پاسخ‌گویی عمومی در بانکداری دولتی و بانکداری خصوصی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی دانشگاه تربیت مدرس

2 استادیار دانشگاه افسری امام علی(ع)

چکیده

هدف غایی این پژوهش، مقایسه پاسخ‌گویی عمومی بانک‌های دولتی و بانک‌های خصوصی از منظر مشتریان آن‌هاست. بدین منظور با مراجعه به پژوهش‌های انجام گرفته در زمینه موضوع مقاله پاسخ‌گویی، انواع و مؤلفه‌های مرتبط با پاسخ‌گویی عمومی شناسایی شدند و بر مبنای این مؤلفه‌ها، پرسش‌نامه‌ای مشتمل بر 37 مؤلفه طراحی گردید و در اختیار مشتریانی که به طور هم زمان از خدمات هر دو نوع بانک دولتی و بانک خصوصی استفاده می‌کنند، قرار گرفت. بر اساس یافته‌های پژوهش، مشتریان معتقدند از لحاظ پاسخ‌گویی عمومی، تفاوت قابل ملاحظه‌ای میان دو سیستم بانکداری مشاهده می‌شود، به عبارت دیگر، در انواع پاسخ‌گویی عمومی همچون پاسخ‌گویی قانونی، پاسخ‌گویی دموکراتیک، پاسخ‌گویی عملکردی، پاسخ‌گویی مالی، پاسخ‌گویی اخلاقی و پاسخ‌گویی اجتماعی بین بانکداری دولتی و بانکداری خصوصی تفاوت معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها