نویسنده = شهبازی، میثم
تعداد مقالات: 1
1. الگویی مبتنی بر مهندسی همزمان برای مدیریت تنوع محصول در زنجیرة تأمین صنعت پوشاک

دوره 11، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 85-109

10.22059/jomc.2014.36641

میثم شهبازی؛ محمدعلی خاتمی فیروزآبادی؛ جهانیار بامداد صوفی؛ ابوالفضل کزازی