رابطة مؤلفه‌ها و ابعاد سرمایة اجتماعی با فرهنگ کارآفرینی سازمانی: فراتحلیل پژوهش‌های بازة زمانی 1390 تا 1400

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم سیاسی‌ـ توسعه، دانشکدة حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 گروه تاریخ و جامعه‌شناسی، دانشکدة علوم اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

زمینه: کارآفرینی سازمانی پدیده‌ای چندگانه‌ای است که با کمک سرمایة اجتماعی و اشتراک اطلاعات و رقابت‌ها افزایش می‌یابد و دستاوردها بیشتر می‌شود و نقش اعتماد متقابل در دستیابی به اهداف تضمین می‌شود.
هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی رابطة مؤلفه‌ها و ابعاد سرمایة اجتماعی با فرهنگ کارآفرینی سازمانی بود.
روش: روش اجرای پژوهش فراتحلیل‌ـ کمّی بود. هدف فراتحلیل‌ـ کمّی انسجام‌بخشی، مرور نظام‌مند، و یک‌دست‌سازی مطالعات صورت‌گرفته در یک حوزة معین پژوهشی است. جامعة آماری این پژوهش چهل پژوهش از پژوهش‌های صورت‌گرفته در سال‌های 1390 تا 1400 بود که بر اساس ملاک‌های فراتحلیل کمّی (ضریب همبستگی، حجم نمونه، سطح معنی‌داری، کیفیت پژوهش، اعتبار و روایی پژوهش، پیمایش) با هدف ترکیب و شناسایی میزان تأثیر آن انتخاب شدند.
یافته‌ها: یافته‌های تحقیق نشان داد سرمایة اجتماعی در مجموع بر فرهنگ کارآفرینی سازمانی تأثیر معنا‌دار دارد و مقدار اثر آن برابر با 651/0 است. مطابق مدل کوهن (سطح اندازة اثر) از بین ابعاد و مؤلفه‌های سرمایة اجتماعی در پژوهش تعهد سازمانی (380/0)، تعلق سازمانی (412/0)، تعلق مذهبی (358/0)، مشارکت سازمانی (340/0) دارای اثر بیشتر، انسجام سازمانی (262/0) و اعتماد سازمانی (278/0) دارای اثر متوسط، اخلاق کار اسلامی (187/0) و فرهنگ کار سازمانی (197/0) دارای اثر کم بوده است.
نتایج: مطابق نتایج تحقیق، هر چه سرمایة اجتماعی قوی‌تر باشد فرهنگ کارآفرینی سازمانی قوی‌تر خواهد شد. با گسترش روابط اجتماعی، همکاری‌های بین‌بخشی، توسعة شبکه‌های اجتماعی، رشد اشتراک اطلاعات، شهرت و اعتماد سازمانی تحقق اهداف فرهنگ کارآفرینی سازمانی ضمانت می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


‏احمدی ‌اصفهانی، ‌آرش (۱۳۹۹). تحلیل نقش کارآفرینی استراتژیک و سرمایة اجتماعی بر مدیریت زنجیرة تأمین پایدار و عملکرد سازمانی. رهیافتی در مدیریت بازرگانی، 2 (1)، 607 ـ 623.
‏‫اشرفیان، مینا (۱۳۹۶). بررسی رابطة علّی بین سرمایة اجتماعی با کارآفرینی سازمانی و کارآفرینی اجتماعی با تأکید بر متغیر میانجی توانمندسازی روان‌شناختی اعضای هیئت علمی دانشگاه ارومیه در سال سال تحصیلی 95 ـ 96. پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد. دانشگاه ارومیه. پردیس دانشگاهی. ارومیه.
‏‫اطهری، زهرا و لطفوی، منیژه (1398). بررسی تأثیر سرمایة اجتماعی بر کارآفرینی سازمانی در سازمان جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه. کارآفرینی در کشاورزی، 6 (3)، 53 ـ 64.
