نویسنده = دهقان نجم ابادی، عامر
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر فرهنگ ‌سازمانی بر تعهد سازمانی: نقش میانجی گرایش کارآفرینانه در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

دوره 14، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 625-647

10.22059/jomc.2016.58903

مهدی بصیرت؛ مرتضی اکبری؛ صاحب ایمانی؛ عامر دهقان نجم ابادی