فهم فرایند شکل‏گیری امیدواری سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشکدة مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

2 استاد، دانشکدة مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

3 استادیار، دانشکدة مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر فهم فرایند شکل‌گیری امیدواری سازمانی بود. روش پژوهش استراتژی نظریه‌پردازی داده‌بنیاد متنی بود. داده‌ها از پژوهش‏هایی که دربارة این مفهوم انجام شده بود از 76 مقاله و 2 رسالة دکتری و 2 کتاب گردآوری و با فن کدگذاری تحلیل شدند. 186 کد شناسایی‌شده در قالب 61 مفهوم و نهایتاً 6 مقوله طبقه‌بندی شدند. نتایج نشان داد امیدواری سازمانی به منزلة مقولة محوری در الگوی پارادایمی پژوهش قرار می‌گیرد و سایر مفاهیم به‌دست‌آمده در قالب مقولات شرایط علّی، شرایط زمینه‏ای، شرایط مداخله‌گر، استراتژی‏ها، و پیامدها در الگو قرار گرفتند. شرایط علّی اثرگذار بر امیدواری سازمانی به دو دستة کلی فردی و سازمانی تقسیم شدند؛ از جمله ذهن‏آگاهی و تعامل با چالش‏ها و ویژگی‏های شغلی. از عوامل مداخله‌گر سازمانی مؤثر بر استراتژی‏ها نیز می‏توان به سبک رهبری، حمایت اجتماعی و سازمانی ادراک‌شده، شفافیت سیاست‏های سازمانی، و عدالت سازمانی ادراک‌‌شده اشاره کرد. برخی عوامل زمینه‌ای شناسایی‌شده نیز عبارت‌اند از محیط معنوی، فضای صمیمانة سازمان، همچنین فرهنگ و محیط خانوادگی و سازمانی. استراتژی‏ها و پیامدها نیز به دو دسته استراتژی‏ها و پیامدهای فردی و استراتژی‏ها و پیامدهای سازمانی تقسیم شدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


ابن منظور، محمد؛ محمد بن مکرم (1414ق). لسان العرب، بیروت، دار صادر.
افخمی اردکانی، مهدی؛ عبدالله توکلی (1395). «توسعة سرمایة اجتماعی و سرمایة روان‌شناختی در پرتو سبک زندگی اسلامی»، مطالعات اسلام و روان‌شناسی، 19، صص 31 ـ 56.
امیر‌خان‌نژاد، امیرعلی؛ صمد صباغ (1394). «بررسی رابطة بین بیگانگی اجتماعی، فقر اقتصادی، و اعتقادات دینی با امید به آیندة دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی مرند»، مطالعات جامعه‌شناسی، 8(26)، صص 7ـ19.
پایگاه خبری پلیس ایران (1394). نقش مدیران در کاهش ناامیدی کارکنان، آخرین دسترسی در 30/07/1397. قابل دسترسی از:
پروانه، الهام؛ کبری عزیزی؛ پروانه کریمی (1394). «اثربخشی امیددرمانی بر افزایش شادکامی سالمندان»، روان‌شناسی پیری، 1(1)، صص 41ـ47.
خلیفه‌سلطانی، حشمت؛ فرزانه والی؛ سعید صحت (1393). «تأثیر سرمایة روان‌شناختی مثبت مدیران بر بهبود عملکرد کارکنان: مطالعه‌ای در شرکت بیمة ملت شهر تهران»، علوم و مدیریت ایران، 9(33)، صص 47ـ68.
دانایی‌فرد، حسن؛ آذر اسلامی (1390). کاربرد استراتژی پژوهشی نظریة داده‌بنیاد در عمل؛ ساخت نظریة بی‌تفاوتی سازمانی، تهران، دانشگاه امام صادق(ع).
ذکائی، محمد سعید (1381). نظریه و روش در  تحقیقات کیفی، فصلنامه علوم اجتماعی، دوره نهم، شماره 17، 41-69.
رشیدی کوچی، فریده؛ محمود نجفی؛ محمدعلی محمدی‌فر (1395). «نقش سرمایه‌های روان‌شناختی مثبت و عملکرد خانواده در پیش‌بینی شادکامی در دانش‌آموزان دبیرستانی»، پژوهش‌نامة روان‌شناسی مثبت، 2(3)، صص 79ـ95.
