ارائه الگوی کژرفتارهای سازمانی: علل،محتوا و پیامدها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت رفتار سازمانی پردیس فارابی دانشگاه تهران

2 پردیس فارابی

3 دانشگاه تهران

4 دانشیار گروه مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه تهران

چکیده

کژرفتارهای سازمانی از ضعف ها و مشکلات سازمانی می باشد که به دلیل اهمیت و تأثیر آن در عملکرد سازمانی همواره موردتوجه محققان بوده است؛ از این رو هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی کژ رفتارهای سازمانی مستخرج از ادبیات تحقیق با استفاده از روش فراترکیب می باشد. جامعه آماری شامل مقالات منتشرشده در سال های 1995 تا 2021 است که پس از غربالگری تعداد ۶۰ مقاله برای تجزیه‌وتحلیل نهایی انتخاب‌شده است. تجزیه‌وتحلیل داده ها با استفاده از تحلیل تم و از طریق نرم افزار مکس کیودا انجام‌گرفته است؛ از تجزیه‌وتحلیل مقاله ها 281 کد استخراج‌شده در 57 مقوله و 5 تم اصلی طبقه‌بندی‌شده است؛ تم های اصلی شناسایی‌شده شامل علل بروز کژرفتارهای سازمانی، متغیرهای تعدیل گر، متغیرهای میانجی، ماهیت کژرفتارهای سازمانی، هدف کژرفتارهای سازمانی، انواع کژرفتارهای سازمانی و پیامدهای آن می باشد. استخراج الگوی حاضر برای شناسایی خلأهای موجود در تحقیقات کژرفتار سازمانی به‌منظور روشن شدن مسیر تحقیقاتی در آینده و مدیریت آن‌ها در سازمان می تواند مفید باشد.

کلیدواژه‌ها