نویسنده = بازرگان، دکتر عباس
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل عوامل مؤثر در کارآ فرینی دانش آموختگان دانشگاه تهران

دوره 2، شماره 3، زمستان 1383

مرتضى جعفرزاده؛ دکتر عباس بازرگان