نویسنده = رازی، سمیرا
تعداد مقالات: 1
1. ترسیم نقشۀ دانش کارآفرینی ایران بر مبنای مقالات علمی و پژوهشی در ایران

دوره 13، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 1091-1112

10.22059/jomc.2016.55429

مرتضی اکبری؛ فاطمه دلبری راغب؛ عاطفه ذوالفقاری؛ ابوالفضل کلانکی؛ سمیرا رازی