رضائیان، علی (1395). مبانی سازمان و مدیریت، تهران، سمت.
زارعی‌متین، حسن (1393). مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته، تهران، آگه.
صدرالسادات، سید علی (1397). «شرط موفقیت و پیروزی در کار داشتن روحیة امیدواری است»، خبرگزاری مهر، 4 مهر، آخرین دسترسی در 10/07/1397. قابل دسترسی از:
https://www.mehrnews.com/news/4413298
عادلی تیرآبادی، زهرا (1395). «نقش میانجی‌گر مهارت‌های حل مسئله در رابطة بین چشم‌اندازهای زمان و امیدهای نوجوانان»، پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد، دانشکدة روان‌شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج.
علی‌دوستی، حسین؛ رضا رسولی؛ صادق تقی‌لو (1396). «نقش میانجی‌گر چشم‌انداز زمان در رابطة بین جهت‌گیری و باورهای مذهبی با امیدواری در زندگی دانشجویان»، همایش ملی عفاف، حجاب، و سبک زندگی، زاوه، دانشگاه پیام نور خراسان رضوی.
عمید، حسن (1374). فرهنگ فارسی عمید، تهران، امیرکبیر.
فاضلی، نعمت‌الله (1396). «ظرفیت آرزومندی و امید اجتماعی معاصر»، همشهری، کد: 8042. آخرین دسترسی در 20/06/1397. قابل دسترسی از: http://newspaper.hamshahri.org/id/8042
قانع‌سنگ‌آتش، اسما؛ زهراسادات میرزازاده؛ سید مرتضی عظیم‌زاده؛ حسین عبدالملکی (1394). «بررسی نقش سرمایة روان‌شناختی بر سرمایة اجتماعی دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه‌های مشهد»، پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی، 4(15)، صص 90ـ106.
قمرانی، امیر (1389). «اثربخشی آموزش قدردانی بر امید، تاب‌آوری، خوش‌بینی، و شادکامی نوجوانان شاهد و ایثارگر و نوجوانان غیرشاهد و ایثارگر»، پایان‌نامة دکتری رشتة روان‌شناسی عمومی، دانشکدة علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان.
کمری سنقرآبادی، سامان؛ جلیل فتح‌آبادی (1391). «بررسی نقش جهت‌گیری مذهبی و امید به زندگی در میزان رضایت از زندگی»، پژوهش‌های نوین روا‌ن‌شناختی، 7(28)، صص 169ـ182.
کیوان‌آرا، محمود؛ سمیرا شاهپوری ارانی؛ حمیدرضا عریضی (1393). «رابطة عدالت سازمانی با اشتیاق شغلی و رفتار سازمانی مثبت پرستاران با نقش میانجی اهداف شغلی فردی آنان»، پرستاری ایران، 27(88)، صص 22ـ33.
لوتانز، فرد؛ کارولین ‌ام یوسف؛ بروس‌جی آوولیو (1391). سرمایة روان‌شناختی، مترجم: بهروز رضایی‌منش و علی‌رضا تقی‌زاده و مریم کاهه، تهران، علمی.
محبوبی، طاهر؛ سید بهاالدین کریمی (1393). «بررسی رابطة سرمایة روان‌شناختی و خودافشایی هیجانی با کارآفرینی در دانشجویان دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی»، مشاورة شغلی و سازمانی، (19)6، صص 58ـ79.
محمودی، احمد؛ جلیل یونسی؛ میثم رحیمی‌زاده (1393). «رابطة سرمایة اجتماعی و سرمایة روان‌شناختی با نقش میانجی خودکارآمدی در دبیران تربیت بدنی»، رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی، 2(7)، صص 23ـ39.
مکارم شیرازى، ناصر (1374). تفسیر نمونه، تهران، دار الکتب الاسلامیه.
موسوی، سیده زهرا (1391). «نقش زنان در سازگاری و استحکام خانواده»، اندیشه‌های راهبردی، زن و خانواده، گردآورنده: دبیرخانة نشست اندیشه‌های راهبردی، تهران، پیام عدالت.