امیدیان، گلی؛ نجفی هدک، محسن و نگهبان کراتی، حسن (۱۳۹۹). رابطة بین سرمایة اجتماعی و کارآفرینی سازمانی در شهرداری مشهد. هفتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزة علوم انسانی، مدیریت، و کارآفرینی ایران.
‏‫انصاری، فریانه (۱۳۹۰). بررسی رابطة سرمایة اجتماعی و کارافرینی سازمانی در مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان گیلان. پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد. دانشگاه پیام نور. استان گیلان. دانشکدة مدیریت.
‏‫ایزانلو، ‌زینب و اسماعیلی‌شاد، ‌بهرنگ (۱۳۹۶). نقش میانجی سرمایة اجتماعی در رابطة سرمایة روان‌شناختی و کارآفرینی سازمانی. مدیریت کسب‌وکار، 36 (9)، 7 ـ 22.
‏‫باقرزاده، مجید؛ پورمحمدی، ساناز و مبینی، میترا (۱۳۹۷). تأثیر سرمایة اجتماعی کارآفرینی بر عملکرد سازمانی شرکت پالایش نفت تبریز. دومین کنفرانس ملی کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف.
‏‫بالازاده نسودی، آرزو (۱۳۹۴). نقش سرمایة اجتماعی در نوآوری با رویکرد کارآفرینی سازمانی (در مرکز تربیت مربی و پژوهش‌های سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور. پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی. واحد تهران مرکزی. دانشکدة مدیریت. تـهران.
‏‫بلوکی آرانی، حسین‌سر؛ دادگر آرانی، زهرا و جلیلی نوش‌آبادی، سید جلال (۱۳۹۶). تأثیر سرمایة اجتماعی ساختاری و ابعاد آن بر کارآفرینی سازمانی. دومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت و حسابداری.
‏‫پایدار، محمدرضا (۱۳۹۶). بررسی اثر سرمایة اجتماعی بر کارآفرینی سازمانی (مورد مطالعه: شرکت‌های تولیدی محصولات لبنی. پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد. دانشگاه تهران. دانشکدة مدیریت. تـهران.
‏‫پیران‌نژاد، ‌علی؛ کولیوند، ‌اسحاق و غفاری، ‌علی (۱۳۹۴). بررسی تأثیر سرمایۀ اجتماعی بر کارآفرینی سازمانی (مورد مطالعه: شهرداری شهر قدس). مدیریت دولتی (دانشگاه تهران)، 21 (7)، 41 ـ 54.
‏‫پیرانی، فاطمه (۱۳۹۷). تأثیر سرمایة انسانی و سرمایة اجتماعی بر کارآفرینی سازمانی مدیران باشگاه‌های شهر اهواز. پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد. دانشگاه شهید چمران اهواز. دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی. اهواز.
‏‫پیرعلی، علی‌رضا و سیادت، سعیده (۱۳۹۴). بررسی و تبیین نقش سرمایه‏های اجتماعی در ارتقای کارآفرینی سازمانی در ناجا. منابع انسانی ناجا، 5 (38)، 83 ـ 102.
‏‫تقوایی‌یزدی، ‌مریم و نیاز‌آذری، ‌مرضیه (۱۳۹۶). رابطة بین سرمایة اجتماعی با رفتار شهروندی و کارآفرینی سازمانی در دانشگاه‌های آزاد اسلامی بسیار بزرگ استان مازندران. روان‌شناسی تربیتی، 29 (8)، 1 ـ 22.
‏‫جانباز، محمدحسن (۱۳۹۹). تأثیر سرمایة فکری و سرمایة اجتماعی بر کارآفرینی سازمانی. اولین کنفرانس بین‌المللی چالش‌ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری.
‏‫حسین‌پور، ‌داود و زارعی‌وش، ‌فاطمه (۱۳۸۹). الگوی کارآفرینی سازمانی (مطالعة موردی: ادارة کل تعاون استان تهران). تعاون و کشاورزی، 216 (21)، 171 ـ 198.
