپای کوهن و روایی محتوایی و پایایی آزمون مجدد تأیید شد. در این پژوهش داده‏های کیفی با نرم‌‌افزار انویوو و روش کد‏گذاری و داده‏های کمّی با روش دلفی فازی تحلیل شد. نتایج نشان داد مهم‌ترین پیشران‏های توسعة فرهنگ سازمانی در شرکت ملی گاز ایران به ترتیب اولویت فرهنگ نوآوری و خلاقیت، فرهنگ دانایی‌محوری، جمع‌گرایی، فرهنگ مأموریت‌گرایی، فرهنگ رقابت‌پذیری، اخلاق‌مداری، حفظ کرامت انسانی، و تقید مذهبی و مکتبی است.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


اسکندریان، غلام‌رضا (1398). «راهبردهای توسعة فرهنگ سازمانی با تأکید بر الگوی ایرانی‌ـ اسلامی پیشرفت»، فصلنامة راهبردی ناجا، (14)4، صص 31 ـ 59.
آراسته، حمیدرضا؛ اکبر حسن‌پور؛ احمد ایزدی (1397). «طراحی الگوی شایستگی مدیران روابط عمومی (مطالعة موردی: شرکت ملی گاز ایران و شرکت‌های تابعه)»، آموزش و توسعة منابع انسانی، 18(2)، صص 55 ـ 80.
حاجی‌کریمی، علی؛ فاطمه کریمی‌جعفری (1396). «بررسی رابطة فرهنگ سازمانی و تعهد سازمانی در تحقق مدل تعالی سازمانی در شرکت مزدا یدک»، نـشریة علمی‌ـ پژوهشی و اطلاع‌رسانی مدیریت، 190، صص 78 ـ 99.
زرعکانی، سعید (1395). «بررسی رابطة فرهنگ سازمانی با تعهد سازمانی در کارکنان حوزة ستادی وزارت آموزش‌وپرورش شهر تهران»، پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشکدة مدیریت.
شکاری، غلام‌عباس؛ محمدرضا بابایی؛ هادی رحم‌دل (1394). «بررسی و شناخت عوامل مؤثر بر بهبود و ارتقای فرهنگ سازمانی (مطالعة موردی در نظام بانکی دولتی)»، چهارمین کنفرانس ملی مدیریت و حسابداری، تهران.
عزتی، یونس؛ منصور حقیقتیان؛ احمد موذنی (1398). «مطالعة جامعه‌شناختی رابطة سرمایة اجتماعی با توسعة شناختی»، مطالعات میان‌فرهنگی، 14(38)، صص 37 ـ 64.
قمری، آزاده؛ حسن زین‌آبادی؛ حمیدرضا آراسته (1397). «بهره‌وری سازمانی با نگه‌داشت استعدادهای نیروی انسانی: ارائة الگو (مورد مطالعه: شرکت ملی گاز ایران)»، اقتصاد و مدیریت شهری، 23(1)، صص 67 ـ 80.
نعیمی، امیر؛ سید محمدجواد سبحانی؛ ناصر ولی‏زاده (1397). «تحلیل عوامل مؤثر بر توسعة فرهنگ سازمانی کارآفرینانه در سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان»، کارآفرینی در کشاورزی، 5(3)، صص 1 ـ 18.
References
Ahmad, D. (2012). "Toward a theory of organizational culture and effectiveness", Organization Science, 6(2), pp. 204-223.
Arasteh, H., Hassanpour, A., & Izadi, A. (2018). "Designing a Competency Model for Public Relations Managers Case Study: National Iranian Gas Company and its Subsidiaries", Human Resources Training and Development, 18(2), pp. 55-59. (in Persian)
Bavik, A. (2016). "Developing a new hospitality industry organizational culture scale", International Journal of Hospitality Management, 58(3), pp. 44-55.
Bendak, S., Shikhli, A., & Abdel-Razek, R. (2020). "How changing organizational culture can enhance innovation: Development of the innovative culture enhancement framework", Cogent Business & Management, 7(1), pp. 1-14.
Castano, M. S., Mendez, M. T., & Galindo, M. A. (2016). "The effect of public policies on entrepreneurial activity and economic growth", Journal of Business Research, 69(11), pp. 5280-5285.
Causadias, J. & Cicchetti, D. (2018). "Cultural development and psychopathology", Development and Psychopathology, 30(5), pp. 1549-1555.
Dai, J., Chan, H. K., & Yee, R. W. Y. (2018). "Examining moderating effect of organizational culture on the relationship between market pressure and corporate environmental strategy", Industrial Marketing Management, 74(4), pp. 227-236.
Dasgupta, S. & Gupta, B. (2019). "Espoused organizational culture values as antecedents of internet technology adoption in an emerging economy", Information & Management, 56(6), pp. 103-143.
Dubkevics, L. & Barbars, A. (2010). "The Role of organizational culture in human resource management", Human Resource Management and Ergonomics, 4(3), pp. 1-10.
Duxbury, N., Kangas, A., & Beukelaer, Ch. (2017). "Cultural policies for sustainable development: four strategic paths", International Journal of Cultural Policy, 23(2), pp. 214-230.
Emmanuel, O. (2017). "Understanding Organisational culture and Organisational performance: are they two sides of the same coin?", J Manage Res, 9(1), pp. 12–21.
Eniolaa, A., Olorunlekea, G., Akintimehina, O., Ojekab, L., & Oyetunji, B. (2019). "The impact of organizational culture on total quality management in SMEs in Nigeria", Journal Homepage, 5(8), pp. 1-10.