میکائیلی، فرزانه؛ سوسن مهدوی‌فر؛ علی عیسی‌زادگان؛ سعید مهنا (1396). «بررسی روابط ساختاری امید، خودکارآمدی تحصیلی و ادراک از جوّ کلاس با انگیزش تحصیلی»، مطالعات روا‌ن‌شناسی تربیتی، 25، صص 57ـ88.
ناستی‌زایی، ناصر؛ حسین جناآبادی (1395). «رابطة عدالت سازمانی با رفتار سازمانی مثبت‌گرا و اشتیاق شغلی از دیدگاه اعضای هیئت‌علمی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان»، پژوهش در آموزش علوم پزشکی، 8(1)، صص 12ـ21.
References
Abbas, M. & Raja, U. (2011). "Impact of Psychological Capital on Innovative Performance and Job Stress", Canadian Journal of Administrative Sciences/Revue Canadienne des Sciences de l'Administration, 32(2), pp. 128–138.
Adams, V., Snyder, C., Rand, K., King, E., Sigmon, D., & Pulvers, K. (2003). "Hope in the workplace", In R. Giacolone & C. Jurkiewica (Eds.), Handbook  of  Workplace Spirituality and Organizational Performance, New York: M. E. Sharp.
Adeli Tirabadi, Z. (2016). "The mediating role of problem-solving skills in the relationship between time perspectives and adolescents' hopes", Master Thesis, Faculty of General Psychology, Islamic Azad University, Karaj Branch. (in Persion)
Adnan, N., Jamil, C., & Nor, N. (2012). "Ethical antecedents of dysfunctional behaviour in performance measurement and control system", Asian Social Science, 9(1). doi:10.5539/ass.v9n1p29.
Afkhami Ardakani, M. & Tavakolli, A. (2016). "Development of social capital and psychological capital in the light of Islamic lifestyle", Studies in Islam and Psychology, 19, pp. 31-56. (in Persion)
Akgün, A., Erdil, O., Keskin, H., & Muceldilli, B. (2016). "The relationship among gratitude, hope, connections, and innovativeness", The Service Industries Journal, 36(3-4-102-123), doi: 10.1080/02642069.2016.1155113
Alexander, E. (2008). Hope as a process and an orientation: a qualitative study of American young adults' relationship with change, difficulty, and uncertainty, (Doctor of Philosophy), The University of Texas at Austin.
Ali-Dousti, H., Rasouli, R., & Taghi-Lou, S. (2017). "The mediating role of time vision in the relationship between religious orientation and beliefs and hope in students' lives", National Conference on Chastity, Hijab and Lifestyle, Zaveh, Payame Noor University of Khorasan Razavi. (in Persion)
Amid, H. (1995). Persian Dictionary Amid, Tehran, Amirkabir Publications. (in Persion)
Amirkhannejad, A. & Sabbagh, S. (2015). "Investigating the Relationship between Social Alienation, Economic Poverty and Religious Beliefs with Hope for the Future of Marand Islamic Azad University Students", Sociological Review, 8(26), pp. 7-19. (in Persion)
Avolio, B. & Luthans, F. (2006). The high impact leader: Moments matter for accelerating authentic leadership development, New York: McGraw-Hill.
Bailey, T. & Snyder, C. (2007). "Satisfaction with Life and Hope : A Look at Age and Marital Status", The Psychological Record, 57, pp. 233-240.
Bolino, M., Turnley, W., & Blood Good, J. (2002). "Citizenship behavior and the creation of social capital in organizations", Academy of Management Review, 27(4), pp. 505-522.
Buckham, R. (2013). "Appreciating the Narrative Basis of Workplace Hope Experience", Journal of Organization and Human Behaviour, 2(1).
Carlsen, A., Hagen, A., & Mortensen, T. (2012). "magining Hope in Organizations: From Individual Goal-Attainment to Horizons of Relational Possibility1", In K. Cameron & G. Spreitzer (Eds.), The Handbook of Positive Organizational Scholarship, Oxford University Press.
Cheavens, J., Feldman, D., Gum, A., Michael, S., & Snyder, C. (2006). "Hope therapy in a community sample: A pilot investigation", Social Indicators Research, 77(1), pp. 61-78.