‏‫درستکار، نسرین (۱۳۹۴). بررسی رابطة سرمایه‌های اجتماعی و کارآفرینی سازمانی بر اثربخشی سازمانی ادارات ورزش و جوانان استان خراسان رضوی. پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد. دانشگاه بیرجند. دانشکدة علوم ورزشی. بیرجند.
‏‫دهقان، مجتبی (۱۳۹۹). نقش مدیریت استراتژیک منابع انسانی در کارآفرینی سازمانی با توجه به نقش میانجی سرمایة اجتماعی در کارمندان و اعضای هیئت علمی دانشگاه بیرجند. پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد. دانشگاه بیرجند. دانشکدة علوم تربیتی و روان‌شناسی. بیرجند.
‏‫ربیعی، علی و سرابی، سولماز (۱۳۹۲). بررسی تأثیر سرمایة اجتماعی و ابعاد آن بر کارآفرینی زنان (مطالعة موردی: انجمن زنان مدیر کارآفرین). مطالعات توسعة اجتماعی‌ـ  فرهنگی، 1 (4)، 33 ـ 68.
‏‫رضاتوفیقی، افسانه (۱۳۹۹). بررسی تأثیر سرمایة اجتماعی بر کارایی سازمانی و کارآفرینی سازمانی با توجه به نقش میانجی خلاقیت سازمانی (مورد مطالعه: استانداری اصفهان. پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد. دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی. دانشکدة علوم اداری و اقتصاد. اصفهان.
‏‫رضایی، ‌حمید و زمانی، ‌مهسا (۱۳۹۹). تأثیر مدیریت دانش و گرایش به کارآفرینی بر اثربخشی سازمانی با توجه به نقش تعدیلی سرمایة اجتماعی در شهرداری گرگان. مطالعات مدیریت و کارآفرینی، 33 (6)، 106 ـ 119.
‏‫رضایی‌قادی، خدیجه (۱۳۹۴). بررسی رابطة سرمایة اجتماعی و کارآفرینی سازمانی در وزارت آموزش و پرورش و ارائة مدل. اولین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری، و علوم تربیتی.
‏‫رضایی‌قلعه، هما و سلیمان پورعمران، محبوبه (۱۳۹۶). بررسی نظریات کارآفرینی سازمانی و کاربرد آن در آموزش و پرورش. دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش. محمودآباد.
‏‫رهسپار، سعید (۱۳۹۰). بررسی رابطة سرمایة اجتماعی و کارآفرینی سازمانی (در دانشگاه گیلان. پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد. دانشگاه گیلان. گیلان.
‏‫زلکی‌نژاد، علی (۱۳۹۸). بررسی رابطة بین سرمایة اجتماعی و کارآفرینی سازمانی در سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان. پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان. اهواز.
‏‫سیفی سالدهی، محمدهادی (۱۳۹۶). رابطة بین دارایی‌های ناملموس سازمانی (سرمایه‌های انسانی، اجتماعی، و روان شناختی) و کارآفرینی سازمانی (مطالعة موردی: وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران). پایان‌نامة دکترای تخصصی PhD)). دانشگاه مرکز تحصیلات تکمیلی. تـهران.
‏‫صالحی، زینب (۱۳۹۶). ارزیابی تأثیر سرمایة اجتماعی بر کارآفرینی سازمانی با متغیر میانجی چابکی کارکنان (مورد مطالعه: سازمان تأمین اجتماعی اصفهان. پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد. دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی. اصفهان.
‏‫طالبی، حمید (۱۳۹۴). رابطة بین هوش هیجانی و کارآفرینی سازمانی با نقش میانجی سرمایة اجتماعی. سومین کنفرانس بین‌المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین.
‏‫طاهریان‌فر، فاطمه (۱۳۹۴). تأثیر سرمایة اجتماعی بر کارآفرینی درون‌سازمانی در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران. پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی. واحد تهران مرکزی. دانشکدة مدیریت. تـهران.
