نویسنده = امیری، علی نقی
تعداد مقالات: 1
1. تبیین رفتار مبتنی بر اختیار

دوره 5، شماره 1، تابستان 1386

علی نقی امیری