Collins, S. (2015). "Hope and Helping in Social Work", Practice, 27(3), pp. 197-213. doi: 10.1080/09503153.2015.1014335
Coppock, T., Owen, E., Zagarskas, E., & Schmidt, M. (2010). "The Relationship Between Therapist and Client Hope with Therapy Outcomes", Psychotherapy Research, 20(6), pp. 619–626. doi: 10.1080/10503307.2010.497508
Curry, L., Snyder, C., Cook, D., Ruby, B., & Rehm, M. (1997). "Role of hope in academic and sport achievement", Journal of Personality and Social Psychology, 73(6), pp. 1257-1267.
Cutcliffe, J. (2004). "The Inspiration of Hope in Bereavement Counselling", Issues in Mental Health Nursing, 25, pp. 165-190.
Cutcliffe, J. (2006). "The Principles and Processes in Inspiring Hope in Bereavement Counselling: A Modified Grounded Theory Study", Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 13, pp. 598-610.
Cutcliffe, J. & Grant, G. (2001). "What are the principles and processes of inspiring hope in cognitively impaired older adults within a continuing care environment?", Psychiatr Ment Health Nursing, 8(5), pp. 427-436. doi: https://doi.org/10.1046/j.1365-2850.2001.00399.x
Danaee-Fard, H. & Islami, A. (2010). Application of research strategy of Grounded theory in practice; theory building of organizational indifference, Tehran, Imam Sadegh (AS) University. (in Persion)
Diemer, M. & Blustein, D. (2007). "Vocational Hope and Vocational Identity: Urban Adolescents’ Career Development", Journal of Career Assessment, 15(1). doi: https://doi.org/10.1171171069072706294528/7
Dufault, K. & Martocchio, B. (1985). "Symposium on compassionate care and the dying experience. Hope: its spheres and dimensions", Nurs Clin North Am, 20(2), pp. 379-391.
Farran, C., Herth, K., & Popovich, J. (1995). Hope and hopelessness: Critical clinical constructs, Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
Fazeli, N. (2017). "The desire capacity and contemporary social hope", Hamshahri, code: 8042. Last accessed on 20/06/2018. Available from http://newspaper.hamshahri.org/id/8042. (in Persion)
Ghamarani, A. (2010). "The effectiveness of appreciation training on hope, resilience, moodiness and happiness of Isaar-adolescents and and non-Isaar adolescents", PhD Thesis in General Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Isfahan. (in Persion)
Ghane-Sang-Atach, A., Mirzazadeh, Z., Azimzadeh, S.M., & Abdolmaleki, H. (1394). "Investigating the role of psychological capital on social capital of physical education students in Mashhad universities", Applied research in sports management, 4(15), pp. 90-190. (in Persion)
Gravlee, G. (2000). "Aristotle on hope", Journal of the History of Philosophy, 38(4), pp. 461-477. doi: 10.1353/hph.2005.0029
Helland, M. & Winston, B. (2005). "Towards a Deeper Understanding of Hope and Leadership", Journal of Leadership & Organizational Studies, 12(2), pp. 42-54. doi: https://doi.org/10.1177/107179190501200204
Heller, N. (2014). "Risk, Hope and Recovery: Converging Paradigms for Mental Health Approaches with Suicidal Clients", British Journal of Social Work, 45(6), pp. 1788-1803. doi: https://doi.org/10.1093/bjsw/bcu007
Hirschi, A. (2014). "Hope as a Resource for Self-Directed Career Management: Investigating Mediating Effects on Proactive Career Behaviors and Life and Job Satisfaction", J Happiness Stud, 15, pp. 1495-1512. doi: DOI 10.1007/s10902-013-9488-x
Hong, I. & Ow, R. (2007). "Hope Among Terminally Ill Patients in Singapore", Social Work in Health Care, 45(3), pp. 85-106. doi: 10.1300/J010v45n03_05
Jafri, H. (2012). "Psychological capital and innovative behaviour: An empirical study on apparel fashion industry", The Journal Contemporary Management Research, 6(1), pp. 42-52.
Jarymowicz, M. & Bar-Tal, D. (2006). "The dominance of fear over hope in the life of individuals and collectives", European Journal of Social Psychology, 36, pp. 367–392.