‏‫طاهری‌زاده، ‌آسیه؛ میرغفوری، ‌سید ‌حبیب‌الله و ناصر‌صدرآبادی، ‌علی‌رضا (۱۳۹۷). رابطة سرمایة اجتماعی، کارآفرینی سازمانی، و عملکرد سازمانی با استفاده از رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری. مدیریت سلامت، 72 (21)، 77 ـ 89.
‏‫طهماسبی، حسین (۱۳۹۴). بررسی تأثیر سرمایة اجتماعی بر کارآفرینی سازمانی در دانشگاه فنی و حرفه‌ای. پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی. واحد تهران مرکزی. دانشکدة مدیریت و حسابداری. تـهران.
‏‫عبداللهی، حسین (۱۳۹۴). بررسی رابطة بین ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی در وزارت کشور. پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی. واحد تهران مرکزی. دانشکدة مدیریت و حسابداری. تـهران.
‏‫عسگری، محمدهادی؛ کاظم‌پور، اسماعیل و حاتمیان، محرم‌علی (۱۳۹۰). بررسی ارتباط بین سرمایة اجتماعی و کارآفرینی سازمانی در مؤسسة مهندسی جواد الائمه. مهندسی مدیریت، س 4، 40، 26-18 .
‏‫عطامهر، زهرا (۱۴۰۰). تبیین ارتباط بین سرمایه‌های اجتماعی و کارآفرینی سازمانی (مطالعة موردی: بانک ملی). هفتمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت امور مالی، تجارت، بانک، اقتصاد، و حسابداری.
‏‫علی‌زاده‌کنگاچر، ‌رضا (۱۳۹۴). بررسی نقش میانجی انگیزش کارکنان در تأثیر سرمایة اجتماعی بر کارآفرینی سازمانی. مطالعات منابع انسانی، 15 (5)، 125 ـ 146.
‏‫غفاری مجلج، محمد؛ مختاری بایع‌کلایی، مهران و منصوری‌مهر، مهدی (۱۳۹۴). رابطة سرمایة اجتماعی با کارآفرینی سازمانی در شرکت ایندامین سایپا. نخستین کنفرانس بین‌المللی مدیریت و کارآفرینی.
‏‫فراهانی‌فرمهینی، ‌محسن و محمدی‌فاتح، ‌اصغر (۱۴۰۰). تأثیر سرمایة اجتماعی بر نوآوری سازمانی آجا با نقش میانجی قابلیت انباشت دانش و نقش تعدیل‌گر فرهنگ سازمانی. سرمایة انسانی دفاعی، 2 (1)، 24 ـ 61.
‏‫قاسم‌زادة ‌علی‌شاهی، ‌ابوالفضل؛ رزاقی، ‌محمد و هدایتی خوش‌مهر، ‌عزیز (۱۴۰۰). بررسی نقش سرمایة اجتماعی در کارآفرینی سازمانی و اجتماعی کارکنان دانشگاه شیراز: سهم متغیر مدیریت دانش. بازیابی دانش و نظام‌‌های معنایی، 29 (8)، 67 ـ 94.
‏‫کیخا، عالمه و ژیان، ژیلا (۱۳۹۶). نقش سرمایة اجتماعی بر توسعة کارآفرینی سازمانی. هشتمین کنفرانس بین‌المللی حسابداری و مدیریت و پنجمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری‌های باز.
‏‫محسن‌بیگی، ‌مطهره و ملامحمدی راوری، ‌مجید (۱۳۹۹). بررسی تأثیر سرمایۀ اجتماعی بر کارآفرینی درون‌سازمانی با تبیین نقش میانجی تعهد سازمانی در مدیریت درمان تأمین اجتماعی شهر کرمان. تأمین اجتماعی، 55 (16)، 175 ـ 204.
‏‫محمدزاده، ‌منیژه؛ امانیان، ‌ابوالفضل و حسینی، ‌سید ‌رسول (۱۳۹۴). بررسی رابطة سرمایة اجتماعی با توسعة کارآفرینی سازمانی (مطالعة موردی: ایران خودرو). برنامه‌ریزی رفاه و توسعة اجتماعی، 25 (7)، 63 ـ 92.
