نویسنده = ������������������ ������������ ��������������
شناسایی موانع فرهنگی فراروی نظام اداری ایران

دوره 16، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 67-87

10.22059/jomc.2018.201229.1006757

حامد محمدی؛ سید مهدی الوانی؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ ناصر حمیدی


تبیین مؤلفه‌های رهبر معنوی با استفاده از سیستم‌های عصبی فازی انطباق پذیر

دوره 11، شماره 3، مهر 1392، صفحه 95-120

10.22059/jomc.2013.36083

سیدمهدی الوانی؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ حسین کاظمی