واکاوی جایگاه مشاغل در الگوی معماری مدیریت منابع انسانی بر اساس مدل لپک و اسنل (مطالعة موردی: شرکت کارگزاری بیمة سایپا)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی و کسب‌وکار، دانشکدة مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

2 گروه مدیریت منابع انسانی، دانشکدة مدیریت، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

چکیده

هدف معماری منابع انسانی ترسیم جهت‏گیری‏های کلی و جزئی مدیریت منابع انسانی برای گروه‏های مختلف شغلی و ارائة تصویری منسجم از عملکرد مدیریت منابع انسانی سازمان است. پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت معماری مدیریت منابع انسانی در شرکت کارگزاری بیمة سایپا و مشخص ساختن میزان تناسب آن با وضعیت مطلوب با بهره‌گیری از مدل لپک و اسنل و همچنین واکاوی جایگاه مشاغل شرکت بر اساس این مدل است. روش پژوهش حاضر مطالعة موردی است. روش نمونه‏گیری هدفمند و ابزار گردآوری داده پرسشنامه بود و برای تحلیل داده‏ها از روش‏های آمار توصیفی بهره گرفته شد. یافته‏های پژوهش حاضر نشان می‏دهد، برخلاف مدل چهاربخشی لپک و اسنل، اکثر مشاغل شرکت کارگزاری بیمة سایپا در دو بخش ماتریس (استراتژی متعهدانه و استراتژی قراردادی) قرار می‏گیرد. به عبارت دیگر، بین وضعیت مطلوب و موجود زیرسیستم‏های مدیریت منابع انسانی در شرکت فوق تفاوت وجود دارد. با توجه به جایگاه به‌دست‌آمده برای هر یک از گروه‌های شغلی در مدل، برای زیرسیستم‏های منابع انسانی هر یک از دو گروه اصلی مشاغل، نسخه‏هایی در قالب پیشنهادهای کاربردی ارائه شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


