نویسنده = ������������ ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. فهم رفتار سازمانی مبتنی بر فقه

دوره 17، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 299-316

10.22059/jomc.2019.238637.1007303

محسن منطقی؛ علی آقا پیروز؛ صمصام الدین قوامی؛ محمد علی زاده