‏‫مصباحی جهرمی، ‌نگارالسادات؛ ادیب‌زاده، ‌مرضیه؛ نخعی، ‌سکینه و حسینی، ‌سید ‌محمود (۱۳۹۴). تأثیر سرمایة اجتماعی بر کارآفرینی و رفتار شهروندی سازمانی (بررسی نقش تعدیلگری هوش هیجانی کارکنان). مدیریت سرمایة اجتماعی، 5 (2)، 367 ـ 392.
‏‫مقیمی، سید محمد (1385). کارآفرینی در سازمان‌های دولتی. تهران: فراندیش.
مقیمی اسفندآبادی، علی‌رضا (۱۳۹۰). بررسی عوامل مؤثر بین سرمایة اجتماعی با کارآفرینی سازمانی در بین مدیران شهرداری تهران. پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد. دانشگاه تهران. دانشکدة کارآفرینی. تـهران.
‏‫Abdollahi, H. (2015). Investigating the relationship between organizational structure and organizational entrepreneurship in the Ministry of Interior. Azad University. Tehran. (in Persian)
Ahmadiesfahani, A. (2020). Analysis of the role of strategic entrepreneurship and social capital on sustainable supply chain management and organizational performance. Rahyafti in Business Management, 2 (1), 607-623. (in Persian)
Alizadeh, R. (2015). Investigating the mediating role of employee motivation in the impact of social capital on organizational entrepreneurship. Human Resource Studies, 15 (5), 125-146. (in Persian)
Andersson, M., Braunerhjelm, P., & Thulin, P. (2012). Creative destruction and productivity: entrepreneurship by type, sector and sequence. Journal of Entrepreneurship and Public Policy.
Ansari, F. (2011). Investigating the relationship between social capital and organizational entrepreneurship in the management of social security treatment in Gilan province. Payame Noor University. Gillan. (in Persian)
Asgari, M.H., Kazempour, E., & Hatamiyan, M.A. (2011). Investigating the relationship between social capital and organizational entrepreneurship in Javad Al-Aameh Engineering Institute. Journal of Management Engineering, 4 (40), 1-9. (in Persian)
Ashrafiyan, M. (2017). Investigating the causal relationship between social capital and organizational entrepreneurship and social entrepreneurship with an emphasis on the mediating variable of psychological empowerment of faculty members of Urmia University in the academic year 1995-1996. Oroumiyeh University. Oroumiyeh. (in Persian)
Atamehr, Z. (2019). Explaining the relationship between social capital and organizational entrepreneurship (case study: National Bank). In The 7th International Conference on Financial Management, Business, Banking, Economics and Accounting. Karaj. (in Persian)
Athari, Z. & Lotfevi, M. (2019). Investigating the impact of social capital on organizational entrepreneurship in the organization of agricultural jihad in Kermanshah city. Journal of Entrepreneurship in Agriculture, 6 (3), 53-64. (in Persian)
Ayzanloo, Z. & Esmailishad, B. (2017). The mediating role of social capital in the relationship between psychological capital and organizational entrepreneurship. Journal of Business Management, 36 (9), 7-22. (in Persian)
Bagherzadeh, M., Pormohammadi, S., & Mobini, M. (2018). The effect of entrepreneurial social capital on the organizational performance of Tabriz oil refining company. Presented at the The second national conference of entrepreneurship of Sharif University of Technology. (in Persian)
Balazadeh Nasouhi, A. (2015). The role of social capital in innovation with an organizational entrepreneurship approach (in the Center for Teacher Training and Research of the Technical and Vocational Education Organization of the country). Azad University, Tehran. (in Persian)
Basu, S. (2009). Social capital and social entrepreneurship: analysing links and implications for sustainability in third sector organisations in West Bengal.
Bhardwaj, BR., Sushil, Momaya K., & Momaya, K. (2007). Corporate entrepreneurship: Application of moderator method. Singapore Management Review, 29 (1), 47-58.
