نویسنده = حسینی، مجتبی
تعداد مقالات: 1
1. چشم‌اندازی نو در باب مزیت رقابتی مبتنی بر منابع

دوره 5، شماره 1، تابستان 1386

جهانگیر یدالهی فارسی؛ مجتبی حسینی