نویسنده = زاده، دکتر فریدو ن قاسم
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد رویکرد فازی در شناسایی موقعیت استراتژیک شرکتهای فراهم کننده خدمات اینترنتی (ISP)

دوره 2، شماره 1، بهار 1383

حسین صفرى؛ دکتر فریدو ن قاسم زاده؛ دکتر محمدرضا مهرگان