نویسنده = ببرن، دکتر صدیقه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ساختار سازمانی و شیوه مدیریت روزنامه های ایران

دوره 1، شماره 1، بهار 1382

دکتر صدیقه ببرن؛ دکتر علی اکبر فرهنگی