بررسی مفاهیم، نظریه‌ها و مدل‌های کارآفرینی اجتماعی و ارایه مدل مفهومی

نویسندگان

1 استاد دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

3 استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

مفهوم کارآفرینی در دهه های اخیر توجه جدی محافل علمی و سازمانهای دولتی و خصوصی را به خود جلب نموده است. مروری کوتاه در ادبیات کارآفرینی نشان می دهد که کارآفرینی به دلیل غلبه رویکرد اقتصادی در صدد ارائه روشهای جدید برای حداکثر سازی سود و کسب درآمد بوده است. سازمانهای اجتماعی نیز بایستی با استفاده از مفهوم کارآفرینی تحولی در ساختار سنتی خود بوجود آورند. بدیهی است روش استفاده از این مفهوم در بخش های غیر اقتصادی ویژگی خاص خود را طلب می کند. نوشته حاضر جهت دستیابی به زمینه های اجتماعی استفاده از این مفهوم و توجه به ابعاد غیر اقتصادی آن، به بررسی مفاهیم کارآفرینی و مقایسه کارآفرینی اقتصادی و اجتماعی پرداخته و با معرفی نوع شناسی و مدل های جدید از کارآفرینی اجتماعی نگاه سنتی به موسسات، نهادها و سازمانهای غیر انتفاعی را مورد نقد قرار می دهد. سپس زمینه های ظهور کارآفرینی اجتماعی، چالشها و مسائل موجود و تئوریها و مدلها آن را جهت ارائه چارچوب مناسب و گسترش مبانی نظری کارآفرینی اجتماعی مورد بحث قرار می دهد. در پایان با توجه به طبقه بندیها و مدلهای مختلف کارآفرینی اجتماعی، نوع شناسی ترکیبی و مدل جامع کارآفرینی اجتماعی استخراج شده و برای استفاده .... .

کلیدواژه‌ها