نویسنده = ������ �������� �������� ���������� ��������������
طراحی مدلی از عوامل کلیدی مؤثر بر آیندة تولید

دوره 13، شماره 4، بهمن 1394، صفحه 1041-1064

10.22059/jomc.2016.55427

حمیدرضا حسن زاده؛ سعید خزایی؛ آیدا مهاجری


رابطة قدرت و وابستگی در کانال‌های بازاریابی از دیدگاه عضو هدف مورد مطالعه: هنر - صنعت فرش دستباف ایران

دوره 13، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 67-89

10.22059/jomc.2015.53294

شهریار محسنین؛ محمدرحیم اسفیدانی؛ حمیدرضا حسن زاده کریم آباد؛ حسین خنیفر