Bolouki Arani, H., DAdgar Arani, Z., & Jalili Nooshabadi, S. J. (2017). The impact of structural social capital and its dimensions on organizational entrepreneurship. Presented at the The second international conference on management and accounting. (in Persian)
Burgelman, R. A. (1983). A process model of internal corporate venturing in the diversified major firm. Administrative Science Quarterly, 223-244.
Caballero, R. J. (2010). Creative destruction. In Economic Growth (pp. 24-29). Springer.
Chou, Y. K. (2006). Three simple models of social capital and economic growth. The Journal of Socio-Economics, 35 (5), 889-912.
Chung, L. H. & Gibbons, P. T. (1997). Corporate entrepreneurship: The roles of ideology and social capital. Group & Organization Management, 22 (1), 10-30.
Cornwall, J. R. & Perlman, B. (1990). Organizational Entrepreneurship, Irwin Pub.
Dehghan, M. (2020). The role of strategic management of human resources in organizational entrepreneurship with regard to the mediating role of social capital in the employees and faculty members of Birjand University. Birjand University, Birjand. (in Persian)
Dorostkar, N. (2015). Investigating the relationship between social capital and organizational entrepreneurship on the organizational effectiveness of sports and youth departments in Razavi Khorasan Province. Birjand University. Birjand. (in Persian)
Echols, A. E. & Neck, Ch. P. (1998). The impact of behaviors and structure on corporate entrepreneurial success. Journal of Managerial Psychology.
Farmahini Farahani, M., Mohammadi Fateh, A., & khalili, S. A.. (2021). The effect of social capital on AJA organizational innovation with the mediating role of knowledge accumulation and the moderating role of organizational culture. Defense-Human Capital Management, 1 (2), 17-42. (in Persian)
Fayad, Y. & El Ebrashi, R. (2022). Social capital and corporate entrepreneurship: the role of absorptive capacity in emerging markets. Management Decision, (ahead-of-print).
Fountain, J. E. (1998). Social capital: Its relationship to innovation in science and technology. Science and Public Policy, 25 (2), 103-115.
Ghafarmajlaj, M., Mokhtari, M., & Mansourifar, M. (2015). The relationship between social capital and organizational entrepreneurship in Indamine Saipa Company. In The first international conference on management and entrepreneurship. Tehran. (in Persian)
Ghasemzadeh, A., Razzaghi, M., & Hedayati Khoshemehr, A. (2021). Investigating the Role of Social Capital on Organizational and Social Entrepreneurship of Shiraz University Staff considering the Variable Share of Knowledge Management. Knowledge Retrieval and Semantic Systems, 8 (29), 67-94. https://doi.org/10.22054/jks.2021.58715.1417. (in Persian)
Guth, W. D. & Ginsberg, A. (1990). Guest editors’ introduction: Corporate entrepreneurship. Strategic Management Journal, 5-15.
Hitt, M. A., Ireland, R. D., Sirmon, D. G., & Trahms, Ch. A. (2011). Strategic entrepreneurship: creating value for individuals, organizations, and society. Academy of Management Perspectives, 25 (2), 57-75.
Hornsby, J. S., Naffziger, D. W., Kuratko, D. F., & Montagno, R. V. (1993). An interactive model of the corporate entrepreneurship process. Entrepreneurship Theory and Practice, 17 (2), 29-37.
Hosseinpour, D. & Zareivash, F. (2011). Organizational Entrepreneurship Pattern Tehran Province Department of Cooperation Case Study. Co-Operation and Agriculture, 21 (4), 171-196. (in Persian)
Hsu, Ch-Ch., Tan, K. Ch., & Laosirihongthong, T. (2014). Antecedents of SCM practices in ASEAN automotive industry: Corporate entrepreneurship, social capital, and resource-based perspectives. The International Journal of Logistics Management.
Janbaz, M.H. (2020). The impact of intellectual capital and social capital on organizational entrepreneurship. In The first international conference on new challenges and solutions in industrial engineering and management and accounting. Sari. (in Persian)
Jones, G. R. & Butler, J. E. (1992). Managing internal corporate entrepreneurship: An agency theory perspective. Journal of Management, 18 (4), 733-749.
