مقاله اصلاح شده-فهم فرآیند شکل گیری امیدواری سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

2 پروفسور،گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، فهم فرآیند شکل گیری امیدواری سازمانی است. روش پژوهش، استراتژی نظریه پردازی داده بنیاد متنی می‌باشد. داده‌ها از پژوهش‌های پیرامون این مفهوم، از 76 مقاله،2 رساله دکتری و 2 کتاب گردآوری شدند و با فن کدگذاری تحلیل گردیدند. 186 کد شناسایی شده در قالب 61 مفهوم و نهایتاً 6 مقوله طبقه بندی گردیدند. نتایج نشان داد که امیدواری سازمانی به عنوان مقوله محوری در الگوی پارادایمی پژوهش قرار گرفت و سایر مفاهیم بدست آمده، در قالب مقولات شرایط علی، شرایط زمینه‌ای، مداخله گر، استراتژی‌ها و پیامدها در الگو قرار گرفتند. شرایط علی اثرگذار بر امیدواری سازمانی به دو دسته کلی فردی، سازمانی تقسیم گردیدند، از جمله ذهن‌آگاهی، تعامل با چالش‌ها و ویژگی‌های شغلی. از جمله عوامل مداخله گر سازمانی موثر بر استراتژی‌ها نیز، می‌توان به سبک رهبری، حمایت اجتماعی و سازمانی ادراک شده، شفافیت سیاست‌های سازمانی و عدالت سازمانی ادراک شده اشاره نمود. برخی عوامل زمینه ای شناسایی شده نیز عبارتند از محیط معنوی، فضای صمیمانه سازمان، همچنین فرهنگ و محیط خانوادگی و سازمانی. استراتژی‌ها و پیامدها نیز به دو دسته استراتژی‌ها و پیامدهای فردی و استراتژی‌ها و پیامدهای سازمانی تقسیم گردیدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات