نویسنده = سعادت، دکتر اسفندیار
تعداد مقالات: 1
1. روندهای عمومی تاثیر گذار بر حوزه مدیریت دولتی

دوره 2، شماره 1، بهار 1383

دکتر اسفندیار سعادت؛ مصطفى على میرى