تبیین عوامل فرهنگی در راستای موفقیت مدیریت دانش در سازمان (مطالعه موردی در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران)

نویسندگان

1 استادیار مدیریت دولتی دانشکده مدیریت دانشگاه هوایی شهید ستاری

2 استاد دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

ورود موفق به عصر دانایی، مستلزم پیش‌نیازهای مختلف ساختاری، فرهنگی، تکنولوژیکی و انسانی است؛ موضوعی که از دیدگاه بسیاری مورد غفلت واقع شده است. بر این اساس، پژوهش حاضر به شناسایی ابعاد فرهنگی مورد نیاز در راستای موفقیت مدیریت دانش می‌پردازد. سوال اساسی پژوهش عبارتست است از اینکه ابعاد فرهنگی مورد نیاز در راستای موفقیت مدیریت دانش کدام است؟ وضعیت جامعه آماری مورد بررسی از نگاه ابعاد و مولفه‌های فرهنگی پیش‌گفته چگونه است و چه رابطه‌ای بین ابعاد پیش‌گفته و مدیریت دانش وجود دارد. جامعه آماری پژوهش کارکنان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران است؛ نمونه آماری پژوهش نیز با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌بندی‌شده تعیین شده است. ابزار گردآوری داده‌ها پرسش‌نامه حضوری بوده و از روش تحقیق توصیفی ـ میدانی استفاده شده است. نتایج حاصل از بهکارگیری روش‌های آماری حاکی از آن است که مولفه‌های مشارکت، یادگیری، اعتماد، تسهیم دانش و رهبری دانش‌پرور به‌عنوان مولفه‌های فرهنگی دانشی هستند، بین وضعیت موجود و مطلوب مولفههای پیش‌گفته تفاوت معنا‌داری وجود دارد و هم‌چنین این مولفه‌ها بر مدیریت دانش تأثیر مثبت دارند. در پایان با توجه به یافته‌های پژوهش، پیشنهادهایی به جامعه علمی و سازمانی ارایه شده است..

کلیدواژه‌ها