بررسی رابطۀ بین سکوت سازمانی و چابکی سازمان از دیدگاه کارکنان آموزش عالی (مورد مطالعه: دانشگاه یزد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

2 دانشیار، دانشکدة اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران

3 کارشناس‌‌ارشد‌ مدیریت صنعتی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر سکوت سازمانی بر چابکی سازمان از دیدگاه کارکنان آموزش عالی در دانشگاه یزد انجام گرفته است. روش پژوهش توصیفی- همبستگی است. جامعة آماری پژوهش حاضر همة کارکنان دانشگاه یزد در سال 1393 بود که تعداد 425 نفر را شامل شده است که از میان آن‌ها براساس فرمول کوکران 100 نفر به روش تصادفی ساده انتخاب شد. برای سنجش مفاهیم اصلی این پژوهش، دو پرسشنامة سکوت سازمانی و چابکی به‌کار گرفته شد. برای تأیید روایی روش روایی محتوا و تحلیل عاملی تأییدی اجرا شد. داده‌های جمع‌آوری‌شده به روش مدل‌سازی معادلات ساختاری تحلیل شد. نتایج نشان داد بین سکوت سازمانی و چابکی سازمان رابطة مستقیم و معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


 1. اسماعیلی، مهدی، ربیعه، مسعود، و حیدری، علی (1392). شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر چابکی منابع انسانی در صنعت خودرو ایران. چشم‌‌‌انداز ­مدیریت دولتی، شمارة 15، صفحات 117- 95.
 2. دانایی‌فرد، حسن، و پناهی، بلال (1389). تحلیل نگرش‌های شغلی کارکنان سازمان‌های دولتی، تبیین جو سکوت سازمانی و رفتار سکوت سازمانی. پژوهش‌نامة مدیریت تحول، سال 2، شمارة 3، صفحات 19- 1.
 3. دلوی، محمدرضا، و سفیددشتی، فرزانه (1392). تأثیر بازاریابی داخلی بر سکوت سازمانی: مطالعة موردی ادارة امور مالیاتی شهر اصفهان. فرایند مدیریت و توسعه، دورة 26، شمارة 1، صفحات 161- 139.
 4. زارعی متین، حسن، طاهری، فاطمه، سیار، ابوالقاسم (1390). سکوت سازمانی: مفاهیم، علل و مفاهیم. فصل‌نامة مدیریت عمومی ایران، دورة 6، شمارة 21، صفحات 77- 104.
 5. شریفی، اصغر، و اسلامیه، فاطمه (1392). تحلیل روابط بین ویژگی‌های شخصیتی کارکنان با فرهنگ و سکوت سازمانی. فصل‌نامة رهبری و مدیریت آموزشی، سال 7، شمارة 2، صفحات 85- 71.
 6. کاظمیان، صادق (1392). سکوت سازمانی مانعی برای تغییر و توسعه در جهان کثرت‌گرا. ماهنامة صنعت و کارآفرینی، شمارة 74، صفحات 45- 42.
 7. کراچی، امین، عباس‌پور، عباس، آقازاده، احمد، رحیمیان، حمید، و مهرگان، محمد (1393). میزان کاربست مؤلفه‌های چابکی سازمانی در دانشگاه‌ها. دوماهنامة راهبردهای آموزش علوم پزشکی، دورة 7، شمارة 1، صفحات 34- 26.
 8. صادقی‌فر، نیلوفر، غنوی، راضیه، و هویدا، رضا (1392). بررسی نقش ابعاد چابکی سازمانی بر کارآفرینی دانشگاهی و دانشگاه کارآفرین. اولین همایش مجازی ره‌آوران آموزش، اردیبهشت‌ماه 1392، صفحات 8- 1.
 9. محقر، علی، مولائی، منیژه، و افضلیان، مهدی (1392). رتبه‌بندی فاکتورهای اصلی موفقیت زنجیرة تأمین چابک در طراحی و تولید محصولات فرهنگی. مدیریت زنجیرة تأمین، سال 16، شمارة 43، صفحات 62- 54.
 10. مولوی، بهنام، اسماعیلیان، مجید، و انصاری، رضا (1391). شناسایی و رتبه‌بندی محرک‌های چابکی سازمان با استفاده از تکنیک  FTOPSISو برنامه‌ریزی کسری. چشم‌انداز مدیریت صنعتی، شمارة 5، صفحات 114- 91.
 11. نصر اصفهانی، علی، و دهکردی، طاهره (1392). بررسی رابطة هویت سازمانی با سکوت سازمانی کارکنان، مورد مطالعه کارکنان دانشگاه اصفهان. جامعه‌شناسی کاربردی، سال 24، شمارة 52، صفحات 162- 139.
 12. نیک‎­پور، اسماعیل، و سلاجقه، سنجر (1389). بررسی رابطة بین چابکی سازمانی و رضایت شغلی کارکنان سازمان‌های دولتی شهر کرمان. فصل‌نامةپژوهش‌هایمدیریت، سال 3، شمارة 7، صفحات 184-169.
  1. Cinar, O., Karcioglu, F., & Aliogullari, Z. D. (2013). The relationship between organizational silence and organizational citizenship behavior: a survey study in the province of Erzurum, Turke. Prosidia Social and Behavioral Sciences, 99, 314 – 321.
  2. Chen, X. (2012). Impact of business intelligence and it infrastructure flexibility on competitive advantage: An organizational agility perspective. Doctoral Dissertation, University of Nebrask.
  3. Chung, S., Young Lee, K., & Kim, K. (2014). Job performance through mobile enterprise systems: The role of organizational agility, location independence, and task characteristics. Information & Management ,51, 605–617.

 

 1. Crant, J. M. (2000). Proactive behavior in organizations. Journal of Management, 26(1), 435–462.
 2. Deniz, N., Noyan, A., & Ertousan, O., (2013). The relationship between employee silence and organizational commitment in a private healthcare company. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 99, 691- 700.
 3. Dimitris, B., & Vokala, M. (2007). Organizational Silence: A New Challenge for Human Resource Management. Athens University of Economics and Business, 1-19.
 4. Ehtiyar, R., & Yanardag, M. (2008). Organizational Silence: a survey on employees working in a Chain Hotel. Tourism and Hospitality Management, 14(1), 51-68.
 5. Morrison, E. W., & Milliken, F. J. (2000). Organizational silence: a barrier to change and development in a pluralistic world. Academy of Management Review, 25, 706–25.
 6. Morrison, E., & Milliken, F. (2003). Guest editors introduction: Speaking up, remaining silent. The dynamics of voice and silence in organizations. Journal of Management Studies, 40(1), 1353-1358.
 7.  Pinder, C. C., & Harlos, K. P. (2001). Employee silence: quiescence and acquiescence as responses to perceived Injustice. In Rowland, K. M. And Ferris, G. R. (Eds), Research in Personnel and Human Resources Management, 20(4). 331-369.
 8. Richter J., & Godbey, G. (2009). Toward the agile common wealth: Communions policy for the future worth having. New York: Doubleday Currency.