Jenkin, A., Wiklund, J., & Brundin, E. (2012). "Individual responses to firm failure: Appraisals, grief, and the influence of prior failure experience", Journal of Business Venturing, 29(1), pp. 17-33. doi: https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2012.10.006
Joo, B., Lim, D., & Kim, S. (2013). "Enhancing work engagement: The roles of psychological capital, authentic leadership, and work empowerment", Leadership & Organization Development Journal, 37(8), pp. 1117-1134. doi: https://doi.org/10.1108/LODJ-01-2015-0005
Juntunen, C. & Wettersten, K. (2006). "Work hope: Development and initial validation of a measure", Journal of Counseling Psychology, 53(1), pp. 94-106. doi: 10.1037/0022-0167.53.1.94
Ibn Manzoor, M. & Mukarram, M. (1993). Lesan o Arab, Beirut, Dar Sader.
Iran Police News Agency (2015). The role of managers in reducing employee frustration, Last accessed on 07/30/2018. Available from http://news.police.ir/News/fullStory.do?Id=249335. (in Persion).
Kamari Songhorabadi, S. & Fathabadi, J. (2012). "Investigating the role of religious orientation and life expectancy in life satisfaction", Journal of Modern psychological research, 7(28), pp. 169-182. (in Persion)
Kavradim, S., Ozer, Z., & Bozcuk, H. (2013). "Hope in people with cancer: a multivariate analysis from Turkey", Advanced Nursing, 69(5), pp. 1183-1196. doi: 10.1111/j.1365-2648.2012.06110.x
Kenny, M., Walsh-Blair, L., Blustein, D., Bempechat, J., & Seltzer, J. (2010). "Achievement motivation among urban adolescents: Work hope, autonomy support, and achievement-related beliefs", Journal of Vocational Behavior, 77(2), pp. 205–212. doi: 10.1016/j.jvb.2010.02.005
Keyvan-Ara, M., Shahpouri Arani, S., & Arizi, H. (2014). "The relationship between organizational justice and job enthusiasm and positive organizational behavior of nurses with the mediating role of their individual career goals", Iran Journal of Nursing, 27(88), pp. 22-33. (in Persion)
Khalife-Soltani, H., Vali, F., & Sehhat, S. (2014). "The effect of positive psychological capital of managers on improving employee performance: a study in Mellat Insurance Company in Tehran", Iranian Journal of Management Science, 9(33), pp. 47-68. (in Persion)
King, L., Hicks, J., Krull, J., & Del Gaiso, A. (2006). "Positive affect and the experience of meaning in life", Journal of Personality and Social Psychology, 90, pp. 179-196.
Kudo, F., Sakuda, K., & Tsuru, G. (2016). "Mediating Organizational Cynicism: Exploring the Role of Hope Theory on Job Satisfaction", Universal Journal of Management, 4(12), pp. 678-684. doi: DOI: 10.13189/ujm.2016.041204
Landeen, J., Pawlick, J., Woodside, H., & Byrne, C. (2000). "Hope, Quality of Life and Symptom Severity in Individuals with Schizophrenia", Psychiatric Rehabilitation Journal, 23(4), pp. 364–369. doi: 10.1037/h0095142
Larsen, D. & Stage, R. (2010). "Hope-focused Practices during Early Psychotherapy Sessions: Part I: Implicit Approaches", Journal of Psychotherapy Interaction, 20(3), PP. 271-292.
Law, F. & Guo, G. (2016). "Correlation of Hope and Self-Efficacy With Job Satisfaction, Job Stress, and Organizational Commitment for Correctional Officers in the Taiwan Prison System, International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 60(11), pp. 1257-1277. doi: 10.1177/0306624X15574997
Ludema, J., Wilmot, T., & Srivastva, S. (1997). "Organizational Hope: Reaffirming the Constructive Task of Social and Organizational Inquiry", Human Relations. doi: https://doi.org/10.1023/A:1016985129104
Luthans, F., Joseph, C.M., & Avolio, B.J. (2012). Psychological capital, Translation: Rezaei- Manesh, B., Taghizadeh, A., & Kaheh, M., Tehran, Elmi publication. (in Persion)
Luthans, B., Norman, S., Avolio, B., & Avey, B. (2008). "The mediating role of psychological capital in the supportive organizational climate—employee performance relationship", Journal of Organizational Behavior, 29(2), pp. 219-238. doi: https://doi.org/10.1002/job.507
Luthans, F. & Avolio, B. (2003). "Authentic leadership: A positive developmental approach", In K. Cameron, J. Dutton, & R. Quinn (Eds.), Positive Organizational Scholarship, pp. 241-261, San Francisco.
