نویسنده = تربتی، دکتر سروناز
تعداد مقالات: 1
1. شناخت و تأثیر واقعیت مجازی در ارتباطات نوین انسانی

دوره 3، شماره 2، تابستان 1384

دکتر علی اکبر فرهنگی؛ دکتر سروناز تربتی