شناسایی عوامل مؤثر بر تقویت تاب‌آوری کارآفرینی با استفاده از روش دلفی فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت دانشگاه لرستان، خرم ‏آباد، ایران

2 گروه مدیریت دولتی، دانشگاه لرستان، خرم‏ آباد، ایران

3 گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ملایر، ملایر، ایران

چکیده

امروزه یکی از مؤلفه‏های مهم توسعه و بقای سازمان سازگاری و ایستادگی در برابر شرایط غیر قابل پیش‏بینی و محیط متلاطم جهان است که با به‌‌‌‌‌‌‌‌‌کارگیری تاب‏آوری کارآفرینی می‏توانند زمینة مقابله و تحمل کردن این بی‌‌‌ثباتی را فراهم آورند. با توجه به اهمیت این موضوع پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر تقویت تاب‏آوری کارآفرینی انجام پذیرفت. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از حیث ماهیت و روش توصیفی‌ـ پیمایشی، و از لحاظ نوع‌‌‌‌‌‌شناسی در زمرة پژوهش‌های آمیخته با رویکرد کیفی و کمّی است. جامعة آماری پژوهش خبرگان هستند که تعداد 30 نفر از آن‌ها بر اساس اصل کفایت نظری و با استفاده از روش نمونه‏گیری هدفمند انتخاب شدند. در بخش کیفی پژوهش، ابزار گردآوری داده‌ها مصاحبة نیمه‌ساختاریافته است که روایی و پایایی آن با استفاده از ضریب CVR و آزمون درون‌کدگذار و میان‌کدگذار تأیید شد. همچنین ابزار گردآوری داده‏ها در بخش کمّی پرسشنامة دلفی‌‌‌‌‌فازی است که روایی و پایایی آن با استفاده از روایی محتوا و آزمون مجدد تأیید شد. در این پژوهش برای تحلیل داده‏ها در بخش کیفی از روش کدگذاری و نرم‌‌‌‌‌‌‌‌‌افزار Atlas.ti و در بخش کمّی از روش Delphi fuzzy استفاده شد. نتایج پژوهش مشتمل بر شناسایی عوامل مؤثر بر تقویت تاب‏آوری کارآفرینی است که در نهایت 15 نوع از عوامل مؤثر بر تقویت تاب‏آوری کارآفرینی شناسایی شدند و از میان آن‌ها اشتیاق کارآفرینی، ذهنیت رشد، سهولت فرایند بازیابی، و احیا و توانش مقابله با ناملایمتی‏ها در سازمان به منزلة مهم‌ترین عوامل مؤثر بر تقویت تاب‏آوری کارآفرینی مشخص شدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