Keykhah, A. & Jiyan, J. (2017). The role of social capital on the development of organizational entrepreneurship. In The 8th International Accounting and Management Conference and the 5th Entrepreneurship and Open Innovations Conference. Tehran. (in Persian)
Majid, Izaidin Abdul; & Koe, W-L. (2012). Sustainable entrepreneurship (SE): A revised model based on triple bottom line (TBL). International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 2 (6), 293
Mesbahi Jahromi, N. A., Adibzadeh, M., Nakhaei, S., & Hosseini, S. M. (2015). The Impact of Social Capital On Entrepreneurship and Organizational Citizenship Behavior (Examine the Moderator Role of Emotional Intelligence). Social Capital Management, 2 (3), 367-392. https://doi.org/10.22059/jscm.2015.56529. (in Persian)
Miller, D. (1983). The correlates of entrepreneurship in three types of firms. Management Science, 29 (7), 770-791.
Moghimi Esfandabadi, A.R. (2011). Investigating the effective factors between social capital and organizational entrepreneurship among Tehran municipality managers. Tehran University. Tehran. (in Persian)
Moghimi, M. (2006). Entrepreneurship in government organizations. Farandish. (in Persian)
Mohammadzadeh, M., Amaniyan, A., & Hosseini (2015). Examining the relationship between social capital and the development of organizational entrepreneurship (case study: Iran Khodro). Welfare Planning and Social Development Journal, 25 (7), 63-92. (in Persian)
Mohsenbeigi, M. & Mollamohammadi, M. (2020). Investigating the Impact of Social Capital on Intra-Organizational Entrepreneurship by Explaining the Mediating Role of Organizational Commitment in Kerman Treatment Management. Social Security Journal, 16 (1), 175-204. (in Persian)
Morris, M. H. & Kuratko, D. F. (2002). Corporate entrepreneurship: Entrepreneurial development within organizations. South-Western Pub.
Morris, M. H., Kuratko, D. F., & Covin, J. G. (2010). Corporate entrepreneurship & innovation. Cengage Learning.
Omidiyan, G., Nejefi Hadk, M., & Negahban Karrati, M.H. (2020). The relationship between social capital and organizational entrepreneurship in Mashhad municipality. In The 7th National Conference of Modern Studies and Researches in the Field of Humanities, Management and Entrepreneurship in Iran. Tehran. (in Persian)
Payedar, M.R. (2017). Investigating the effect of social capital on organizational entrepreneurship (case study: dairy product manufacturing companies). Tehran University. Tehran. (in Persian)
Peterson, R. A. & Berger, D. G. (1971). Entrepreneurship in organizations: Evidence from the popular music industry. Administrative Science Quarterly, 97-106.
Pinchot III, G. (1985). Intrapreneuring: Why you don’t have to leave the corporation to become an entrepreneur. University of Illinois at Urbana-Champaign’s Academy for Entrepreneurial Leadership Historical Research Reference in Entrepreneurship.
Pirali, A.R. & Siyadat, S. (2015). Examining and explaining the role of social capital in promoting organizational entrepreneurship in Naja. Naja Scientific Quarterly of Human Resources, 5 (38), 83-102. (in Persian)
Pirani, F. (2018). The effect of human capital and social capital on organizational entrepreneurship of Ahvaz city club managers. Chamran University. Ahvaz. (in Persian)
Pirannejad, A., Kolivand, E., & Ghafari, A. (2015). Investigating the impact of social capital on organizational entrepreneurship (case study: Quds City Municipality). Public Administration (Tehran University), 21 (7), 41-54. (in Persian)
Popowska, M. (2020). Corporate Entrepreneurship: A Literature Review and Future Research Perspectives. International Journal of Contemporary Management/Współczesne Zarządzanie, 19, 61-87.