ابطحی، سید حسین و عرب، محبوبه (1386). مدیریت استراتژیک منابع انسانی. پنجمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت.
استوارت، گرگ ال. و براون، کنت (1393). مدیریت منابع انسانی: پیوند استراتژی و عمل. مترجم: سید محمد اعرابی و مرجان فیاضی. چ 2. نشر مهکامه.
اسماعیلی، احمدرضا؛ سیدنقوی، میرعلی؛ معمارزاده طهران، غلام‌رضا و حمیدی، ناصر (1397). ارائة الگوی کیفی تعادل کار و زندگی کارکنان ناجا با تأکید بر معماری منابع انسانی. مدیریت منابع در نیروی انتظامی، 6 (4)، 83 ـ 110.
بامبرگر، پیتر و مشولم، لن (1381). استراتژی منابع انسانی (تدوین، اجرا، و آثار). مترجم: علی پارسیان و سید محمد اعرابی. تهران: دفتر پژوهش‏های فرهنگی.
خسروی، ابوالفضل (1390). معماری مدیریت منابع انسانی با رویکرد چابکی. رساله برای دریافت درجه دکتری مدیریت دولتی (گرایش مدیریت منابع انسانی). دانشکدة مدیریت و حسابداری. دانشگاه علامه طباطبایی.
دلوی، محمدرضا و کدخدایی الیادرانی، مژگان (1393). الگوی معماری منابع انسانی و ویژگی‌های ذهنی، مهارتی، و رفتاری کارکنان. پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، سال 6، شمارة 3، 91 ـ 113.
سیدنقوی، میرعلی و قاسمی، حمیدرضا (1385). الگوی معماری منابع انسانی در جهاد کشاورزی. مطالعات مدیریت صنعتی، سال 5، شمارة 14، 153 ـ 177.
شهبازمرادی، سعید (1389). چارچوب مفهومی معماری منابع انسانی با رویکرد راهبردی (پژوهشی در شرکت ملی نفت ایران). رساله برای اخذ مدرک دکتری مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی. دانشکده مدیریت. دانشگاه تهران.
منفرد، محمود و لگزیان، محمد (1394). تأثیر ارتباطات سازمانی اثربخش بر پیاده‌سازی معماری مدیریت منابع انسانی؛ پژوهشی در استانداری خراسان. پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی، دورة 5، شمارة 4، 225 ـ 252.
منظم ابراهیم‏پور، شیلا؛ فراحی، محمدمهدی و پویا، علی‌رضا (1400). پویایی شناسی نظام برنامه‏ریزی نیروی انسانی بر مبنای مدل معماری راهبردی منابع انسانی (مورد مطالعه: شرکت تولیدی محصولات چوبی). پژوهش‏های مدیریت منابع انسانی، 13 (4)، 41 ـ 84.
Abtahi, S. H. & Arab, M. (2007). Strategic Management of Human Resources. Fifth International Management Conference. )in Persian)
Bhattacharya, M., Gibson, D. E., & Doty, D. H. (2005). The effects of flexibility in employee skills, employee behaviors, and human resource practices on firm performance. Journal of Management, 31 (4), 622-640.
Bogićević-Milikić, B. (2020). A conceptual framework for designing the architecture of human resource management. Ekonomski horizonti, 22 (2), 119-136.
Dalavi, M.R. & Kadkhodai Eliadrani, M. (1393). Human Resources Architecture Model and Mental, Skills and Behavioral Characteristics of Employees. Quarterly Journal of Human Resource Management Research, Year 6, No. 3, 91-113. )in Persian)
Fernandes, D. & Machado, C. F. (2021). Human Resources Management in the Portuguese Education System: A Strategic Contribution to an Intelligent and Flexible Management. In Advances in Intelligent, Flexible, and Lean Management and Engineering (pp. 139-184). IGI Global.
Gardner, T. M., Wright, P .M. & Gerhart, B. (2000). The HR-Firms performance relationship: Can it be the mind of the beholder? Working Paper Series, Center for Advanced Human Resource Studies, Cornell University. 1-31.
Haji Hosseinlou, L. (2006). Identifying human resource strategies in the country's banks (public and private) using the SRP model. Thesis for obtaining a master's degree in government, Institute of Higher Education in Management and Planning. )in Persian)
Hitt, M. A., Biermant, L., Shimizu, K., & Kochhar, R. (2001). Direct and moderating effects of human capital on strategy and performance in professional service firms: A resource-based perspective. Academy of Management journal, 44 (1), 13-28.
Huselid, M.A., Beatty, R.W., & Becker, B.E. (2005). ‘A Players’ or ‘A Positions’? The strategic logic of workforce management. Harvard Business Review, 110-117.
Khaef Elahi, A.A. & Babashahi, J. (2011). Build or Buy: Concerns over Human Resource Management. Bimonthly Quarterly Journal of Human Resource Management Research, Vol. 3, No. 1, 75-92. )in Persian)
Khosravi, A. (1390). Human Resource Management Architecture with Agility Approach. PhD Thesis, Public Management (Human Resources Management). Faculty of Management and Accounting. Allameh Tabatabai University. )in Persian)
Killu, D., Raja, P., & Annepu, V. V. (2021). Strategic Human Resource Management in Steel Industry. Strategic Human Resource Management in Steel Industry.
Lapak, D. P. & Snell, S. A. (2008). Employment Subsystems and the ‘HR Architecture, the Oxford Handbook of Human Resource Management, Edited by Peter Boxall, John Purcell, and Patrick M. Wright, 210-230.
---------------------------------------. (1999). The human resource architecture: Toward a theory of human capital allocation and development. Academy of management review, 24 (1), 31-48.
--------------------------------------. (2002). Examining the human resource architecture: The relationships among human capital, employment, and human resource configurations. Journal of management, 28 (4), 517-543.
Martín-Alcázar, F., Romero-Fernandez, P. M., & Sánchez-Gardey, G. (2005). Strategic human resource management: integrating the universalistic, contingent, configurational and contextual perspectives. The International Journal of Human Resource Management, 16 (5), 633-659.
Monfared, M. & Legzian, M. (1394). The effect of effective organizational communication on the implementation of human resource management architecture; Research in Khorasan Governorate. Quarterly Journal of Organizational Resource Management Research, Vol. 5, No. 4, 225-252. )in Persian)
Ridder, H. G. & McCandless, A. (2010). Influences on the architecture of human resource management in nonprofit organizations: An analytical framework. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 39 (1), 124-141.
Setiawan, R. (2018). Architecture of human resource management system at universities. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (Vol. 434, No. 1, p. 012258). IOP Publishing.
Seyed-Naghavi, M.A. & Ghasemi, H.R. (2006). The Architectural Model of Human Resources in Agricultural Jihad. Two Scientific and Research Quarterly of Industrial Management Studies, Fifth Year, No. 14, 153-177. )in Persian)
Shahbazmoradi, S. (2010). Conceptual Framework of Human Resource Architecture with a Strategic Approach (Research in the National Iranian Oil Company). Thesis for obtaining a PhD in Public Management. Faculty of Management, University of Tehran. )in Persian)
Stewart, G. L. & Brown, K. (2014). Human Resource Management: Linking Strategy and Action. Second Edition. Translated by Seyed Mohammad Aarabi and Marjan Fayazi. Mahkameh Publishing. )in Persian)
Vekeman, E., Devos, G., & Valcke, M. (2016). Human resource architectures for new teachers in Flemish primary education. Educational Management Administration & Leadership, 44 (6), 970-995.
Zhang, L., Nie, T., & Luo, Y. (2009). Matching organizational justice with employment modes: Strategic human resource management perspective. Journal of Technology Management in China, 4 (2), 180-187.