نویسنده = پزشک، دکتر حمید
تعداد مقالات: 1
1. طراحی و تبیین مدلی برای توسعه دانشگاه مجازی در ایران

دوره 3، شماره 3، پاییز 1384

دکتر امیر مانیان؛ دکتر غلامعلی منتظر؛ دکتر حمید پزشک؛ محمد موسی خانی