Rabei, A. & Sarabi, S. (2013). Examining the effect of social capital and its dimensions on women’s entrepreneurship. SScio-Cultural Development Studies, 1 (4), 33-67. (in Persian)
Rahsepar, S. (2011). Examining the relationship between social capital and organizational entrepreneurship (in Gilan University). Gilan University, Gillan. (in Persian)
Rezaei, H. & Zamani, M. (2020). The effect of knowledge management and entrepreneurial orientation on organizational effectiveness with regard to the moderating role of social capital in Gorgan Municipality. Journal of Management and Entrepreneurship Studies, 33 (6), 106-119. (in Persian)
Rezaeighadi, Kh. (2015). Investigating the relationship between social capital and organizational entrepreneurship in the Ministry of Education and providing a model. Presented at the The first international conference on management, economics, accounting and educational sciences. Sari. (in Persian)
Rezaeighaleh, H. & Soleymanpouromran, M. (2017). Examining the theories of organizational entrepreneurship and its application in education. In The second national conference of new approaches in education and research. Mhamoodabad. (in Persian)
Rezatofighi, A. (2020). Investigating the effect of social capital on organizational efficiency and organizational entrepreneurship with regard to the mediating role of organizational creativity (case study: Isfahan Governorate). Shahid Ashrafi University of Isfahani. Esfahan. (in Persian)
Sakhdari, K. (2016). Corporate entrepreneurship: A review and future research agenda. Technology Innovation Management Review, 6 (8).
Salehi, Z. (2017). Evaluating the impact of social capital on organizational entrepreneurship with the mediating variable of employee agility (Study case of Isfahan Social Security Organization). Shahid Ashrafi University of Isfahani. Esfahan. (in Persian)
Schumpeter, J. & Backhaus, U. (2003). The theory of economic development. In Joseph Alois Schumpeter (pp. 61-116). Springer.
Seyfisaldehi, M.H. (2017). The relationship between organizational intangible assets (human, social and psychological capitals) and organizational entrepreneurship - case study: Ministry of Sports and Youth of the Islamic Republic of Iran. Payame Noor University. Tehran. Postgraduate Education Center. (in Persian)
Spencer, A. S. & Kirchhoff, B. A. (2006). Schumpeter and new technology based firms: Towards a framework for how NTBFs cause creative destruction. International Entrepreneurship and Management Journal, 2 (2), 145-156.
Taghvaeiyazdi, Maryam; & Niazazari, Marziyeh. (2017). The relationship between social capital and citizenship behavior and organizational entrepreneurship in very large Islamic Azad universities in Mazandaran province. Journal of Educational Psychology, 29 (8), 1-22. (in Persian)
Taheriyanfar, F. (2015). The impact of social capital on intra-organizational entrepreneurship in Tehran Stock Exchange Organization. Azad University. Tehran. (in Persian)
Taherizade, A., Mirghafoori, S. H., & Naser Sadrabadi, A. (2018). Investigating the Relationship between Social Capital, Organizational Entrepreneurship, and Organizational Performance by SEM and BSC Hybrid Approach: A Case Study. Journal of Health Administration, 21 (72). (in Persian)
Tahmasbi, H. (2015). Investigating the effect of social capital on organizational entrepreneurship in technical and vocational university. Azad University. Tehran. (in Persian)
Talebi, H. (2015). The relationship between emotional intelligence and organizational entrepreneurship with the mediating role of social capital. In The third international accounting and management conference with the approach of modern research sciences. Tehran. (in Persian)
Toledano, N., Urbano, D., & Bernadich, M. (2010). Networks and corporate entrepreneurship: A comparative case study on family business in Catalonia. Journal of Organizational Change Management.
Veciana, J. M. (2007). Entrepreneurship as a scientific research programme. In Entrepreneurship (pp. 23-71). Springer.
Yun, J. J., Zhao, X., Jung, K., & Yigitcanlar, T. (2020). The culture for open innovation dynamics. Sustainability, 12 (12), 5076.
Zalakinejad, A. (2019). Investigating the relationship between social capital and organizational entrepreneurship in the Khuzestan Province Agricultural Jihad Organization. Khuzestan University of Agricultural Sciences and Natural Resources. Ahvaz. (in Persian)