حمزه‌لو، محمد؛ مؤمنی، منصور و عموزاده مهدیرجی، حنان (1401). طراحی مدل پویایی سیستم در زنجیرة تاب‌آور کسب‌وکار دارو (شاهد تجربی، شرکت دارویی برکت). مدیریت اجرایی، دورة 14، شمارة 24، 409 ـ 431.
حبیبی، آرش و آفریدی، صنم (1400). تصمیم‌گیری چندشاخه. تهران: نارون.
یاراحمدی خراسانی، علی‌رضا؛ قربانی، محمود و فریبرزی، الهام (1400). طراحی مدل ارتقای قابلیت‌های نوآوری سازرمانی با رویکرد تاب‌آوری سازمانی درشرکت‌های دانش‌بنیان، چشم‌انداز مدیریت دولتی، دورة 12، شمارة 4، 52 ـ 69.
Ali Seraj, A.H., Fazal, S.A., & Ali Saleh Alshebami, A. (2022). Entrepreneurial Competency, 6. Financial Literacy, andSustainable Performance Examining the Mediating Role of Entrepreneurial Resilience among Saudi Entrepreneurs. Sustainability  14, 10689, 2-17.
Abebrese, D. (2017). Understanding Entrepreneurial Resilience Development within Institutional Constraints: A Case of Ghana. 2015. Available online: http://openair.rgu.ac.uk.
Ayala, J.C. & Manzano, G. (2014). The resilience of the entrepreneur. Influence on the success of the business. A longitudinal analysis. Journal of Economic Psychology, 42, 126-135.
Awotoye, Y., & Singh, R. P. (2017). Entrepreneurial Resilience, High Impact Challengesand Firm Performance. Journal of Management Policy and Practice.
Ballenger-Browning, K. & Johnson, D. C. (2010). Key Facts on Resilience. ResearchFacilitation.
Bekesiene, S., Nakonechnyi, O., Kapustyan, O., Smaliukiene, R., Vaičaitienė, R., Bagdžiūnienė, D., & Kanapeckaitė, R. (2023). Determining the Main Resilience Competencies by Applying Fuzzy Logic in Military Organization. Mathematics, 11(10), 2270.
Carpenter, S., Walker , B., Anderies , J. M., & Abel, N. (2001). From metaphor tomeasurement: resilience of what to what?. Ecosystems, 4 (8), 765−781.
Corner, P.D., Singh, S., & Pavlovich, K. (2017). Entrepreneurial resilience and failure. International Small Business Journal, Vol. 35, No. 6, 1-22.
Dewald, J. & Bowen, F. (2010). Storm Clouds and Silver Linings: Responding toDisruptive Innovations Through Cognitive Resilience. Entrepreneurship Theoryand Practice, 197–218.
Emueje, I., Olannye, H. O., & Olany, A. P. (2020). Entrepreneurial Resilience and Performance of an Organization: A Survey of Small and Medium Enterprises in Asaba. Delta State, Nigeria, Webology, Vol, 17, No. 2, 445-461.
Franco, M., Haase, H., & Antonio, D. (2021). Influence of Failure Factors on Entrepreneurial Resilience in Angolan Micro, Small and Medium-Sized Enterprises. International Journal of Organizational nalysis.
Hamle, G. V. & Alikangas, L. (2003). En busca de la resiliencia Harvard Business Review, 81 (9), 40−52.
Hallak, R., Asseker, G., Oconnor, P., & Lee, C. (2018). Firm Performance in the UpscaleRestaurant Sector: The Effects of Resilience, Creative Self Efficacy, Innovationand Industry Experience. Journal of Retailing and Consumer Services, 229-240.
Hamza Lo, M., Momeni, M., &  Amuzada Mehdirji, H. (2022). Designing a system dynamics model in a resilient pharmaceutical business chain (experimental evidence, Barkat Pharmaceutical Company). Executive Management Scientific Research Quarterly, Vol. 14, No. 24, 409-431. (in Persian)
Hayward, M. M., Forster, W. R., Sarasvathy, S. D., & Fredrickson, B. L. (2010). Beyond Hubris: How highly Confident Entrepreneurs Rebound to Venture Again. Journalof Business Venturing, 569-578.
Hilll, E. W. S. T. C., lair, T., Wial, H., Wolman, H., Atkins, P., Blumenthal, P.F., Icenec, S., & Fredhoff, A. (2011). Economic shocks and regional economicresilience Working paper. Institute of Government Studies, University ofCalifornia, Berkeley.
Holling, C. S. (1973). Resilience and stability of ecological systems Annual Review of Ecologyand Systematics, 4 (1), 1−23.
Manzano-Garcia, G. & Ayala Calvo, J. C. (2013). Psychometric Properties of Connor-Davidson Resilience Scale in a Spanish Sample of Entrepreneurs. Psicothema, 245-251.
Martin, R. L. (2012). Regional economic resilience, hysteresis and recessionary shocks. Journal of Economic Geography, 12 (1), 1–32.
Matos, F., Monteiro, M., Rosa, A., & Campino, J. (2022). Organizational Resilience Factors of Startups. An Exploratory Case Study, University Institute of Lisbon, Lisboa, Portugal, 291-299.
Richardson, G.E., Neiger, B.L., & Jensen, S. (1990). Kumpfer, K.L. The resiliency model. Health Educ, 21, 33–39.
Rose, A. Z. & Krausmann, E. (2013). An economic framework for the development of aresilience index for business recovery International Journal of Disaster Risk Reduction, 5, 73−83.
Roundy, P.T., Brockman, B.K., & Bradshaw, M. (2017). The Resilience of Entrepreneurial Ecosystems. Journal of BusinessVenturing Insights, 99-104.
Santoro, G., Bertoldi, B., Giachino, & Candelo, C. (2018). Exploring the relationship between entrepreneurial resilience and success: The moderating role of stakeholders' engagement. Journal of Business Research, 2-9.
Schulman, P. R. (2023). Problems and paradoxes of reliability and resilience in organizational networks. Safety Science, 167, 106279
Tognazzo, A. (2019). A Study of Entrpreneuria Resilencs in The Context Ofsmes. Department of Economics and Management, Master Program in Business Administration.
Tonis, R. )2015). SMEs role in achieving sustainable development. J. Econ. Dev. Environ. People, 4, 41–50.
Uchek, S. (2017). Entrepreneurialresilience:abiographicalanalysisofsuccessfulentrepreneurs. International Entrepreneurship and Management Journal, Vol. 14, No. 2, 429-45.
Ungar, M., Liebenberg, L., Boothroyd, R., Kwong, W. M., & Lee, T. (2008). The Study of Youth Resilience Across Cultures: Lessons From a Pilot Study of Measurement Development. Research In Human Development, 166-180.
Wilujeng, S., Soetjipto, B.E., Pratikto, H., & Syihabuddin, F. (2021). Failure Factors  on Entereoreneuril Reilience in Smes. European Journal of Business, Economics and Accountancy, Vol. 9, No. 1, 44-53.
Windle, G., Bennet, K.M., & Noyes, J. (2011). A methodological review of resilience measurementscales. Health and Quality of Life Outcomes, Vol. 9, No. 1, 8-18.
Yarahamdi Khorasani, A., Ghorbani, M., & Fariborzi, E. (2020). Designing a model for improving the capabilities of creative innovation with an organizational resilience approach in knowledge-based companies. Public Management Perspectives Quarterly, Vol. 12, No, 4, 52-69. (in Persian)
Yemisi, A. & Robert, P.S. (2017). Entrepreneurial resilience, high impact challenges, and firm performance. Journal of Management Policy and Practice, 18(2), 28-37.
Zautra, A.J., Hall, J.S., & Murray, K.E. (2010). “Resilience: a new definition of health for people andcommunities”, in Reich, J.W., Zautra, A.J., & Hall, J.S. (Eds). Handbook of Adult Resilience, Guilford Press, New York, NY, 3-29.
Zinkanloua, H.Z., Shekarib, G.A., & Emamgholizadehc, S. (2021). Organizational resilience model based on business agility components with signalling theory approachin branches of Sepah Bank of North Khorasan province, Int. J. Nonlinear Anal. Appl, Vol. 12, 2354-2366.