Luthans, F. & Jensen, S. (2002). "Hope: A new positive strength for human resource development", Human Resource Development Review, 1, 3, pp. 322-04.
Luthans, F., Norman, S., & Hughes, L. (2006). "Authentic leadership: A new approach for a new time", In R. Burke & C. Cooper (Eds.), Inspiring leaders, pp. 84-104, London.
luthans, F., Youssef, C. M., & Avolio, B. J. (2007). Psychological capital: Developing the human competitive edge, Vol. 198, Oxford: Oxford University Press.
Mahboubi, T. & Karimi, S.B. (2014). "Investigating the relationship between psychological capital and emotional self-disclosure with entrepreneurship in students of Payame Noor University of West Azerbaijan Province", Quarterly Journal of Career and Organizational Counseling, (19)6, pp. 58-79. (in Persion)
Mahmoudi, A., Younesi, J., & Rahimizadeh, M. (2014). "The relationship between social capital and psychological capital with the mediating role of self-efficacy in physical education teachers", New approaches in sports management, 2(7), pp. 23-39. (in Persion)
Makarem Shirazi, N. (1995). Tafsir e Nemoone, Tehran, Darolketabe Eslamie Publication. (in Persion)
McGee, R. (1984). "Hope: A factor influencing crisis resolution", Advances in Nursing Science, 6(4), pp. 34-44. doi: http://dx.doi.org/10.1097/00012272-198406040-00006
Michaeeli, F., Mahdavifar, S., Isa-Zadegan, A., & Mohanna, S. (2017). "Investigating the structural relationships between hope, academic self-efficacy and perception of classroom atmosphere with academic motivation", Journal of Educational Psychology Studies, 25, pp. 57-88. (in Persion)
Milone, M. (2010). "The Level of Hope in Patients Receiving Treatment for the Diagnosis of Lung Cancer", Doctor of Philosophy (PHD), miami.
Mishra, U., Patnaik, S., & Mishra, B. (2016). "Role of Hope in Job satisfaction and Stress", International Business Management, 10(9), pp. 1729-1736.
Moore, S. (2005). "Hope makes a difference", Psychiatric and Mental Health Nursing, 12(1), pp. 100-105. doi: 10.1111/j.1365-2850.2004.00802.x
Mousavi, Z. (2012). "The role of women in family adjustment and strength", Strategic Thoughts, Woman and Family, the Secretariat of the Strategic Thoughts Meeting, Tehran, Payam edalat Publication. (in Persion)
Nasti-Zaee, N. & Jana-Abadi, H. (2016). "The relationship between organizational justice and positive organizational behavior and job motivation from the perspective of faculty members of Zahedan University of Medical Sciences", Research in medical education, 8 (1), pp. 12-21. (in Persion)
Ozag, D. (2006). "The relationship between the trust, hope, and normative and continuance commitment of merger survivors", Journal of Management Development, 25(9), pp. 870-883. doi: https://doi.org/10.1108/02621710610692070
Parvaneh, E., Azizi, K., & Karimi, P. (2015). "The effectiveness of hope therapy on increasing the happiness of the elderly", Journal of Aging Psychology, 1(1), pp. 41-47. (in Persion)
Peterson, S. & Byron, K. (2008). "Exploring the Role of Hope in Job Performance: Results from Four Studies", Journal of Organizational Behavior, 28, pp. 785-803.
Peterson, S. & Luthans, F. (2003). "The Positive Impact and Development of Hopeful Leaders", Leadership and Organizational Development, 24(1), pp. 26-31.
Phillips, L. (2015). "Empowerment and Coworker Response to Leader Tactic and Organizational Hope", Emerging Leadership Journeys, 8(1), pp. 22-45.
