نویسنده = پور، دکتر طهمورث حسنقلی
تعداد مقالات: 1
1. برنامه ریزی استراتژیک برای مؤسسات کوچک و متوسط

دوره 3، شماره 1، بهار 1384

دکتر طهمورث حسنقلی پور؛ هاشم آقازاده