نویسنده = بخشی زاده، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر پایبندی به وظایف دینی بر تعهد سازمانی کارکنان آموزش و پرورش(مورد مطالعه: کارکنان آموزش و پرورش شهرستان شهریار)

دوره 11، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 189-210

10.22059/jomc.2013.35493

اسدالله کردنائیج؛ علیرضا بخشی زاده؛ مهدی علی پور؛ مهدی جعفرزاده کناری