نویسنده = باقرى، مسعود
تعداد مقالات: 1
1. طراحی سیستم پشتیبان تصمیم سلسله مراتبی برنامه ریزی تولید

دوره 2، شماره 2، پاییز 1383

دکتر احمد جعفر نژاد؛ مسعود باقرى