تاکتیک‏های مدیریت تصویرپردازی دبیران (مطالعۀ موردی: دبیران مدارس متوسطۀ دوم شهرستان‏های سمنان، مهدی‏ شهر، سرخه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

2 استادیار، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

3 کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان،ایران.

چکیده

مدیریت تصویرپردازی دربرگیرندة تاکتیک‏هایی است که افراد با بهره‏گیری از آن سعی می‏کنند تصویر خود را در ذهن دیگران مدیریت کنند. مدارس ازجمله محیط‏هایی است که در آن روابطِ بین کارکنان و شناسایی تاکتیک‏های دبیران برای مدیریت تصویرپردازی ذهنی دیگران از اهمیت خاصی برخوردار است. بنابراین، این پژوهش کیفی با هدف شناسایی تاکتیک‏های مدیریت تصویرپردازی دبیران با استفاده از تحلیل تم انجام ‏شده است. بدین منظور، مصاحبه‏ای نیمه‏ساختاریافته با ۲۲ نفر از دبیران مدارس دخترانة متوسطة دوم مستقر در شهرستان‏های سمنان، مهدی‏شهر، و سرخه از طریق نمونه‏گیری گلولة برفی انجام گرفت و از دل مصاحبه‏ها مجموعه‏ای از مفاهیم اولیه استخراج شد و با کُدگذاری و دسته‏بندی آن‏ها چندین تم فرعی حاصل شد که با نظرخواهی از خبرگان در این حوزه، تم‏های فرعی در قالب هشت تم اصلی، که همان تاکتیک‏های مدیریت تصویرپردازی دبیران است، قرار گرفت که عبارت‏اند از: خودشیرینی؛ خودارتقایی؛ تظاهر؛ تضرع؛ ارعاب؛ رفتارهای محافظه‏کارانه؛ اعتراض‏های خاموش؛ واکنش در موقعیت‏های چالشی.

کلیدواژه‌ها


  1. ابویی اردکان، محمد، لبافی، سمیه، آذرپور، سمانه و جلال‏پور، مهدیه (۱۳۹۳). شناسایی عوامل حیاتی موفقیت تفکر راهبردی در دیدگاه مدیران سازمان‏های فرهنگی شهر اصفهان، پژوهش‏نامة مدیریت اجرایی، 6(11).
  2. الهامی، مینا (1394) لیبرالیزم یا محافظه‌کاری: نگاهی عصب‌شناختی به دو نگرش سیاسی عمده، http://www.cyberneuro.com
  3. رضاییان، علی (۱۳۸۳). مدیریت رفتارهای سیاسی در سازمان (مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته)، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب دانشگاه‏ها (سمت).
  4. سکاران، اوما (۱۳۸۵). روش‏های تحقیق در مدیریت، ترجمة محمد صائبی و محمود شیرازی، تهران: مؤسسة آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‏ریزی.
  5. شریفی، سید مهدی و نرگسیان، عباس (۱۳۹۲). بررسی رابطة بین مدیریت تأثیر با پیامدهای رفتاری آن در بین مدیران و کارکنان کتابخانه‏های دانشگاه تهران، تحقیقات کتابداری و اطلاع‏رسانی دانشگاهی، ۴۷(1).
  6. طبرسا، غلامعلی و معینی کربکندی، منصوره (۱۳۹۳). بررسی رابطه مدیریت تصویرپردازی و فرسودگی شغلی، مطالعات مدیریت(بهبود و تحول)، 23(۷۶).
  7. طهماسبی، رضا، غفاری، حسن و شبانی، مهدی (۱۳۹۳). بررسی آثار خودباوری و عزت‏نفس بر شکل‏گیری تصویرپردازی در کارکنان بانک سپه، مدیریت فرهنگ ‏سازمانی، ۱۲(۳).
  8. فرهنگی، علی‌اکبر؛ ملکی، محمدحسن؛ فتاحی، مهدی؛ واثق، بهاره (1389). بررسی عوامل موثر بر مدیریت تأثیر و پیامدهای آن، نشریۀ پژوهش‌های مدیریت ایران، 14(3).
  9. یزدانی زیارت، محمد و دامغانیان، حسین (۱۳۹۲). نقش استراتژی‏های رفتاری مدیریت تصویرپردازی دیگران در بروز رفتار شهروندی سازمانی، فصل‏نامة مطالعات رفتار سازمانی، 4(پیاپی ۷): ۲۰-۱.

10. یزدانی زیارت، محمد و رستگار، عباسعلی (۱۳۹۳). تأثیر مهارت‏های سیالی بر توانایی استفاده از متون مدیریت تصویرپردازی ذهنی دیگران: کارکنان استانداری خراسان شمالی، پژوهش‏های مدیریت منابع انسانی، 3(3).

  1. نراقی، ملااحمد(1375). معراج السعاده، قم: انتشارات هجرت.

12. Abhaya Wansa, S. and Guthrie, J. (2012). Intellectual capital information and stock recommendation, impression management?, Journal of intellectual capital, 3(3): 398-415.

13. Azevedo, S., Carvalho, H., & Cruz-Machado, V. (2013). Using interpretive structural modelling to identify and rank performance measures: an application in the automotive supply chain. Baltic Journal of Management8(2), 208-230.

14. Bolino, M.C. and Turnley, W.H . (2003). Counternormative impression management, likeability, and performance rating the use of in timidation in an organizational setting, Jornal of organizational behaviar, 24: 237-250.

15. Bolino, M.C. and Turnley, W.H. (2003). More than one way to make an Impression: Exploring profiles of Impression management, Jornal of management, 29(2).

16. Braun, V. and Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology, Qualitative Research in psychology, 3(2).

17. Brouer, R.L., Coleman, B and Haber, J. (2014). Political sckill Dimensionality and Impression management choice and effective, J. Bus psycho, 29(1).

18. Cheng, J-Wei., Chiu, w-L and Tzeng, G-H (2013). Do impression management tactics and/ or supervisor- subordinate guanxi matter, knowledge-Based systems, 40: 123-133.

19. Choi, B. K., Moon, H. K., & Chun, J. U. (2015). Impression management motive and voice: Moderating effects of self‐monitoring, self‐efficacy, and voice instrumentality. Asian Journal of Social Psychology18(3), 225-235.

20. Diekmann, C., Blickle, G., Hafner, K. and Peters, L. (2015). Trick or trait? The combined effects of employee impression management modesty and trait modesty on supervisor evaluations, Journal of Vocational Behavior, 89: 120-129.

21. Evans, C. H., Schlitzkus, L. L., Shostrom, V., and Schenarts, K. D. (2016). We Wear Suits and Lie to Each Other. Journal of surgical education73(6), e158-e168.

22. Gegenhuber, T and  Dobusch, L. (2017). Making an impression through openness: how open strategy-making practices change in the evolution of new ventures. Long Range Planning50(3), 337-354.

23. Goffman, E. (1959). The presentation of self in everyday life, Library of congtess, No 59.

24. Govindan, K., Kaliyan, M., Kannan, D., & Haq, A. N. (2014). Barriers analysis for green supply chain management implementation in Indian industries using analytic hierarchy process. International Journal of Production Economics147, 555-568.

25. Halbesleben, J. R., Bowler, W. M ., Bolino, M. C and Turnley, W. H. (2010). Organizational concern, prosocial values, or impression management? How supervisors attribute motives to organizational citizenship behavior. Journal of Applied Social Psychology40(6), 1450-1489.

26. How Open Strategy-Making Practices Change in the Evolution of New Ventures, Long Range Planning (LRP) in Press.

27. Howle, T. C., Jackson, B and Dimmock, J. A. (2016). On the formation of favourable impressions: Associations between self-presentation motives, task behaviour, and others’ evaluations of the self in a team-sport setting. Psychology of Sport and Exercise26, 40-47.

28. Ispas, D., Iliescu, D., Ilie, A., Sulea, C. and Askew, K.R. (2014). Revisiting the relationship between impression management and job performance, Journal ofresearch in personality, 51: 47-53.

29. Johnson, G., Griffith, J. A and Buckley, M. R. (2016). A new model of impression management: Emotions in the ‘black box’of organizational persuasion. Journal of Occupational and Organizational Psychology89(1), 111-140.

30. Jones, E.E. and Pittman, T.S. (1982). Toward A General Theory of strategic self- presentation, Psychological perspectives on the self, 1: 231-262.

31. Ming Chung, D., Rodgers, M.S., Shih, E. and Song, X-B (2015). Leaders impression management during organizational decline: The roles ofpublicity, image concerns and incentive and incentive compensation, The leadersip Quarterly, 26: 270-285.

32. Schlenker, B.R. (1980). Impression management: The self-concept, social Identity, And Interpersonal Relations, monterey, Ca: Brooks/cole

33. Soran, semih and Balkan, M. (2013). The effects of impression management sector, Jornal of Global strategic management, 13.

34. Thomas, G. and Dobusch, L. (2016). Making an Impression Through Openness, in Press.

35. Weng, L. C., and  Chang, W. C. (2015). Does impression management really help? A multilevel testing of the mediation role of impression management between personality traits and leader–member exchange. Asia Pacific Management Review20(1), 2-10.