نویسنده = ���������� �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. طراحی مدل توسعه هوشمند

دوره 13، شماره 1، بهار 1394، صفحه 25-45

10.22059/jomc.2015.53308

سیدمحمد محمودی؛ حسن دانایی فرد؛ علی نقی امیری؛ غلامرضا جندقی؛ اعظم بابکی راد