نویسنده = ���������� ���������� ������������ ������
تعداد مقالات: 2
1. الگویی مبتنی بر مهندسی همزمان برای مدیریت تنوع محصول در زنجیرة تأمین صنعت پوشاک

دوره 11، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 85-109

10.22059/jomc.2014.36641

میثم شهبازی؛ محمدعلی خاتمی فیروزآبادی؛ جهانیار بامداد صوفی؛ ابوالفضل کزازی


2. طراحی مدل راهبردی ارزیابی عملکرد در شرکت های ساختمانی با ترکیب روش های BSC و AHP

دوره 11، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 5-27

10.22059/jomc.2013.36079

علی خاتمی فیروز آبادی؛ محمد مهدی ایزدخواه