Eskandarian, Gh. (2019). "Strategies for Organizational Culture Development with Emphasis on the Iranian-Islamic Model of Progress", NAJA Strategic Quarterly, (14)4, pp. 31-59. (in Persian)
Ezzati, Y., Haghighatian, M., & Moazani, A. (2020). "Sociological study of the relationship between social capital and cognitive development", Intercultural Studies, 14(38), pp. 37-64. (in Persian)
Ghamari, A., Zeinabadi, H., & Arasteh, H. (2015). "Organizational Productivity with Retention of Manpower Talents: Model Presentation (Case Study: National Iranian Gas Company)", Economics and Urban Management, 23(1), pp. 67- 80. (in Persian)
Grodach, C. & Sideris, A (2007). "Cultural development strategies and urban revitalization", International Journal of Cultural Policy, 13(4), pp. 349-370.
Guoping, L. (2015). "Comparative research of cultural development of South Lion and North Lion", Sports Goods and Technology, 5(2), pp. 15-29.
Haji-Karimi, A. & Karimi-Jafari, F. (2017). "Investigating the relationship between organizational culture and organizational commitment in achieving the model of organizational excellence in Mazda Yadak", Scientific, Research and Management Information Journal, 190, pp. 78-99. (in Persian)
Jaffee, D. (1998). Levels of socio-economic development theory, Greenwood Publishing Group.
Mesfin, D., Woldie, M., & Adamu, R. (2020). "Perceived organizational culture and its relationship with job satisfaction in primary hospitals of Jimma zone and Jimma town administration, correlational study", Health Services Research, 20(2), pp. 219-235.
Nafchi, Z. & Mohelská, H. (2020). "Organizational Culture as an Indication of Readinessto Implement Industry 4.0", Information Journal, 20(2), pp. 1-11.
Naimi, A., Sobhani, S. M. J., & Valizadeh, N. (2019). "Analysis of Factors Affecting the Development of Entrepreneurial Organizational Culture in Zanjan Jihad-e-Agriculture          Organization", Journal of Entrepreneurship in Agriculture, 5(3), pp. 1-18. (in Persian) NEVAREZ, L. (2003). New Money, Nice Town: How Capital Works in the New                    Economy, Routledge, New York
Niguse, G. (2018). "The effects of organizational culture on turnover intention: The mediating role of job satisfaction, a case of Oromia Forest and Wild Life Enterprise", African Journal of Business Management, 13(2), pp. 82-89.
Okatan, K & Alankus, O (2017). "Effect of Organizational Culture on Internal Innovation Capacity, Journal of Organisational Studies and Innovation, 4(3), PP. 18-49.
Papazoglou, G. (2019). "Society and Culture: Cultural Policies Driven by Local Authorities as A Factor in Local Development—The Example of the Municipality of Xanthi-Greece", Heritage, 7(2), pp. 2625-2639.
Paramita, E., Lumbanraja, P., & Absah, Y. (2020). "The Influence of Organizational Culture and Organizational Commitment on Employee Performance and Job Satisfaction as a Moderating Variable at PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk", International Journal of Research and Review, 7(3), pp. 273-287.
Pathardikar, A.D. & Sahu, S. (2011). "Implications of the organisation cultural antecedents on organisational commitment a study in Indian public sector units", Global Business Review, 12(3), pp. 431-446.
Pathiranage, Y. (2019). "Organizational Culture and Business Performance: An Empirical Study", International Journal of Economics and Management, 6(6), pp. 1-12.
Rahman, M.H., Moonesar, I.A., Hossain, M.M., & Islam, M.Z. (2018). "Influence of organizational culture on knowledgetransfer", Evidence from the Government of Dubai, 18(3), pp. 74-93.
Ramaditya, M. & Prihantoro, V. (2020). "The Role of Organization Culture, Leadership and Training Towards Improving Work Performance Country Civil Worker: Case Study in Financial and Development Supervisory Agency", International Journal Of Business Studies, 4(2), pp. 115-126.
Rich, T. (2016). "Usefulness of EFQM Excellence model: Theorical and Explanation of some conceptual and methodological Issues", Total Quality management, 16(3), p. 431.
Saha, Sh. & Kumar, P. (2018). "Organizational culture as a moderator between affectivecommitment and job satisfaction: Empirical evidence from Indian public sector enterprises", International Journal of Public Sector Management, 31(2), pp. 184-205.
San Park, J. & Kim, T. H. (2009). Do types of organizational culture matter in nurse jobsatisfaction and turnover.
Shekari, Gh., Babaei, M.R., & Rahmadol, H. (2015). "A Study and Recognition of Factors Affecting the Improvement and Promotion of Organizational Culture: A Case Study in Government Banking", Fourth National Conference on Management and Accounting, Tehran, pp. 1-17. (in Persian)
Stefano, G., Scrima, F., & Parry, E. (2019). "The Effect of Organizational Culture on Deviant Behaviors in the Workplace", International Journal of Human Resource Management, 30(17), pp. 2482-2503.
Trushkina, N., Abazov, R., Rynkevych, N., & Bakhautdinova, G. (2020). "Digital Transformation of Organizational Culture under Conditions of the Information Economy", Virtual Economics, 3(1), pp. 14-25.
Vijayakumar, V. S. R. & Padma, R. N. (2014). "Impact of perceived organizational culture andlearning on organizational identification", International Journal of Commerce and Management, 24(3), pp. 40-62.
Wei, Y., Samiee, S., & Lee, R. (2014). "The influence of organic organizational cultures, market responsiveness, and product strategy on firm performance in an emerging market", Journal of the Academy of Marketing Science, 42(1), pp. 49-70.
Zackari, O. (2003). "The influence of organizational culture on job satisfaction and intention to leave", Sport Management Review, 13(2), pp. 106-117.
Zarakani, S. (2016). "The study of the relationship between organizational culture and organizational commitment in the staff of the Ministry of Education in Tehran", Master Thesis, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Faculty of Management. (in Persian)