نویسنده = جندقی، دکتر غلام رضا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و مقایسه ی میزان یادگیری سازمانی مدارس دولتی وغیر انتفاعی شهر قم درسالی 82- 81

دوره 1، شماره 1، بهار 1382

دکترحسن زارعى متین؛ دکتر غلام رضا جندقی؛ بشرى معینى