Rashidi Koochi, F., Najafi, M., & Mohammadifar, M.A. (2015). "The role of positive psychological capital and family performance in predicting happiness in high school students", Journal of Positive Psychology, 2(3), pp. 79-95. (in Persion)
Reichard, J., Avey, B., Lopez, S., & Dollwet, M. (2013). "Having the will and finding the way: A review and meta-analysis of hope at work", The Journal of Positive Psychology, 8(4), pp. 292-304. doi: DOI: 10.1080/17439760.2013.800903
Rezaeean, A. (2016). The fundamentals of Organization and management, Tehran, SAMT Publication. (in Persion)
Sadr-al-Sadat, S.A. (2018). "The condition for success and victory in work is to have a spirit of hope", Mehr news agency, October 4, Last accessed on 10/07/2018. Available from: https://www.mehrnews.com/news/4413298. (in Persion)
Santilli, S., Marcionetti, J., Rochat, S., Rossier, J., & Nota, L. (2017). "Career Adaptability, Hope, Optimism, and Life Satisfaction in Italian and Swiss Adolescents", Journal of Career Development, 44(1), pp. 62-76. doi: https://doi.org/10.1177/0894845316633793
Saricam, H. (2015). "Subjective Happiness and Hope", Universitas Psychologica, 14(2), pp. 685-694. doi: http://dx.doi.org.10.1H44/Javeri-ana.upsy14-1.shah
Scheid, K. (2015). Leading Your Workplace to Greater Hope, Retrieved from http://www.bcwinstitute.org/resources/Press/rp_hope.pdf
Scioli, A. (2007). "Hope and Spirituality in the Age of Anxiety", In R. Estes (Ed.), Advancing Quality of Life in a Turbulent World, New York, Springer.
Searle, T. & Barbuto, J. (2011). "Servant leadership, hope, and organizational virtuousness: A framework exploring positive micro and macro behaviors and performance impact", Journal of  Leadership & Organizational Studies, 18(1), pp. 107-117.
Snyder, C. (1995). "Conceptualizing, Measuring, and Nurturing Hope", Journal of Counseling & Development, 73(3), pp. 355-360. doi: https://doi.org/10.1002/j.1556-6676.1995.tb01764.x
Snyder, C. (2000). Handbook of Hope, San Diego, Academic Press.
Snyder, C., Irving, L., & Anderson, J. (1991). Hope and health: Measuring the will and the ways, Elmsford, NY: Pergamon Press.
Strauss, N., Niven, K., McClelland, C., & Cheung, B. (2015). "Hope and Optimism in the Face of Change: Contributions to Task Adaptivity", Journal of Business and Psychology, 30(4), pp. 733–745. doi: https://doi.org/10,1007s10869-014-9393-2
Swanepoel, S., Botha, P., & Rose-Innes, R. (2015). "Organizational Behaviour: Exploring The Relationship Between Ethical Climate, Self-Efficacy And Hope", The Journal of Applied Business Research, 31(4).
Titone, C., Stefanik, L., & Mc Namara, R. (2013). "Assessing And Improving Hopefulness: A Case Study Of Swazi Youth", International Education, 43(1), pp. 65-84.
Valero, D., Hirschi, A., & Strauss, K. (2015). "Hope in Adolescent Careers", Journal of Career Development, 42(5), pp. 381-395. doi: https://doi.org/10.1177/0894845314566866
Veninga, R. (2000). "Managing hope in the workplace. Five simple strategies can help transform organizations", Health Progress, 81, pp. 22-24.
Walker, K. (2006). "Fostering hope: a leader's first and last task", Journal of Educational Administration, 44(6), pp. 540-569.
Ward, D. B. (2006). Moving up the Continuum of HOPE: A Qualitative Study of Hope and Its Influence in Couples Therapy, Doctor of Philosophy, Texas.
White-Zappa, B. (2001). Hopeful Corporate Citizenship: A Quantiative and Qualitative Examination of theRelationship between Organizational Hope, Appreciative Inquiry, and Organizational Citizenship Behaviors, Lisle, Illinois: Benedictine University.
Youssef, C. (2004). Resiliency development of organizations, leaders and employees: Multi -level theory building and individual-level, path -analytical empirical testing, University of Nebraska - Lincoln.
Youssef, C. & Luthans, F. (2007). "Positive organizational behavior in the workplace: The impact of hope, optimism, and resilience", Journal of Management, 33, pp. 784-800.
Zaree-Matin, H. (2014). Advanced Organizational Behavior Management, Tehran, Agah Publication. (in Persion)
Zimmerman, M. (1990). "Toward a Theory of Learned Hopefulness: A Structural Model Analysis of Participation and Empowerment", Journal of Research in Personality, 24, pp. 71-86.